A A A A A

Angeli in demoni: [Beelzebub]


Mateju 12:24
Ko pa to slišijo farizeji, reko: Ta ne izganja zlih duhov, razen z Belzebulom, poglavarjem hudičev.

Marku 3:22
In pismarji, ki so bili prišli iz Jeruzalema, pravijo: Belzebuba ima, in: S poglavarjem hudičev izganja zle duhove.

Mateju 10:25
Dovolj je učencu, da postane kakor njegov učitelj, in hlapec kakor njegov gospodar. Če so pa hišnega gospodarja imenovali Belzebula [Ali Belzebub, t. j. gospodar muh, ime satanu.], koliko bolj bodo domače njegove?

Mateju 12:27
In če jaz z Belzebulom izganjam zle duhove, s čigavo pomočjo jih izganjajo sinovi vaši? zato vam bodo oni sodniki.

Luku 11:15-19
[15] A nekateri izmed njih reko: Z Belzebulom, poglavarjem hudičev, izganja zle duhove.[16] Drugi pa, izkušajoč ga, zahtevajo od njega znamenja z neba.[17] On pa, vedoč njih misli, jim reče: Vsako kraljestvo, ki se je samo zoper sebe razdvojilo, propade, in dom, zoper sebe razdvojen, razpade.[18] Če se je pa tudi satan zoper sebe razdvojil, kako bo ostalo kraljestvo njegovo? ker pravite, da z Belzebulom izganjam zle duhove.[19] A če jaz z Belzebulom izganjam zle duhove, s čigavo pomočjo jih izganjajo sinovi vaši? Zato vam bodo oni sodniki.

2 Kraljev 1:1-3
[1] In po smrti Ahabovi so se izneverili Moabci Izraelu.[2] In Ahazija je padel skozi omrežje v svoji zgornji sobi v Samariji in je zbolel. In pošlje sle ter jim veli: Pojdite, vprašajte Baalzebuba, boga v Ekronu, ali ozdravim od te bolezni svoje.[3] Angel GOSPODOV pa reče Eliju Tisbljanu: Vstani, pojdi naproti slom kralja samarijskega in jim reci: Ni li Boga v Izraelu, da greste vpraševat Baalzebuba, boga v Ekronu?

Luku 11:18
Če se je pa tudi satan zoper sebe razdvojil, kako bo ostalo kraljestvo njegovo? ker pravite, da z Belzebulom izganjam zle duhove.

Marku 3:20-30
[20] In pridejo v hišo. In zopet se zbere množica, tako da še kruha niso mogli jesti.[21] In ko to slišijo sorodniki njegovi, se napotijo, da bi ga prijeli; pravijo namreč: Ni sam ob sebi.[22] In pismarji, ki so bili prišli iz Jeruzalema, pravijo: Belzebuba ima, in: S poglavarjem hudičev izganja zle duhove.[23] In jih pokliče k sebi in jim govori v prilikah: Kako more satan satana izganjati?[24] In če se kraljestvo razdvoji samo zoper sebe, ne more obstati to kraljestvo.[25] In če se dom razdvoji sam zoper sebe, ne bo mogel obstati ta dom.[26] In če je vstal satan sam zoper sebe in se je razdvojil, ne more obstati, temuč konec ga je.[27] Nasprotno ne more iti nihče v hišo močnemu in mu pobrati pohištva, če poprej ne zveže močnega, in potem šele opleni hišo njegovo.[28] Resnično vam pravim, da se vsi grehi odpuste sinovom človeškim, tudi kletvine, s katerimikoli bi prekleli Boga;[29] kdor pa prekolne svetega Duha, nima odpuščenja na vekomaj, temuč je kriv večnega greha.[30] Kajti govorili so: Nečistega duha ima.

2 Kraljev 1:16
in mu reče: Tako pravi GOSPOD: Ker si poslal sle vprašat Baalzebuba, boga v Ekronu, kakor da ni nobenega Boga v Izraelu, za čigar besedo bi se vprašalo, zato ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temuč gotovo umrješ.

Geneza 1:1
V začetku je ustvaril Bog nebesa in zemljo.

Mateju 9:34
Farizeji pa reko: S poglavarjem hudičev izganja zle duhove.

Razodetje 21:20
peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti hrizopraz, enajsti hiacint, dvanajsti ametist.

Job 2:11
Ko so pa slišali trije prijatelji Jobovi o vsej tej nesreči, ki ga je bila zadela, pridejo vsak iz kraja svojega: Elifaz Temančan, Bildad Šuhec in Zofar Naamatec, in se dogovore, da ga pojdejo skupaj milovat in tolažit.

2 Kraljev 1:6
Oni mu reko: Neki mož nam je prišel naproti in nam je dejal: Pojdite, vrnite se h kralju, ki vas je poslal, in mu recite: Tako pravi GOSPOD: Ni li Boga v Izraelu, da pošiljaš vpraševat Baalzebuba, boga v Ekronu? Zato ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temuč gotovo umrješ!

Janezu 1:1
V začetku je bila Beseda, in Beseda je bila pri Bogu, in Bog je bila Beseda.

Luku 11:19
A če jaz z Belzebulom izganjam zle duhove, s čigavo pomočjo jih izganjajo sinovi vaši? Zato vam bodo oni sodniki.

Eksodus 6:23
In vzel si je Aron Elisebo, hčer Aminadabovo, sestro Nahsonovo, za ženo; in porodila mu je Nadaba, Abihuja, Eleazarja in Itamarja.

Luku 3:1
Petnajstega leta vlade cesarja Tiberija pa, ko je bil Poncij Pilat poglavar v Judeji in Herod četrtnik v Galileji, a Filip, njegov brat, četrtnik v Itureji in v Trahoniški pokrajini in Lizanija četrtnik v Abileni,

Geneza 10:10
In začetek njegovega kraljestva je bil Babel in Erek in Akad in Kalne v deželi Sinearski.

Geneza 14:1
Zgodi se pa za časov Amrafela, kralja sinearskega, Arjoha, kralja elasarskega, Kedorlaomerja, kralja elamskega, in Tideala, kralja narodov,

Devteronomij 14:5
jelen in srna, damjak, kozorog, divja koza, antilopa in semer.

Ruta 1:2
Možu pa je bilo ime Elimelek in ženi njegovi Naomi, njegova dva sinova pa sta se imenovala Mahlon in Kiljon, Efratejca iz Betlehema Judovega. In prišli so na Moabsko poljano in bivali ondi.

Nehemija 1:1
Zgodbe Nehemija, sinu Hakalijevega. Zgodilo se je v mesecu Kislevu, v dvajsetem letu, ko sem bil na gradu Susanu,

Estera 1:1
In zgodi se v dneh Ahasvera (to je tisti Ahasver, ki je kraljeval od Indije do Etiopije nad sto in sedemindvajsetimi pokrajinami),

1 Kraljev 1:2
Zato so mu rekli služabniki njegovi: Poišče naj se za gospoda mojega, kralja, mlada devica, in naj stoji pri kralju in mu bodi strežnica ter naj spava v naročju njegovem, da se ogreje gospod moj, kralj.

Razodetje 16:16
In zbrali so jih na kraj, imenovan po hebrejsko: Harmagedon [T. j. (domnevno): Gora Megido].

Izaija 34:14
In stekale se bodo zveri puščave z divjimi psi in kosmatin bo klical druga svojega; ponočni škrat bo bival ondi in našel si pokoja mesto.

Mateju 22:37
Jezus mu pa reče: „Ljubi Gospoda, Boga svojega, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in iz vse pameti svoje“.

Marku 3:1-6
[1] In zopet pride v shodnico, in tam je bil človek, ki je imel usehlo roko.[2] In pazili so nanj, če ga ozdravi v soboto, da bi ga zatožili.[3] In reče človeku, ki je imel suho roko: Stopi na sredo![4] In jim reče: Ali se sme v soboto storiti dobro ali hudo? življenje oteti ali pogubiti? Oni pa molčijo.[5] In jih z jezo pogleda naokrog, pomilujoč zakrknjenost njih srca, in veli človeku: Iztegni roko svojo! In iztegne, in roka njegova je bila zdrava.[6] In farizeji izidejo in se precej s Herodovci posvetujejo zoper njega, kako bi ga pogubili.

Marku 10:46-52
[46] In pridejo v Jeriho. In ko so šli iz Jeriha, on in učenci njegovi in obilna množica, je sedel kraj poti slep berač, Bartimej, sin Timejev.[47] In ko sliši, da je Jezus Nazarečan, začne vpiti in govoriti: Sin Davidov, Jezus, usmili se me![48] In mnogi mu prete, naj umolkne; a on le še bolj kriči: Sin Davidov, usmili se me![49] In Jezus se ustavi in veli: Pokličite ga! In pokličejo slepca in mu reko: Srčen bodi, vstani, kliče te.[50] On pa vrže s sebe plašč svoj, poskoči in pride k Jezusu.[51] In Jezus mu odgovori in reče: Kaj hočeš, da naj ti storim? Slepec pa mu reče: Rabuni [T. j. moj učenik.], da izpregledam!In Jezus mu veli: Pojdi, vera tvoja te je rešila. In precej je izpregledal, in za Jezusom je šel po poti.[52] In Jezus mu veli: Pojdi, vera tvoja te je rešila. In precej je izpregledal, in za Jezusom je šel po poti.

Daniel 1:7
Át-phê-na, quan tể tướng đặt tên Ba-by-lôn cho họ. Đa-niên mang tên Bên-tơ-sát-xa, Ha-na-nia tên Sa-đơ-rắc, Mi-sa-ên tên Mê-sác, và A-xa-ria tên A-bết-nê-gô.

Sodniki 4:6
Đê-bô-ra nhắn Ba-rác, con A-bi-nô-am. Ba-rác sống ở thành Kê-đết, một vùng thuộc Nép-ta-li. Đê-bô-ra bảo Ba-rác rằng, “CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en truyền cho ngươi như sau: Hãy đi triệu tập mười ngàn người Nép-ta-li và Xê-bu-lôn, hướng dẫn họ đến núi Ta-bô.

2 Kraljev 19:37
Một ngày kia San-chê-ríp đang thờ lạy trong đền thờ Nít-rốc, thần của mình, thì hai con trai vua là Ách-ra-mê-léc và Sa-rê-xe lấy gươm giết vua rồi trốn qua xứ A-ra-rát. Ê-xa-hát-đôn, con trai San-chê-ríp, lên ngôi vua A-xy-ri.

Ezekiel 23:4
Đứa chị tên Ô-hô-la, đứa em tên Ô-hô-li-ba. Chúng trở thành vợ ta và sinh ra con trai con gái. Ô-hô-la là Xa-ma-ri, và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem.

Jeremija 1:1
Sau đây là lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia. Ông thuộc gia đình các thầy tế lễ ở thị trấn A-na-thốt, xứ Bên-gia-min.

Geneza 10:22
Các con trai của Sem là Ê-lam, Át-sua, Ạc-pha-xát, Lút, và A-ram.

Ezra 4:7
Khi Ạc-ta-xét-xe lên ngôi vua Ba-tư thì Bích-lam, Mít-rê-đít, Ta-biên, và những đồng lõa của chúng viết một thư cho vua. Thư đó viết bằng tiếng A-ram và được dịch ra.

Mateju 10:3
Phi-líp và Ba-thê-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, nhân viên thu thuế; Gia-cơ con A-phê, và Tha-đê;

Apostolska Dela 2:9
Miền Ba-thia, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đia, Cáp-ba-đốc, Bôn-tu, Á-châu,

Levitik 11:5
Con rái đồng nhai lại, nhưng không có móng chẻ, xem như không sạch.

Pridigar 1:1
Sau đây là lời của Thầy, con trai Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.

Eksodus 30:34
Đoạn CHÚA bảo Mô-se, “Lấy các hương liệu sau đây: nhựa thơm, yểm hương, chi hương và mộc dược nguyên chất. Mỗi loại cân lượng bằng nhau.

Job 9:9
Chính Ngài đã làm ra các sao Bắc đẩu, sao Cày, sao Rua, và chòm sao Nam Tào. Ngài khiến các hành tinh băng qua nam bán cầu.

Apostolska Dela 6:5
Toàn thể chịu ý kiến ấy, nên họ chọn bảy người: Ê-tiên, một người có đức tin lớn và đầy dẫy Thánh Linh, Phi-líp, Bơ-cô-ru, Ni-ca-no, Ti-môn, Bạc-mê-na và Ni-cô-la quê ở An-ti-ốt và đã trở thành dân Do-thái.

Razodetje 1:11
Tiếng ấy nói rằng, “Hãy viết điều ngươi thấy vào một quyển sách rồi gởi cho bảy hội thánh: Ê-phê-sô, Xi-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Xạt-đi, Phi-la-đen-phia và Lao-đi-xê.”

1 Kraljev 8:13
Lạy Chúa, tôi đã xây một đền thờ tuyệt đẹp cho Ngài, một nơi ở cho Ngài đời đời.”

Marku 3:23
Chúa Giê-xu liền gọi dân chúng đến, dùng ngụ ngôn để dạy họ. Ngài bảo “Quỉ Sa-tăng không thể tự đuổi mình ra khỏi người ta được.

Jozue 24:15
Nhưng nếu các anh em không muốn phục vụ Chúa, thì hôm nay cứ chọn ai mà mình muốn phục vụ. Các anh em muốn thờ các thần mà tổ tiên mình thờ khi còn cư ngụ bên kia bờ sông Ơ-phơ-rát, hay các thần của dân A-mô-rít trong xứ nầy cũng được. Nhưng về phần tôi và gia đình tôi thì sẽ phục vụ Thượng Đế.”

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center