A A A A A

Matematické znaky: [Číslo 3]


1 Timotejovi 2:5
Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,

2 Timotejovi 3:16
Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti,

Skutky Apoštolov 17:28
lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme.

Kolosanom 2:9
lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne,

Exodus 3:14
Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM.

Genezis 1:26
Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.

Hebrejom 4:12
Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.

Jána 4:24
Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.

Levitikus 19:28
Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin.

Matúša 12:40
Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme tri dni a tri noci.

Zjavenie 1:4
Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom,

Títovi 1:12
Jeden z nich, ich vlastný prorok, (o nich) povedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopasníci.

1 Korinťanom 15:33
Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy.

1 Jánov 5:7-9
[7] Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo [na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú]: [8] Duch, voda a krv, a tí traja jedno sú. [9] Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie, lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi.

Jána 3:16-18
[16] Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. [17] Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. [18] Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936