A A A A A

Tlatsetso: [Mapolesa]


2 Timothea 1:7
Gobane Modimo ga a ka a re nea Moya wa boi; o re file Moya wa maatla, le wa lerato, le wa tlhaologanyo.

Esaia 1:17
Ithuteng go dira tše di botse; nyakang moahlolelo wa go loka, le hlakodiše ba hlakago, le namolele dišuana; bahlologadi le ba lwele.

Esaia 6:8
Ka kwa lentšu la yena mong a bohle le re: Ke tlo roma mang? Ke mang a tlogo re ela? Nna ka re: Ke nna e nthome!

Esaia 54:17
Ka gobane ke nna Mohlodi wa morudi wa go ubela mollo wa magala, a rula lerumo sebopša sa gagwe; ka buša ke eba Mohlodi wa tše di le senyago, lerumo, le se dire selo.

John 15:13
Ga go e a nago le lerato le le fetišago la eo a gafago bophelo bja gagwe ka baka la bagwera ba gagwe.

Joshua 1:9
Ke go laetše ge gore o tiiše maatla, o dire senna. O se ke wa tšhoga, o se ke wa gakanega, ka gobane Morena Modimo wa gago o ema le wena mo gohle mo o yago.

Luka 1:79
a go tlo bonwa ke ba go dula lefsifsing, moriting wa lehu, a go tlo sokollela maoto a rena tseleng ya molao.

Luka 10:19
Tsebang, ke le nea matla a go gata dinoga le dihpepheng, le a go fenya matla ka moka a lenaba; ga go se se tlo go ba sa le šulafatša.

Luka 5:9
A realo a wetšwe ke tšhogo e kgolo le bohle ba ba bego ba na le yena, ba bone bontši bjoo bja dihlapi tše ba di phuthilego.

Liproverbia 21:15
Kahlolo ge e loka, go thaba moloki, go tšhoga sesenyi.

Liproverbia 24:11
Namolela baišwalehung! Ge o ka diega, ba tlo wela polaong.

Liproverbia 27:17
Tshipi e kgaritša thipi; le mahlo a batho a a kgaritšana.

Lipesaleme 101:8
Ka mehla e sa le bosasa ke tlo theola ba go senya naga, ya ba go fediša ba go dira dibe mo motseng wa Morena.

Lipesaleme 82:3-4
[3] Ahlolelang mohlaki le sešuana; Le emele mmotlana le modiidi ge ba lokile.[4] Namolelang mohlaki le mohloki, le ba hlakodiše diatleng tša bakgopo.

Tite 3:1-2
[1] Ba eletše gore e be ba go bušwa ke marena le mmušo, e be batho ba ba kwago, le ba ba itokišeditšego go dira tše botse tšohle.[2] Ba se be le maroga, e se be ba dintwa; e be ba botho; batho bohle ba ba bone e le ba bonolo bjo bo tletšego.

1 Petrose 2:13-17
[13] Le be ba ba bušwago ke melao yohle e bušago batho; le dire bjalo ka baka la Morena. Ge e le kgoši, le tsebe gore ke yena e mogolo;[14] Ge e le ditona, le tsebe gore ke ba ba rongwago ke kgoši gore ba sole badirabobe, ba rete ba ba dirago gabotse.[15] Gobane se Modimo a se ratago, ke gore ka go dira gabotse le thibe melomo ya batho ba mašilo, ba go se tsebe.[16] Le ge le le bahunologi, bahunologi le se ke la bo dira seapešo sa bobe; le bonale gore le bahlanka ba Modimo.[17] Godišang bohle, le rate bana beno, le boife kgoši.

Lipesaleme 18:37-43
[37] Ka raka manaba ka ba ka a swara; ga ke gome ke sešo ka a feleletša.[38] Ke a pšhatlaganya a se hlwe a kgona go ka tsoga, ka a gata ka dinao tša ka.[39] O ntlhama ka maatla a ntwa; bantsogedi o ba kokobetša tlase ga ka.[40] Ke wena, ge manaba a ka a nneela dietse, ka fediša ba ba ntlhoilego.[41] Ba hlaba mokgoši, ba hloka monamodi; ba bitša Morena, a se ba arabe.[42] Ka ba šilakanya ba etša leroleletšewakephefo; ka ba gatakanya ba etša seretse mokgolokgotheng.[43] O nnamoletše mohla wa moferefere wa setšhaba; O mpeile mmuši wa bantle.

Baroma 13:1-14
[1] Batho bohle a ba se gane go bušwa ke ba ba filwego maatla a go buša; gobane ga go na mmušo o sa tšwego go Modimo; mmušo wo o lego gona o beilwe ke Modimo.[2] Ke gona, e a nganganago le mmušo, o lwa le molao wa Modimo; gomme ba ba lwago le wona, ba oba molato.[3] Gobane babuši ga ba boifiše ge go dirwa tše botse; ba boifiša ge go dirwa tše mpe. Gomme ge o sa rate go boifa mmušo, dira tše botse, o retwe ke wona.[4] Gobane mmušo ke mohlanka wa Modimo wa go go hola. Fela, ge o dira tše mpe, gona boifa; gobane mmušo ge o swere lerumo, ga o le swarele lefela. Ke mohlanka wa Modimo, molefetši wa go otla e a dirago tše mpe.[5] Go swanetše ge ge re sa gane go bušwa, e sego ka go šia kotlo, e le ka baka la letswalo.[6] Ke ka baka leo le tšhelago makgetho; gobane ke batseta ba Modimo, ba ba beetšwego wona modiro woo.[7] Ke gona ntšhetšang bohle tše di ba lebanego. E a swanetšwego ke lekgetho le mo fe lekgetho. E a swanetšwego ke dibego le mo fe dibego. E a swanetšego go boifša le mmoife. E a swanetšego go godišwa le mo godišeng.[8] Le se ke la šala le molato wo le swanetšego go o lefa, ge e se tshwanelo ya go ratana; gobane moratamotho o phetha molao.[9] Gobane ge go itšwe: O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa bolela bohlatse bja maaka, o se ke wa kganyoga, le ge go ka ba le molao o mongwe, ka moka e akaretšwa ke lentšu la go re: Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.[10] Lerato ga le senyetše motho. Bjale phetho ya molao ke lona lerato.[11] Dirang ka mokgwa woo le tseba lebaka la gore ke nako ya go tsoga borokong, gobane go phološwa ga rena bjale ke gona go batametše go fetiša mola re sa thoma go dumela.[12] Bošego e šetše e le bja matlagosa, letšatši le kgauswi. Ke gona a re apoleng mediro ya leswiswi, re apareng marumo a seetša.[13] A re sepeleng senatla sa mosegare, e sego ka bohori le botagwa, e sego ka bootswa le ditšhila, e sego ka phapang le pefelo.[14] Aparang Morena Jesu Kriste; gomme pabalelo ya mmele le se ke la e fetišetša dikganyogong.

Liproverbia 28:1-28
[1] Ba babe ba tšhaba, go se e a ba rakago; baloki ba iketla boka tau ya ledumaedi.[2] Naga e senyega ka tlhanogo ge bogoši bo bakiwa; e lala galelele go na le ba tlhaloganyo le ba tsebo.[3] Mmuši mohlakišababotlana, ke pulakgogola e se nago dijo.[4] Bahlalamolao ba reta disenyi; balotodi ba molao ba lwa nabo.[5] Batho babe ga ba hlathe toko; ba ba nyakago Morena ba lemoga tšohle.[6] Modiidi ge a swere tsela ya go loka, o phala mohumi wa go kgopamiša tsela.[7] Ngwana wa tlhaloganyo o lota molao; mohlwaleditagwa o leša tatagwe dihlong.[8] Wa go ikhumiša ka kadimo ya go ja ba bangwe, o kgobelela eo wa go tlo setša babotlana.[9] Tlhalamolao, le thapelo yagwe ke makgapa.[10] E a gokelago ya bolo ditseleng tša bobe, moreong wa gagwe go tlo wela yena. Bailabosodi ba ja lefa le le botse.[11] Monna wa mohumi o re: Ke mohlale! O hlathwa ke mmotlana wa tlhaologanyo.[12] Mohla go hlalala ba baloki, ke ge bokwala bo godile; ge go tsogile ba babe, batho ba a utama.[13] Mmipadikarogotšagwe ga a letlege; go tlo gaugelwa e a ipegago mme a lahla dikarogo.[14] Wa lehlogonolo ke mohlwaaboifa; moithatafišapelo o tlo wela bošuleng.[15] Mmuši e mobe, ge a buša babotlana, ke tau e bopago, ke sebata se se bolayago.[16] Mokgomamohlokakelello o bata go hlakiša batho; moilamegabaru o tlo phela galelele.[17] Motho wa moetlo wa madi, o tlo tšhaba go fihla lebitleng; se mo thibeleng.[18] Moswaratselayagoloka o tlo phologa; madikadike wa tselapedi, o tlo wa go e nngwe.[19] Moitemelatšhemo o tlo ja bogobe; molatamafela o tlo khora tšhego.[20] Monnammotegi o tlo huma tšhegofatšo; mothakanelakhumo molato ga a o hloke.[21] Go emelela motho sepitša ga go botse; le wa go rekwa ka thatana ya bogobe o gona.[22] Motho wa ihlo la megabaru o kganyelela go huma; ga a tsebe ge a tlo tlelwa ke bohloki.[23] Mosolabatho o tlo ba a ratwa, gwa nyatšega wa leme la boreledi.[24] Mohlakolatatagwelemmagwe, a re: Ga se sebe, ke wa gabosehlola.[25] Wa megabaru o tsoša ntwa; e a tlo go khora ke e a botago Morena.[26] Moipoti ke setlatla; go phonyokga e a yago ka bohlale.[27] Tlhallabadiidi a ka se ke a ba a hloka; moitšhiramahlo o tlo kwa mašapa a mantši.[28] Mohla go tsogile ba babe, batho ba a utama; ge ba babe ba senyega, baloki ba a ata.

Luka 11:21
Ge mogale a letile motse wa gagwe a swere marumo, tša gagwe di tlo dula mme gwa iketlwa.

Matheu 5:9
Ba lehlogonolo ke badirakhutšo, gobane bonabao ba tlo bitšwa bana ba Modimo.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved