A A A A A

Život: [Prijatie]


1 Samuelova 1:27
O tohoto chlapčeka som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala.

2 Korinťanom 6:18
a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“

Deuteronómium 10:18
Vysluhuje právo sirote a vdove a miluje cudzinca; dáva mu jedlo a odev.

Ozeáš 14:3
Vezmite so sebou slová a obráťte sa k Pánovi; povedzte mu: „Odpusť každú vinu a láskavo nás prijmi, zaplatíme plodom svojich perí!

Izaiáš 40:31
Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.

Jakubov 1:27
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

Jeremiáš 29:11
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

Matúša 25:40
Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Príslovia 13:12
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.

Žalmy 82:3
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

Žalmy 146:9
Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.

Žalmy 68:5-6
[5] Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním;[6] on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.

Príslovia 31:8-9
[8] Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)![9] Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!

Jána 1:12-13
[12] Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,[13] čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

Galaťanom 4:4-5
[4] Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,[5] aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

Rimanom 8:14-17
[14] Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.[15] Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“[16] Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.[17] Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.

Žalmy 10:14-18
[14] Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich do svojich rúk. Na teba sa chudák spolieha a sirote pomáhaš.[15] Rozmliažď rameno hriešnika a zločinca; budeš hľadať jeho hriech, a už ho nenájdeš.[16] Pán je kráľom navždy, na veky vekov. Pohania vymizli z jeho krajiny.[17] Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.[18] Zastaň sa práva siroty a utláčaného, aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme.

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava