A A A A A

Život: [Starnutie]


1 Timotejovi 5:8
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

2 Korinťanom 4:16
Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.

Deuteronómium 32:7
Spomni si na dni zašlé dávno, uvážte roky všetkých pokolení! Spýtaj sa svojho otca a on ti vyjaví, starcov svojich a rozpovedia ti:

Deuteronómium 34:7
Keď Mojžiš zomrel, mal stodvadsať rokov. Oči sa mu nezakalili a jeho životná sila sa nepodlomila.

Kazateľ 7:10
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.

Exodus 20:12
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

Genezis 6:3
A Pán povedal: „Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“

Genezis 25:8
I pominul sa Abrahám a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu.

Izaiáš 40:29
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

Izaiáš 46:4
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.

Jób 5:26
Do hrobu zostúpiš vo vysokom veku, ako keď vŕšia snopy v pravom čase.

Jób 12:12-20
[12] A nemávajú starší múdrosť a vysoký vek nemá rozumnosť?[13] Aj on múdry je a veľmi mocný, aj rozvážny je, veľmi rozumný.[14] Ak niečo zrúca, to nik nepostaví, koho on zavrie, toho neotvorí nik.[15] Ak zahatá vody, zaraz povyschýnajú, keď vypustí ich, kraje rozvrátia.[16] Aj on je mocný a múdry, jeho je zvedený i jeho zvodca.[17] On dáva radcom vykračovať boso a bláznov robí zo sudcov.[18] Aj kráľom reťaze strháva a putá dáva kolo bedier im.[19] On dáva kňazom vykračovať boso a veľkomožných k pádu privádza.[20] Rečníkom odoberá výrečnosť a starcom zas rozum odníma.

Jób 32:7
Myslel som si takto: (Počet) dní nech hovorí, nech to mnohé roky múdrosti hlásajú.

Joel 2:28
Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia.

Levitikus 19:32
Pred šedivou hlavou vstaň, cti si staršiu osobu a boj sa svojho Boha! Ja som Pán!

Filemonovi 1:9
radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša:

Žalmy 71:9
Neodožeň ma v čase staroby, neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

Žalmy 71:18
Až do staroby a do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim. Tvoja moc

Žalmy 73:26
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

Žalmy 90:10-12
[10] Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame.[11] Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?[12] A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.

Žalmy 91:16
Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Príslovia 17:6
Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.

Príslovia 20:29
Ozdobou mladých (je) ich moc, okrasou starcov (sú ich) šediny.

Príslovia 23:22
Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom, a nepohŕdaj svojou matkou na jej staré dni!

Žalmy 37:35
Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal sťa céder košatý;

1 Kroník 29:28
Zomrel v krásnej starobe, obdarený vekom, bohatstvom a slávou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún.

1 Kráľov 3:14
A ak zachovávaním mojich ustanovení a mojich príkazov budeš kráčať po mojich cestách, ako kráčal tvoj otec Dávid, dám ti (aj) dlhý vek.“

Žalmy 103:5
on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

Títovi 2:3
Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia,

1 Timotejovi 5:1-2
[1] Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca, mladých ako bratov,[2] staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote.

Žalmy 71:8-9
[8] Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.[9] Neodožeň ma v čase staroby, neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

Filipanom 3:20-21
[20] Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.[21] On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

Izaiáš 46:3-4
[3] Počúvajte ma, dom Jakubov a všetky zvyšky domu Izraela, čo ste chovaní od lona, čo ste nosení od života.[4] Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.

Žalmy 92:12-15
[12] Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.[13] Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.[14] Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.[15] Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti;

Kazateľ 12:1-7
[1] V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky, o ktorých povieš: „Neľúbia sa mi!“[2] Kým sa ti nezatemní slnko a svetlo, mesiac i hviezdy a nevrátia sa ti mrákavy po daždi.[3] V deň, keď sa ti počnú strážcovia domu chvieť a zhrbia sa (kedysi) mocní mužovia, ustanú mlečky (v práci), keďže aj zredli, a zaľahne tma na tie, čo dostávajú videnie oknami.[4] Uzavrú sa ti obidvoje dvere od námestia, poklesne ti aj vrzgot žarnova, a keď sa vstáva na (každý) hlások vtáčka, poutichujú všetky zvuky spevavé.[5] Vyvýšeného miesta sa obávajú (nohy), veď na ceste vidia (pre seba) postrachy. Mandloňový strom už zakvitol (na bielo). Kobylky spôsobujú ťažobu, dráždidlo (na jedlo) minie sa účinkom, lebo človek je už na ceste do domu svojej večnosti a z okolitých ulíc už tiahnu oplakávači. (Stane sa tak), až sa pretrhne strieborný povrazec[6] a rozbije sa zlatá čaša, i rozbije sa džbán pri prameni a doláme sa koleso na studni.[7] A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava