A A A A A

Boh: [Prekliatie]


Levitikus 20:9
Každý, kto preklína svojho otca alebo matku, musí byť vydaný na smrť. Preklial svojho otca a matku: za svoju krv je sám zodpovedný.

Deuteronómium 28:15
Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a nebudeš zachovávať všetky Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať:

Exodus 21:17
Kto by preklínal otca alebo matku, prepadne smrti.

Jeremiáš 15:10
Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci preklínajú.

Galaťanom 3:13
Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve,

Exodus 34:7
zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia.

Lukáša 6:28
Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú.

Numeri 14:18
Hospodin je dlho zhovievajúci a hojný v milosti, On odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu, avšak trestá neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia.

Genezis 3:17
A Adamovi riekol: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal: Nebudeš jesť z neho! - pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej budeš živiť.

Príslovia 26:2
Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní.

Deuteronómium 5:9
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,

Galaťanom 5:1
Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!

Exodus 20:5
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,

2 Korinťanom 5:17
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.

1 Jánov 4:4
Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.

2 Samuelova 16:5-8
[5] Keď kráľ Dávid zišiel až po Bachurím, práve odtiaľ vyšiel muž menom Šimeí, syn Gérov, z čeľade Saulovho domu, ktorý idúcky stále klial. [6] Hádzal kamene do Dávida, aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všetci bojovníci šli po jeho pravej a ľavej strane. [7] Šimeí hovoril takto, keď ho preklínal: Choď preč, choď preč, ty krvilačný a naničhodný človek! [8] Hospodin uvalil na teba všetku krv domu Saulovho, namiesto ktorého si sa stal kráľom. Atak Hospodin dal kráľovstvo do rúk tvojmu synovi Absolónovi. Hľa, ty si teraz vo svojom nešťastí, lebo si krvilačným človekom.

Deuteronómium 21:23
jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliaty Bohom. Preto si nepoškvrň zem, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva.

Exodus 20:5-6
[5] Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, [6] a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

1 Samuelova 17:43
Filištínec povedal Dávidovi: Či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi.

Ezechiel 18:20
Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom.

Jeremiáš 31:29-30
[29] V tých dňoch už viac nepovedia: Otcovia jedli trpké hrozno, a synom stŕpli zuby. [30] Ale každý zomrie pre svoju vlastnú vinu. Každému človeku, ktorý je trpké hrozno, stŕpnu jeho vlastné zuby.

Exodus 20:6
a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

Deuteronómium 18:10-12
[10] Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, [11] ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. [12] Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba.

Rimanom 8:37-39
[37] Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. [38] Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, [39] ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

1 Petrov 5:8-9
[8] Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; [9] vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete!

Genezis 3:17-19
[17] A Adamovi riekol: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal: Nebudeš jesť z neho! - pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej budeš živiť.[18] Ba tŕnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať.[19] V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Genezis 4:10-12
[10] Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. [11] Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. [12] Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi.

Genezis 9:18-27
[18] Nóachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol otcom Kanaánovým. [19] Títo traja boli Nóachovi synovia a z nich sa zaľudnila celá zem. [20] Roľník Nóach začal prvý vysádzať vinicu. [21] Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane. [22] Chám, otec Kanaánov, však uzrel nahotu svojho otca a oznámil to svojim dvom bratom vonku. [23] Vtedy Šém a Jáfet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Ich tvár bola odvrátená, takže nevideli nahotu svojho otca. [24] Keď sa Nóach prebral zo svojho opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, [25] povedal: Prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom.[26] Ďalej povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Šémov, no Kanaán mu bude otrokom.[27] Nech dá Boh Jáfetovi šíriť sa, nech býva v stanoch Šémových, no Kanaán mu bude otrokom.

1 Kráľov 2:32-46
[32] Nech Hospodin vráti jeho krv na jeho hlavu, lebo sa oboril na dvoch spravodlivých mužov, lepších ako on sám, a zavraždil ich mečom bez vedomia môjho otca Dávida, totiž na Abnéra, syna Nérovho, veliteľa izraelského vojska, a na Amásu, Jeterovho syna, veliteľa judského vojska. [33] Nech sa vráti ich krv na hlavu Jóábovu a na hlavu jeho potomstva až naveky. Dávidovi však, jeho potomstvu, domu a trónu buď naveky pokoj od Hospodina! [34] Nato vyšiel Benája, syn Jehójádov, skolil ho a pochoval v jeho dome na púšti. [35] A kráľ ustanovil Benája, syna Jehójádovho, na čelo vojska a kňaza Cádóka namiesto Ebjátára.[36] Kráľ dal zavolať Šimeího a povedal mu: Postav si dom v Jeruzaleme, bývaj tam a nikde odtiaľ nevychádzaj. [37] Lebo v ten deň, keď vyjdeš a prekročíš potok Kidrón, pamätaj si, istotne zomrieš a tvoja krv padne na tvoju hlavu. [38] Šimeí povedal kráľovi: Toto slovo je dobré. Tvoj sluha urobí, ako si povedal, pán môj, kráľ. Šimeí ostal bývať v Jeruzaleme mnoho dní.[39] Po troch rokoch ušli Šimeímu dvaja sluhovia ku Achíšovi, synovi Maachovmu, gatskému kráľovi. Keď Šimeímu oznámili: Tvoji sluhovia sú v Gate, [40] Šimeí vstal a pobral sa do Gatu k Achíšovi pohľadať ich. Našiel sluhov a priviedol ich z Gatu.[41] Keď Šalamúnovi oznámili, že Šimeí odišiel z Jeruzalema do Gatu a že sa vrátil, [42] kráľ si dal zavolať Šimeího a povedal mu: Neprisahal som na Hospodina a nevaroval som ťa: V deň, keď vyjdeš a pôjdeš niekam, ber na vedomie, že istotne zomrieš? Ty si mi povedal: Toto slovo je dobré, počul som. [43] Prečo si teda nezachoval prísahu danú Hospodinovi a príkaz, ktorý som ti dal? [44] Ďalej povedal kráľ Šimeímu: Ty vieš, čo všetko zlé si podľa svojho vedomia vykonal môjmu otcovi Dávidovi. Hospodin obrátil všetku tvoju zlomyseľnosť na tvoju hlavu. [45] Kráľ Šalamún však bude požehnaný a Dávidov trón pevný pred Hospodinom až naveky. [46] Nato kráľ vydal rozkaz Benájovi, synovi Jehójádovmu, ten šiel, skolil ho, takže umrel. Tak sa kráľovstvo upevnilo v ruke Šalamúnovej.

Jób 2:9
Jeho žena mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri!

Jób 19:17
Môj dych je protivný aj mojej žene a zapácham aj svojim súrodencom.

Jób 1:10
Neohradil si ho zo všetkých strán i s jeho domom i so všetkým, čo má? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho statok sa rozmnožil v krajine.

Efezanom 6:10-17
[10] Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. [11] Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. [12] Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. [13] Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. [14] Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti [15] a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. [16] Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. [17] Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.

Matúša 5:22
Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu.

Rimanom 3:23
Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,

Rimanom 6:23
Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

Genezis 9:25
povedal: Prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom.

Žalmy 104:9
Položil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby opäť nezakryli zem.

Genezis 6:12
Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi.

Genezis 7:20
Vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli vrchy.

Genezis 8:5-9
[5] Vôd stále ubúdalo až do desiateho mesiaca; prvý deň desiateho mesiaca ukázali sa končiare vrchov.[6] Potom, po štyridsiatich dňoch, Nóach otvoril okno korábu, ktoré urobil, [7] a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, kým na zemi nevyschli vody. [8] Potom vypustil holubicu, aby videl, či sa vody na povrchu zeme umenšili. [9] Keď však holubica nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu, lebo vody boli na celom povrchu zeme. Vystrel ruku, chytil ju a vtiahol k sebe do korábu.

Genezis 9:11
Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila zem.

Rimanom 12:14
Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte!

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936