A A A A A

Dobrý Charakter: [Odvaha]


Skutky Apoštolov 4:29-31
[29] A teraz, Pane, všimni si ich hrozby a svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, [30] vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Služobníka Ježiša. [31] A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie.

2 Korinťanom 3:12
Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene,

Skutky Apoštolov 14:3
Predsa strávili tam dlhší čas a neohrozene hovorili o Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti a dával im (moc) činiť znamenia a zázraky svojimi rukami.

Skutky Apoštolov 13:46
Nato im Pavel a Barnabáš povedali mužne: Najprv vám sme museli kázať slovo Božie; ale keď ho zavrhujete a nepokladáte sa za hodných večného života, ajhľa, obraciame sa k pohanom.

Skutky Apoštolov 19:8
Potom vošiel do synagógy, neohrozene vystupoval a tri mesiace viedol rozpravy s nimi, presviedčajúc ich o kráľovstve Božom.

Filemonovi 1:8
Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí,

Skutky Apoštolov 18:26
Tento Apollo začal neohrozene hovoriť v synagóge. Ako ho Priscilla a Akvila počuli, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Marka 15:43
- prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, smelo predstúpil pred Piláta a prosil o Ježišovo telo.

Skutky Apoštolov 28:31
a celkom smelo a bez prekážky kázal o kráľovstve Božom a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi.

Skutky Apoštolov 4:29-30
[29] A teraz, Pane, všimni si ich hrozby a svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, [30] vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Služobníka Ježiša.

Príslovia 28:1
Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča.

Genezis 18:23-32
[23] I pristúpil Abrahám a povedal: Či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? [24] Možno bude v meste päťdesiat spravodlivých; či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre päťdesiat spravodlivých, ktorí sú v ňom? [25] Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho! Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? [26] I riekol Hospodin: Ak v Sodome, v obvode mesta nájdem päťdesiat spravodlivých, odpustím kvôli nim celému tomu miestu. [27] Abrahám odpovedal: Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol. [28] Možno bude spravodlivých o päť menej ako päťdesiat; či pre tých piatich zahubíš celé mesto? I riekol: Nezahubím, ak tam nájdem štyridsaťpäť. [29] On mu však hovoril ďalej: Možno sa ich tam nájde štyridsať. I riekol: Kvôli štyridsiatim to neurobím. [30] A povedal: Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť: Možno sa ich tam nájde tridsať. On však na to riekol: Neurobím to, ak tam nájdem tridsiatich. [31] Potom povedal: Hľa odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom. Možno sa ich tam nájde dvadsať. I riekol: Ani kvôli dvadsiatim nezahubím. [32] A hovoril ďalej: Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť: Možno sa ich tam nájde desať. A On riekol: Ani kvôli desiatim nezahubím.

Žalmy 138:3
V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši.

Efezanom 3:12
V Ňom sa odvažujeme pristupovať s dôverou skrze vieru v Neho.

Jána 4:17
I odpovedala žena: Nemám muža. Ježiš jej riekol: Správne si povedala, že nemáš muža;

Hebrejom 10:19
Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu

Hebrejom 4:16
Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Hebrejom 13:6
takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?

Efezanom 6:19-20
[19] aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia, [20] pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť.

Skutky Apoštolov 4:13
Keď videli smelosť Petrovu a Jánovu a dozvedeli sa, že sú neučení a prostí ľudia, divili sa; lebo ich poznali, že boli s Ježišom.

1 Timotejovi 3:13
Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, nadobudnú si dobré meno a veľkú dúfanlivosť vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

1 Solúnčanom 2:2
ale hoci sme predtým, ako viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo Filipis, odvážili sme sa vo svojom Bohu zvestovať vám evanjelium Božie v mnohých bojoch.

Filipanom 1:20
ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou.

2 Timotejovi 1:7
Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.

1 Korinťanom 16:13
Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní!

Príslovia 14:26
V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka, i jeho synom je On útočiskom.

Žalmy 27:14
Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Rimanom 1:16
Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.

1 Kroník 28:20
Nato Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: Buď zmužilý i smelý a konaj! Neboj sa a nestrachuj, lebo Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

1 Korinťanom 15:58
A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Efezanom 6:10
Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.

Izaiáš 54:4
Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu, necíť sa potupenou, lebo sa nemusíš pýriť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš.

Jána 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

Marka 5:36
Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver!

Filipanom 1:28
Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že zahynú, vám, že budete spasení.

Jána 7:26
A hľa, verejne hovorí, a nič Mu nepovedia. Či poprední mužovia snáď naozaj poznali, že On je Kristus?

Skutky Apoštolov 5:29
Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí!

Jozue 1:7
Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš.

Ezechiel 3:9
Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich neľakaj, aj keď sú domom vzdoru.

Skutky Apoštolov 9:29
rozprával a hádal sa aj s Helenistami, a oni chystali sa ho zabiť.

Filipanom 1:1
Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi vo Filipis, aj biskupom a diakonom.

1 Timotejovi 3:1
Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele.

1 Korinťanom 3:12
Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu,

Hebrejom 10:1
Lebo zákon, ktorý je len tieňom budúcich hodnôt, a nie samým obrazom vecí, nemôže tými istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním približujú (k Bohu).

1 Petrov 5:10
Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936