A A A A A

Cirkevné: [Diakonov]


1 Timotejovi 3:1-13
[1] Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele.[2] Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;[3] nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý;[4] musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote.[5] Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?![6] Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu.[7] Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.[8] Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku,[9] ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery.[10] Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu.[11] Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom.[12] Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.[13] Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Filipanom 1:1
Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom:

Skutky Apoštolov 6:1-7
[1] V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.[2] Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.[3] Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.[4] My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“[5] Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie.[6] Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.[7] Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.

Rimanom 16:1
Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku Cirkvi v Kenchrách.

Títovi 1:7
Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku,

Skutky Apoštolov 6:3
Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.

Jána 8:32
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Efezanom 4:11
On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,

Skutky Apoštolov 20:28
Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Jána 6:54
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Marka 6:3
Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

1 Korinťanom 12:28
A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.

Galaťanom 1:19
Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

Malachiáš 1:11
Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

Hebrejom 13:17
Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.

Jána 3:3-5
[3] Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“[4] Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“[5] Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Hebrejom 12:14
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

Skutky Apoštolov 6:4
My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“

1 Timotejovi 3:1-7
[1] Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele.[2] Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;[3] nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý;[4] musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote.[5] Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?![6] Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu.[7] Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

1 Timotejovi 2:12
Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá.

Skutky Apoštolov 14:23
A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.

1 Timotejovi 5:17
Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.

Hebrejom 13:7
Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru.

Títovi 1:8
ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý,

1 Petrov 5:2
Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne;

Títovi 1:6
nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti.

1 Timotejovi 5:22
Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!

Títovi 1:5
Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal;

Galaťanom 4:19
Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava