A A A A A

Dobrý Charakter: [Zodpovednosť]


Rimanom 14:12
Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba.

Rimanom 1:20
Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie,

Príslovia 27:17
Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého.

Jakubov 5:16
Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.

Rimanom 2:12
Lebo tí, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú. Ale tí, čo hrešili, majúc zákon, skrze zákon budú súdení.

Lukáša 12:47-48
[47] Ale sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý: [48] ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.

1 Solúnčanom 5:11
Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.

Jakubov 4:17
A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.

Rimanom 4:15
Lebo zákon spôsobuje hnev; ale kde nieto zákona, nieto ani priestupku.

1 Timotejovi 1:10
smilníkov, mužov súložiacich s mužmi, kupcov s otrokmi, luhárov, krivoprísažníkov a proti všetkému, čo sa protiví zdravému učeniu;

Matúša 12:36
Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.

Lukáša 12:48
ten však, čo nepoznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.

Ezechiel 18:20
Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom.

Efezanom 5:21
Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej:

Hebrejom 10:25
Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.

Ezechiel 33:8
Ak poviem bezbožnému: Bezbožný, určite zomrieš! ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky.

Matúša 12:36-37
[36] Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. [37] Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.

Galaťanom 6:1-2
[1] Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti - a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. [2] Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.

Hebrejom 10:24
A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.

Žalmy 51:5
Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále.

1 Jánov 2:2
On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

2 Korinťanom 5:10
Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.

2 Korinťanom 4:17-18
[17] Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, [18] keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.

Efezanom 4:25
Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi.

Galaťanom 6:2
Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.

Skutky Apoštolov 14:17
hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením.

2 Korinťanom 2:6
Dosť mal na pokarhaní, ktoré sa mu dostalo od väčšiny;

1 Samuelova 16:7
Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.

1 Korinťanom 1:10
A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali.

2 Kráľov 12:4-5
[4] Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách.[5] Jóáš povedal kňazom: Všetky peniaze z posvätných darov, ktoré sa prinášajú do domu Hospodinovho, peniaze, ktoré podľa odhadu vyrubia na dušu, ako aj všetky peniaze, ktoré sa niekto dobrovoľne rozhodne priniesť do domu Hospodinovho,

Žalmy 82:1
Žalm Ásáfov. Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd:

Žalmy 82:6
Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho,

Jób 1:6-12
[6] Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. [7] Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal Hospodinovi: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej. [8] Nato povedal Hospodin Satanovi: Všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. [9] Satan odpovedal Hospodinovi: Či je Jób zadarmo bohabojný? [10] Neohradil si ho zo všetkých strán i s jeho domom i so všetkým, čo má? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho statok sa rozmnožil v krajine. [11] Ale len vystri ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať? [12] Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Ajhľa, v tvojich rukách je všetko, čo má, len na neho rukou nesiahaj! Nato Satan odišiel spred Hospodina.

Jób 2:1-7
[1] Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa postavil pred Hospodina. [2] Vtedy Hospodin povedal Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? On odvetil: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej. [3] Nato Hospodin povedal Satanovi: Všimol si si môjho sluhu Jóba? Lebo nieto na zemi jemu podobného bezúhonného, úprimného a bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. A ešte sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny nivočil. [4] Satan však Hospodinovi odvetil: Kožu za kožu! Človek dá za svoj život všetko, čo má. [5] Ale vystri len ruku a dotkni sa jeho kostí a tela, či sa ti do očí nebude rúhať! [6] Vtedy Hospodin povedal Satanovi: Ajhľa, máš ho v rukách, len život mu zachovaj! [7] Nato Satan odišiel spred Hospodina a Jóba ranil zhubným vredom od päty po temeno.

1 Kroník 28:8
Teraz však pred očami celého Izraela, zhromaždenia Hospodinovho, a za prítomnosti nášho Boha vás napomínam: Zachovávajte a skúmajte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť tú krásnu krajinu a podržať ju ako dedičstvo pre svojich potomkov až naveky.

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936