A A A A A

Hriechy: [Cudzoložstvo]


1 Korinťanom 6:18
Varujte sa smilstva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela; ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu.

Exodus 20:14
Nescudzoložíš!

Hebrejom 13:4
Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

Jakubov 4:17
A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.

Jeremiáš 13:27
tvoje cudzoložstvá a tvoje chlipné erdžanie, tvoje hanebné smilstvo. Na pahorkoch, na poli videl som tvoje ohavnosti. Beda ti, Jeruzalem, že sa nechceš očistiť! Dokedy to ešte tak bude?

1 Jánov 1:9
Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.

Lukáša 16:18
Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží.

Matúša 19:9
Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží].

Príslovia 6:32
Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum; chce si zničiť život, kto tak činí.

Rimanom 7:2-3
[2] Lebo vydatú ženu viaže zákon k mužovi, kým je živý. Ale ak muž umrie, je oslobodená od mužovho zákona. [3] A tak teda, ak žije s iným mužom, dokiaľ jej muž žije, bude cudzoložnica. Ale ak jej muž umrel, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného.

Marka 10:11-12
[11] Povedal im: Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou. [12] A ak ona prepustí muža a vydá sa za iného, cudzoloží tiež.

Matúša 5:27-32
[27] Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! [28] Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.[29] Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. [30] A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.[31] A bolo povedané: Kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list. [32] Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží.

1 Korinťanom 6:9-16
[9] Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, [10] ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! [11] A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.[12] Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť! [13] Pokrmy bruchu a brucho pokrmom! Boh však zničí tamto aj tieto. No telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána, a Pán pre telo. [14] Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. [15] Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy Kristove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie! [16] Alebo či neviete, že kto sa pripája k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo.

Lukáša 18:18-20
[18] Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? [19] Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. [20] Prikázania poznáš: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca i matku.

1 Solúnčanom 4:3-5
[3] Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, [4] a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, [5] nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.

Marka 7:20-23
[20] Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. [21] Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, [22] cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. [23] Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

Matúša 15:17-20
[17] Či nechápete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa do stoky? [18] Ale čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. [19] Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. [20] Toto je, čo poškvrňuje človeka; ale s neumytými rukami jesť, to človeka nepoškvrňuje.

Príslovia 5:18-23
[18] Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti.[19] Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka; jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas, jej láska nech ťa opája ustavične.[20] Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy?[21] Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá.[22] Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov.[23] Zomrie, lebo sa nedal napomenúť, zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.

Jána 8:4-11
[4] a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, [5] a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? [6] Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. [7] Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. [8] A zase sa zohol a písal po zemi. [9] Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. [10] Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? [11] Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.

Príslovia 6:20-35
[20] Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohŕdaj poúčaním svojej matky.[21] Priviaž si ich navždy na srdce, pripni na svoje hrdlo.[22] Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš, a keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou.[23] Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie,[24] aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy.[25] Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami.[26] Lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život.[27] Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, aby mu nezhoreli šaty?[28] Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy?[29] Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne.[30] Nepohŕdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje;[31] ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne, dá všetko, čo má v dome.[32] Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum; chce si zničiť život, kto tak činí.[33] Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá.[34] Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým, v deň pomsty nepozná zľutovania.[35] Nedbá na nijaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.

Príslovia 5:3-22
[3] Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej,[4] nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč.[5] Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia;[6] aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy - a ty o tom nevieš.[7] Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst.[8] Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu,[9] aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi,[10] aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou, a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca.[11] Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a mäso,[12] a musel by si povedať: Nenávidel som napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním,[13] neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom![14] Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru.[15] Pi vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne.[16] Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia?[17] Nech patria iba tebe samému, a nie cudzím spolu s tebou![18] Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti.[19] Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka; jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas, jej láska nech ťa opája ustavične.[20] Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy?[21] Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá.[22] Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov.

1 Korinťanom 7:1-40
[1] O čom ste [mi] písali - dobre by bolo, keby sa človek nedotýkal ženy. [2] Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža. [3] Nech muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. [4] Žena nevládne svojím telom, ale (jej) muž; podobne ani muž nevládne svojím telom, ale (jeho) žena. [5] Neodopierajte si manželské povinnosti, len ak so spoločným súhlasom na čas, aby ste sa venovali modlitbe, a zase sa zíďte, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť. [6] Toto vám uvádzam ako možnosť, nie ako rozkaz. [7] Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak.[8] Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; [9] ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou. [10] Manželom však prikazujem - vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža - [11] a ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu![12] Ostatným hovorím ja, nie Pán: ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona chce žiť s ním, nech ju neprepúšťa. [13] A ak niektorá žena má neveriaceho muža a on chce žiť s ňou, nech neopúšťa muža. [14] Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v bratovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté. [15] Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie; v takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, Boh vás povolal ku pokoju. [16] Či ty, žena, vieš, či zachrániš muža? Alebo či ty, muž, vieš, či zachrániš ženu?[17] Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal. Takto prikazujem aj vo všetkých ostatných cirkevných zboroch. [18] Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nezakrývaj to! Bol iný povolaný ako neobrezaný? Nedávaj sa obrezať! [19] Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávať Božie prikázania (je všetko). [20] Nech každý zostane v povolaní, v ktorom bol povolaný! [21] Bol si povolaný ako otrok? Nič si nerob z toho! Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi (na spasenie); [22] lebo otrok, v Pánovi povolaný, je Pánov oslobodenec; a podobne slobodný, (v Pánovi) povolaný, je Kristov zotročenec. [23] Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! [24] Bratia, nech každý zostáva pred Bohom v tom, v čom bol povolaný![25] O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby som bol verný. [26] Myslím teda - a pre nastávajúce ťažkosti je to správne - dobre je človeku zostať tak, ako je. [27] Viazaný si k žene? Nevyhľadávaj rozvod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu! [28] Ale keby si sa aj oženil, neprehrešíš sa, a keby sa panna vydala, neprehreší sa; ale takí trpieť budú telesne, a práve toho by som vás chcel ušetriť.[29] Ale prizvukujem, bratia, čas je krátky! Ostatne, aj ženatí nech sú, akoby nemali ženu, [30] a plačúci, akoby neplakali, a radujúci sa, akoby sa neradovali, a kupujúci, akoby nič nemali, [31] a tí, čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú. [32] Ja by som však chcel, aby ste boli bez starosti. Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi; [33] ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, [34] a je rozpoltený. I nevydatá žena i panna starajú sa o veci Pánove, aby boli sväté telom i duchom. Vydatá však stará sa o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. [35] Ale toto hovorím pre vaše dobro, a nie, aby som vám slučku hodil na hrdlo, ale aby ste slušne a nerozpoltení vytrvali pri Pánovi. [36] Ak niekto myslí, že neslušne nakladá so svojou pannou, keď už prekročila vek, a tak by mala zostať, nech urobí, ako chce, nehreší; nech sa zoberú. [37] Ale kto sa bez nútenia neochvejne rozhodol v srdci, že si zachová pannu, dobre urobí. [38] A tak: aj ten, čo vydá pannu, dobre urobí, ale kto ju nevydá, lepšie urobí.[39] Žena je viazaná dotiaľ, dokiaľ jej muž žije; keď však umrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi. [40] Lenže podľa mojej mienky blahoslavenejšie je, keď tak ostane. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936