A A A A A

Tlatsetso: [Bongata]


1 Timothea ५:८
किन्तु यदि कोई अपने रिश्तेदारों, विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता नहीं करता, तो वह विश्वास से फिर गया है तथा किसी अविश्वासी से भी अधिक बुरा है।

2 Bakorinthe ९:८
Gomme Modimo o kgona go le atišetša dikgaugelo, la tlo rua tše di tlogo lekanela gohle; la tlo ekeletšwa ka tša go dira mediro e mebotse yohle;

Phetolelo 29:12
Le eme fa gore le dire kwano le Morena Modimo wa lena, ye a e dirago le lena lehono, e na le dithogo tšela tša gagwe.

Baefese ३:२०
Gomme yena a kgonago go dira tše di fetišago kgolekgole tše re di kgopelago, le tše re di naganago, ka maatla a a dirago mo go rena,

Exoda 34:6
Morena a feta mo pele ga Moshe, gomme a hlaboša lentšu a re: Morena, Morena, Modimo yo mabobo le kgaugelo, wa go se fele pelo, wa botho bjo bogolo le therešo.

James १:१७
Neo tšohle tše botse, le mpho tšohle di tletšego, di tšwa godimo go Radietša, yo go yena go sego phetogo le go dikologa ga meriti.

John १०:१०
Lehodu ge le tla, le tlela go utswa, le go hlaba, le go fediša. Se nna ke se tletšego ke gore di be le bophelo le mohora.

Luka 6:38
Fang, gomme le tlo fiwa; ke mo le tlo go adibetša la tšhelelwa ka seelo se se botse se se katetšwego, se se nago le mohlopa. Gobane seelo se le elago ka sona, ke sona se le tlo go elelwa ka sona.

Luka 6:45
Motho yo botse o tšweletša tše botse diets wa lehumong le le botse la pelo; mme motho yo mobe o tšweletša tše mpe di etšwa mo go befilego; gobane molomo wa gagwe o bolela tše pelo e di falatšago.

Matheu 6:33
Sa pele le tsome mmušo wa Modimo le toko ya wona; ke mo le tlo go ekeletšwa ka tšeo ka moka.

Bafilippi 4:19
Gomme Modimo wa ka o tlo tlatša mo lena le kago hloka, ka ge e le yena mohumi wa letago ka Kriste Jesu.

Liproverbia 3:5-10
[5] Bota Modimo ka pelo ka moka; o se ke wa ithekga ka go fo re: Ke ne tlhaloganyo.[6] Ditseleng tša gago tšohle tseba yena; ke mo yena a tlogo go thulela tsela.[7] O se ke wa itshema yo bohlale. Boifa Morena; ila sebe.[8] Ke mo o tlogo ba le mmele o thabago, wa iphsina mo dithong tša gago.[9] Loba Morena ka khumo ya gago, le ka dithakangwaga tša puno ya gago ka moka.[10] Mme dišego tšago di tlo tlala lehumo, dinkgo tša fofoma mananose a morara.

Lipesaleme 23:5
O nkabela dijo, manaba a ka a ntebeletše; o ntlotša hlogo makhura; senwelo sa ka se tletše wa go falala.

Lipesaleme 36:8
Ba khora menono ya Ngwako wa gago; o ba noša noka ya menate yago.

Lipesaleme 37:11
Ba boleta e tlo ba bona beng ba naga; ba tlo thaba ka botlalo bja molao.

Lipesaleme 65:11
Ngwaga wo o o apeša botse bja gago; mehlala ya gago e ela makhura.

Lipesaleme 72:16
Go tlo ba le mohora wa mabele mo nageng; diphogong tša thaba mere ya dienywa e tlo gwaša boka Libanoni; gomme mo metseng batho ba tlo taga bjalo ka dimela tša lefase.

Baroma 15:13
Gomme yena Modimo wa kholofelo ye a a le tlatše lethabomoka le khutšomoka ka yona tumelo, le be ba kholofelokgolo ka maatla a Moyamokgethwa.

Lipesaleme 66:8-12
[8] Hee lena ditšhaba! Retang Modimo wa rena; Le hlaboše mantšu a go mo godiša.[9] Yena wa go bolokela meoya ya rena bophelo, a se lese dinao tša rena tša thedimoga.[10] Modimo, ga o lese go re leka, ra etša tshipitshehla ye e tšwago meubeng.[11] O re išitše kgolegong, wa rweša magetla a rena bothata.[12] Wa lesa batho ba re gata dihlogo, ra tsena ka meetseng le ka mollong; mme wa ba wa re tšweletša molaleng.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved