A A A A A

Život: [Zver]


Genezis 1:21
A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

Genezis 1:30
Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak.

Jakubov 3:7
Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov,

Jeremiáš 8:7
Ešte i bocian pod nebom pozná svoje obdobie; hrdlička, lastovička, žeriav zadržia čas svojho príchodu, ale môj ľud nepozná Pánovo nariadenie.

Jób 35:11
čo nás poučuje tvorstvom pozemským a čo nás vzdeláva vtáctvom nebeským?«

Lukáša 3:6
A každé telo uvidí Božiu spásu.«“

Lukáša 12:24
Pozrite sa na havrany: Nesejú, ani nežnú, nemajú ani komoru ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky!

Matúša 6:26
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

Príslovia 12:10
Spravodlivý sa stará o potreby svojho dobytka, najvnútornejšie vnútro bezbožných je však ukrutné.

Žalmy 104:21
Levíčatá ručia za korisťou a pokrm žiadajú od Boha.

Genezis 2:19-20
[19] Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno.[20] A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel.

Genezis 9:2-3
[2] Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi; dostávate do rúk všetky ryby mora.[3] Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny.

Genezis 1:24-28
[24] Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak.[25] Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.[26] Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“[27] A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.[28] Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

Príslovia 6:6-8
[6] Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús![7] Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára,[8] pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu.

Žalmy 8:6-9
[6] Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil[7] a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy:[8] ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver,[9] vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Jób 12:7-10
[7] Zveri sa pýtaj, by ťa poučila, nebeských vtákov, nech ti povedia,[8] aj zemeplazov, aby poučili teba, a morské ryby nech ti oznámia:[9] Veď z týchto všetkých ktože by nevedel, že ich urobila ruka Pánova?![10] V jeho ruke je duša všetkých bytostí aj duch každého ľudského tela.

Izaiáš 11:6-9
[6] Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať.[7] Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu.[8] Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča.[9] Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more.

Kazateľ 3:18-21
[18] Vo svojom srdci som rozmýšľal (ďalej): „Čo sa týka Adamových synov, Boh ich (tak) skúša, aby bolo vidno, že sami osebe sú (tvormi) ako zvieratá.“[19] Lebo (hračkou) osudu sú Adamovi synovia, (hračkou) osudu sú (aj) zvieratá - veď ich osud je rovnaký. Ako zomiera on, tak zomierajú aj ony, rovnaký dych života má všetko - človek ničím nevyniká nad zvieratá.[20] Všetko odchádza na spoločné miesto; ako bolo všetko vzaté z prachu, tak sa všetko do prachu navracia.[21] Kto vie, či sa dych života Adamových synov vznáša k výsostiam a dych života zvierat zostupuje zasa dolu k zemi?

Žalmy 148:7-12
[7] Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: obludy morské a všetky hlbiny,[8] oheň, kamenec, sneh a dym, víchrica, čo jeho slovo poslúcha,[9] vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre,[10] divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo.[11] Králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia,[12] mládenci a panny, starci a junáci

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava