A A A A A

Cirkevné: [Falošní Učitelia]


Ezechiel 13:9
Moja ruka bude proti prorokom, ktorí mávajú klamné videnia a veštia lož. Nemôžu patriť do spoločenstva môjho ľudu, ani nebudú zapísaní do zoznamu domu Izraela, ani nevojdú na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin, Pán.

Jeremiáš 23:16
Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú, a nie to, čo je z úst Hospodinových.

Lukáša 6:26
Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.

Matúša 24:24
Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.

Matúša 16:11-12
[11] Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám povedal! Varujte sa kvasu farizejov a sadukajov! [12] Až vtedy porozumeli, že im nepovedal, aby sa varovali kvasu [chleba], ale učenia farizejov a sadukajov.

2 Timotejovi 4:3-4
[3] Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, [4] odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

2 Timotejovi 4:3-4
[3] Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, [4] odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

Skutky Apoštolov 20:28-30
[28] Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou. [29] Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. [30] Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov.

2 Petrov 3:14-18
[14] Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. [15] Zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spasenie, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel podľa múdrosti jemu danej. [16] O tomto hovoril vo všetkých svojich listoch, v ktorých niektorým veciam ťažko rozumieť. A neučení a neutvrdení ľudia ich, práve tak ako ostatné Písma, aj prekrúcajú na vlastnú skazu. [17] Vy teda, milovaní, ktorí to vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom nemravníkov a nestratili ste pevnú postať, [18] ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! [Amen.]

1 Jánov 4:1-6
[1] Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. [2] Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; [3] a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. [4] Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. [5] Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva. [6] My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

Matúša 7:15-20
[15] Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. [16] Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? [17] Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. [18] Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. [19] Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. [20] Tak teda po ovocí poznáte ich.

2 Petrov 1:12-21
[12] Chcem vám vždy pripomínať tieto veci, aj keď ich poznáte a ste si istí prítomnou pravdou. [13] Ale pokladám za správne prebúdzať vás a napomínať, kým som v tomto stánku (tela), [14] lebo viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kristus. [15] Pousilujem sa však, aby ste sa rozpomínali na tieto veci vždy, aj po mojom odchode. [16] Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti, [17] keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! [18] Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vrchu. [19] Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. [20] Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; [21] lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.

Títovi 1:6-16
[6] ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti. [7] Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý, [8] ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý, [9] musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú.[10] Lebo je mnoho nepoddajných, táravých ľudí a zvodcov, najmä zo židovstva, [11] ktorým treba zapchať ústa. Títo prevracajú celé domy, keď pre nečistý zisk vyučujú, čo sa nemá (vyučovať). [12] Jeden z nich, ich vlastný prorok, (o nich) povedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopasníci.[13] Toto svedectvo je pravdivé. Pre to ich prísne napomínaj, aby ozdraveli vo viere [14] a nepridržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy. [15] Čistým je všetko čisté, poškvrneným a neveriacim však nič nie je čisté, ale myseľ aj svedomie majú poškvrnené. [16] Hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami (Ho) zapierajú. Sú ohavní a neposlušní a ničoho dobrého nie sú schopní.

2 Petrov 2:1-22
[1] Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu. [2] A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. [3] Z chamtivosti sa budú usilovať vykorisťovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už oddávna pripravuje a ich zatratenie nespí.[4] Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu. [5] A neodpustil ani starému svetu, ale Nóacha, zvestovateľa spravodlivosti, ochránil ako ôsmeho, keď dopustil potopu na bezbožný svet. [6] Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti; [7] ale vytrhol spravodlivého Lóta, utrápeného výstredným počínaním nemravníkov, [8] lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. [9] Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať, [10] najmä však tých, čo vedení nečistými žiadosťami idú za telom a neuznávajú nikoho nad sebou; samoľúbi bezočivci, ktorí sa neboja rúhať mocnostiam, [11] hoci anjeli, v sile a moci väčší, nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom.[12] Ale títo, ako nerozumná zver zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú; a aj zahynú tak, ako hynú zvieratá, [13] a prijmú odplatu neprávosti. Za rozkoš si pokladajú hýriť vo dne, sú samá škvrna a špina, a na hodoch s vami sa vystatujú svojimi bludmi. [14] Ich oči, nenásytné hriechu, sú plné (túžby po) cudzoložnici, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti; sú deťmi kliatby. [15] Opustiac pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti; [16] ale bol pokarhaný pre svoj priestupok; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo nemúdrosti proroka. [17] Oni sú prameňmi bez vody; oblakmi, ktoré ženie víchrica; pripravená im je večná tma. [18] Hovoria totiž naduté prázdne reči, výstrednosťami telesných žiadostí lákajú ľudí, ktorí práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. [19] Sľubujú im slobodu, a sami sú otrokmi skazy; každý zaiste je otrokom toho, kto ho premohol. [20] Lebo horšie ako prvé sú posledné veci tých, čo poznali Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a ušli poškvrnám sveta, ale znovu sa pletú s nimi a sú premožení. [21] Bolo by im lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď poznali, a odvrátili sa od im daného svätého prikázania. [22] Splnilo sa pri nich pravdivé príslovie: Vrátil sa pes ku svojmu vývratku! a: Umyté prasa do blata!

Matúša 23:1-29
[1] Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom: [2] Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. [3] Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, [4] zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. [5] A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchu; [6] obľubujú si predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagógach, [7] pozdravy na námestiach, a to, keď im ľudia hovoria: Majster! [8] Vy si však nedajte hovoriť: Majster! lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. [9] A nikomu na zemi nehovorte: Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebeský; [10] a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo jeden je váš Vodca, Kristus. [11] A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. [12] Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.[13] Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi; sami nevchádzate do neho, a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť.[14] [Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb; preto prepadnete prísnejšiemu súdu.][15] Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pekla, dvakrát horšieho, ako ste sami.[16] Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to je nič, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho viaže. [17] Blázni a slepci, čože je viac: či zlato, a či chrám, ktorý posväcuje to zlato? [18] A zase: Kto by prisahal na oltár, to je nič; ale kto prisahá na dar na ňom, to ho viaže. [19] [Blázni a] slepci! Čože je viac: či dar, a či oltár, ktorý ten dar posväcuje? [20] Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň aj na všetko, čo je na ňom; [21] a kto prisahá na chrám, prisahá naň aj na Toho, kto prebýva v ňom; [22] a kto prisahá na nebo, prisahá na trón Boží aj na Toho, kto sedí na ňom.[23] Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že dávate desatiny z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. [24] Slepí vodcovia! Preciedzate komára, a prežierate ťavu.[25] Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. [26] Ty slepý farizej! Najprv vyčisť vnútro čaše [a misky], aby bol čistý aj ich zovňajšok.[27] Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. [28] Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.[29] Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že prorokom staviate hrobky, spravodlivým ozdobujete náhrobky

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936