A A A A A

Dobrý Charakter: [Láskavý]


1 Timotejovi 5:4
Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom.

1 Timotejovi 3:15
ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.

Jána 8:32
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Zjavenie 17:5
Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“

Jakubov 1:27
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

Jána 6:54
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Marka 6:3
Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Jána 14:6
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Genezis 1:1-7
[1] Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.[2] Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.[3] Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.[4] Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy.[5] A Boh nazval svetlo „dňom“ a tmu nazval „nocou“. A nastal večer, a nastalo ráno, deň prvý.[6] Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“[7] I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak.

1 Timotejovi 5:8
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

Galaťanom 1:19
Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

Malachiáš 1:11
Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

Genezis 2:7
Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Jána 3:3-5
[3] Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“[4] Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“[5] Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Hebrejom 12:14
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

Zjavenie 17:18
A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“

Matúša 16:18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Genezis 1:1
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Exodus 15:3
Pán je bojovník, Pán je jeho meno.

Zjavenie 17:9
Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem:

Filipanom 4:6-7
[6] O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.[7] A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Galaťanom 4:19
Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.

1 Petrov 3:15
ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

Zjavenie 17:1
Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách,

Matúša 18:15-18
[15] Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.[16] Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.[17] Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.[18] Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Efezanom 1:22-23
[22] Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi,[23] ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.

Efezanom 5:23
lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.

Skutky Apoštolov 4:32
Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.

1 Korinťanom 1:10
Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

Jána 12:48
Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

Jána 14:28
Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.

Hebrejom 1:14
Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?

Matúša 18:10
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Efezanom 6:12
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Jána 3:16
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Jána 17:17
Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

Zjavenie 2:9
Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú synagógou satana.

Žalmy 68:5
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním;

Žalmy 146:9
Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.

Galaťanom 2:10
Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval robiť.

Rimanom 3:23
veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava