A A A A A

Tlatsetso: [Ho Thusa Mafutsana]


Bagalata 2:10
Ba fetša ka go re: Ke se lebale bahloki. Gomme modiro woo ke o dirile ka mafolofolo.

Matheu 19:21
Jesu a re: Ge o rata go ba yobolo ka tlalo, gona yaa o rekiše tše o nago natšo, o di abele bahloki, mme o tle o ntatele.

Luka 12:33-34
[33] Bapatšang ka tše le nago natšo! Le hlallele badiidi. Itireleng mekotla e sa onalego, le lehumo le le sa felego la kwa magodimong, mo lehodu le sa fihlego, mo tshwele e sa senyego.[34] Gobane mo go lego lehumo la lena, ke mo go tlo go ba le dipelo tša lena.

Luka 14:12-14
[12] Le eo wa go mo laletša, Jesu a bolela nae a re: Ge o lokišitše sefihlulo le ge e le selalelo, o se bitše bagwera ba gago, le ge e le bana beno, le ge e le metswalo ya gago, le ge e le ba geno ba bahumi, e se be gore le bona ba go bitše, ya ba go boelwa ke tše o ba neilego tšona.[13] Ge o dira monyanya o bitše bahumanegi, le digole, le bahlotši, le difofu.[14] Ke mo o tlo go ba wa lehlogonolo ka gobane bona ga ba na se ba kago go bušetša sona; go bušetšwa wa tlo go bona mohla bahu ba tsogago.

Luka 6:20-21
[20] Jesu a emiša mahlo, a bona barutiwa ba gagwe, a re: Ba lehlogonolo ke lena bahumanegi, gobane mmušo wa Modimo ke wa lena.[21] Ba lehlogonolo ke lena le kwago tlala bjale, gobane le tlo horišwa. Ba lehlogoholo ke lena ba le llago bjale, gobane le tlo sega.

2 Bakorinthe 8:9
Kgaugelo ya Mong wa rena Jesu Kriste le a e tseba, gobane -- e le mohumi -- a ba modiidi ka baka la lena gore le humišwe ka bodiidi bja gagwe.

James 2:5
Kwang, lena bana bešo barategi! A Modimo ga a ka a ikgethela badiitšana ba lefase ya ba bona bahumi tumelong le baji ba bohwa bja mmušo wo a o holofedišitšego ba ba mo ratago?

Mark 14:7
Badiitšana le na nabo ka mehla; ge e le nna, le ka se be le nna ka mehla.

Liproverbia 19:17
Tlhallabadiidi o adima Morena; mme Yena o tlo mmušetša tše a di neilego bala.

Liproverbia 22:9
Wa ihlo le botho o tlo šegofatšwa, ka gobane o ngwathetše bušwa babotlana.

Liproverbia 14:31
Mohlakišababotlana o goboša Mmopi wabo; Yenaeo o godišwa ke tshetšabahloki.

Liproverbia 28:27
Tlhallabadiidi a ka se ke a ba a hloka; moitšhiramahlo o tlo kwa mašapa a mantši.

Phetolelo 15:11
Gobane badiidi ba ka se ke ba hlokega nageng; ke ka baka leo ke go layago ka re: O nee ngwaneno e a humanegilego wa modiitšana mo nageng ya geno.

Liproverbia 21:13
Sefoa sa mohla wa sello sa mmotlana, le sona se tlo ba sa lla se se kowe.

Luka 6:38
Fang, gomme le tlo fiwa; ke mo le tlo go adibetša la tšhelelwa ka seelo se se botse se se katetšwego, se se nago le mohlopa. Gobane seelo se le elago ka sona, ke sona se le tlo go elelwa ka sona.

Matheu 5:42
E a go kgopelago o mo nee; o se gerule e a rego: Nkadime.

James 1:27
Borapedi bjo Modimo Tatawešo a bonago bo se na tšhila le senyalo, ke go hlola dišuana le bahlologadi mahlokong a bona, le go itota gore lefase le se go tšhilafatše.

Levitike 19:9-10
[9] Ge le buna mašemo a lena, le šie mathokong; o se ke wa budutša.[10] Le mo serapeng sa gago sa merara o se ke wa budutša, o se ke wa kgobela dipudutša; o di tlogelele badiidi le baeti. Ke nna Morena Modimo wa gago.

1 Johanne 3:17
Bjale, ge motho a ruile tša bophelo bja lefase, mme a bona ngwanabo a hloka, a tla a mo tswalelela pelo ya gagwe, go yena lerato la Modimo le ka dula bjang?

Phetolelo 15:7-8
[7] Ge e mongwe wa bana beno a ka diila a le ga geno, goba a le motseng o mongwe wa nageng ya geno ye Morena Modimo wa lena a le fago yona le se ke la thatafiša pelo la mo tima.[8] O mo nee ka botho; o mo adime ka mo go lekanego tše a di hlokago.

Matheu 25:31-46
[31] Mohla Morwamotho a tlago ka letago la gagwe a na le Barongwa ba gagwe ka moka, o tlo dula sedulong sa gagwe sa bogoši sa letago,[32] mme ditšhaba ka moka di tlo phuthelwa pele ga gagwe, mme o tlo ba kgethologanya bjalo ka modiši ge a kgethologanya dinku le dipudi.[33] Dinku o tlo di bea ka letsogong la gagwe le letona; dipudi a di bea go la ntsogošo.[34] Ke mo yena kgoši a tlogo bolela le bao ba ka letsogong la gagwe le letona, a re: Tlang lena bašegofatšwa ba Tate, le tšee kabelo ya lena ya mmušo wo le o lokišeditšwego go tloga go theweng ya legohle.[35] Gobane ke be ke swerwe ke tlala, la mpha dijo; ke be ke nyorilwe, la mpha ka nwa; ke be ke le moeti, mme la nkamogela.[36] Ke hlobotše, la nkapeša; ke babja, la ntlhola; ke le kgolegong, la tla go nna.[37] Ke mo baloki ba tlogo fetola ba re: Morena, re go bone neng o swerwe ke tlala, mme ra go fa dijo, o nyorilwe ra go fa wa nwa?[38] Re go bone neng o le moeti, ra go amogela, o hlobotše ra go apeša?[39] Re go bone neng o babja goba o le kgolegong, mme ra tla go Wena?[40] Ke mo Morena a tlogo fetola a re: Ruri, ke a le botša: Mo le diretšego e mongwe wa bana bešo ba banyenyane ba, le di diretše nna.[41] Ke mo a tlogo bolela le bao ba ka letsogong la ntsogošo a re: Tlogang fa go nna, lena balahlwa, le ye mollong o sa felego o lokišeditšwego Diabolo le barongwa ba gagwe.[42] Gobane ke ke be swerwe ke tlala, le se mphe dijo. Ke be ke nyorilwe, la se mphe ka nwa.[43] Ke be ke le moeti, la se nkamogele, ke hlobotše la se nkapeše, ke babja, ke le kgolegong la se tle la ntlhola.[44] Ke mo le bona ba tlogo fetola ba re: Morena, re go bone neng o swerwe ke tlala, o nyorilwe, o le moeti, o hlobotše, o babja, o le kgolegong, mme re se go direle?[45] Mme yena o tlo fetola a re: Ruri, ke a le botša, mo le sa kago la direla e mongwe wa ba banyenyane ba, le nna ga la ka la ntirela.[46] Mme bona ba tlo ya tlhokofatšong ye e sa felego; baloki bona ba tlo ya bophelong bjo bo sa felego.

Esaia 25:4
Gobane o tšhabelo sa babotla, o tšhabelo sa badiidi ge ba hlaka, o bokhuto ditimong, o moriti ge go fiša, ge sehlogo sa bagale se ka pula ya lekfoka e khutile ka morako.

Liketso 20:35
Dilong ka moka ke le bontšhitše mokgwa wa go re motho a itapiše, gore a hwetše sa go hlatlola bafokodi, go se lebalwe mantšu a Morena Jesu a a boletšego a re: Lešego la monei le phala la monewa.

Liproverbia 29:7
Moloki o tseba taba ya babotlana; yo mobe ga e lemoge, ga e tsebe.

Lipesaleme 140:12
Nna ke tseba gobane Morena o emela babotlana, o ahlolela badiitšana.

Jeremia 22:16
A atlega ka go ahlolela babotlana le badiidi. A ga se gona go tseba nna? O realo Morena.

1 Samuele 2:8
O tsoša babotlana leroleng; bahumanegi o ba tloša mo sethobolong, a ba dudiše le marena, o ba fa madulo a kgodišo; gobane metheo ya lefase le e mo atleng tša gagwe. Lefase le o le thekgile ka metheo yeo.

Luka 3:11
Johane a fetola a re: E a nago le dikobo tše pedi, a nee eo a hlokago; e a nago le dijo, le yena a dire bjalo.

Levitike 25:35
Ge ngwaneno a ka diila a na le wena, gomme seatla sa gagwe sa fokola, o mo hlatlole bjalo ka moeng le modiidi.

Liproverbia 22:22-23
[22] O se ke wa hlakola wa mmotlana ka ge e le mmotlana; mohlaki o se mo pate le le kgorong.[23] Gobane bonabao ntweng tša bona ba lwelwa ke Morena; ba ba ba hlakolago, Morena o tlo ba hlakola bophelo.

Levitike 19:15
O se ke wa hlaola kahlolong; o se ke wa beba sefahlogo sa mmotlana, goba wa boifa sefahlogo sa e mogolo; ge o ahlolela wa geno o se ke wa hlaola.

Liproverbia 31:8-9
[8] Wa gago molomo a o emele dimuma, o ahlolele molahlegi mang le mang.[9] Wa gago molomo e be was moahlolelo wa go loka, o emele ba madimabe le badiitšana.

Lipesaleme 12:5
Ge e le Morena, yena o re: Bjalo ke a tsoga, ka gobane babotlana ba a pateletšwa; badiidi ba fegelwa; ke phološa ballelagophološwa.

Lipesaleme 35:10
Ditho tša ka tšohle di re: Morena, ke mang a etšago wena Molwela-mmotlana ge a paletšwe, mmotlana le modiidi ge a pateletšwa.

Baefese 4:28
E a utswitšego a se ke a hlwa a utswa; a a kgothale a dire tše botse ka diatla tša gagwe, a tle a be le tše a kago abela mohloki.

Ezekiele 16:49
Tsebang, bokgopo bja Sodoma ngwaneno e be e le boikgogomošo le bohori; le ge a iketlile gagolo le metsana ya gagwe, o be a sa thuše badiidi le bahloki.

Esaia 58:6-7
[6] A ga ke re go ikona go kgahlago nna ke go hunolla ba ba tlemilwego ba se ne molato, wa kgaola ditlemo tša joko, wa thokga dijoko ka moka?[7] Ka kgonthe, ke ge o ngwatha bogobe bja gago wa nea e a kwago tlala, ge babotlana le balahlegi o ba iša ka lapeng la gago, wa bona mohlobodi wa mo apeša, wa se gerule yo e lego motho ka wena.

Liproverbia 17:5
Bakwerammotlana ba goboša Mmopi wagwe; mothabelatkotsi a ka se hloke kotlo.

1 Johanne 3:17-18
[17] Bjale, ge motho a ruile tša bophelo bja lefase, mme a bona ngwanabo a hloka, a tla a mo tswalelela pelo ya gagwe, go yena lerato la Modimo le ka dula bjang?[18] Bana ba ka! A re se ke ra ratana ka polelo le ka leleme; a re rataneng ka tiro le ka therešo.

Matheu 25:40
Ke mo Morena a tlogo fetola a re: Ruri, ke a le botša: Mo le diretšego e mongwe wa bana bešo ba banyenyane ba, le di diretše nna.

Phetolelo 15:10-11
[10] Mo nee ka go rata, o se be pelo ntsho; gobane ge o dira bjalo Morena Modimo wa gago o tlo go šegofatša medirong ya gago ka moka, mo go tšohle tše o išago diatla go tšona.[11] Gobane badiidi ba ka se ke ba hlokega nageng; ke ka baka leo ke go layago ka re: O nee ngwaneno e a humanegilego wa modiitšana mo nageng ya geno.

Esaia 61:1
Moya wa Morena Mong a bohle o mo go nna, gobane Morena o mpeetše go begela babotlana taba tše dibotse; o nthometše go alafa ba dipelo tše robegilego, gore ba ba thopilwego ke ba goelele khunologo, ke goelele ba ba tlemilwego go gololwa,

Bagalata 6:2
Hlatlolanang merwalo; ke wona mokgwa wo le tlogo phetha molao wa Kriste ka wona.

Baheberu 13:16
Le se ke la lebala go dira batho gabotse le go ba nea; gobane Modimo o kgahlwa ke didimo tše bjalo.

Baroma 12:13
Bakgethwa ge ba hloka le ba kwele bohloko; go setša baeti e be mokgwa wa lena.

Luka 3:10-11
[10] Mašaba a mmotšiša a re: Bjalo re tlo dirang?[11] Johane a fetola a re: E a nago le dikobo tše pedi, a nee eo a hlokago; e a nago le dijo, le yena a dire bjalo.

Esaia 41:17
Bahlaki le bahloki ba nyakago meetse ba a hloka, mme maleme a bona a gagalala ka lenyora, nna Morena ke tlo ba kwa, nna Modimo wa Isiraele nka se ba tlogele.

Phetolelo 15:7
Ge e mongwe wa bana beno a ka diila a le ga geno, goba a le motseng o mongwe wa nageng ya geno ye Morena Modimo wa lena a le fago yona le se ke la thatafiša pelo la mo tima.

Ezekiele 22:29
Batho ba naga yeo ba a pateletša, ba a hlakola; babotlana le badiidi ba ba dira ka thata; ba pata moeng ba sa ye ka molao.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved