A A A A A

Cirkevné: [Navštevovať Cirkev]


Hebrejom 10:24-25
[24] Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.[25] Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

Matúša 18:20
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Kolosanom 3:16
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

Efezanom 4:11-13
[11] On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,[12] aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,[13] kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku,

Skutky Apoštolov 2:42
Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.

Rimanom 10:17
Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

Matúša 16:18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Skutky Apoštolov 9:31-32
[31] A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.[32] Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde.

Matúša 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Jakubov 1:22
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

2 Timotejovi 4:2
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Matúša 28:19-20
[19] Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého[20] a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava