A A A A A

Zlý Charakter: [Zrada]


Matúša 27:3-4
[3] Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším[4] so slovami: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ Ale oni odvetili: „Čo nás do toho? To je tvoja vec!“

Matúša 6:14-15
[14] Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.[15] Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

Marka 11:25
A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

Matúša 7:12
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Hebrejom 4:15
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.

Genezis 12:3
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“

Rimanom 3:23
veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava