A A A A A

Cirkevné: [Prenasledovanie cirkvi]


Skutky Apoštolov 8:1
Saul schvaľoval, že ho zavraždili.V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii.

Matúša 5:44
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia];

2 Timotejovi 3:12
A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní,

Jána 15:20
Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.

Zjavenie 2:10
Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

Rimanom 8:35
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

Matúša 5:11
Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé;

Rimanom 12:14
Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte!

Jána 5:16
Preto Židia prenasledovali Ježiša [a chceli Ho zabiť], že to urobil v sobotu.

Matúša 5:10-12
[10] Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.[11] Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; [12] radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

2 Korinťanom 12:10
Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.

Skutky Apoštolov 13:50
Ale Židia vzbúrili bohabojné vznešené ženy a popredných mešťanov, podnietili prenasledovanie proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali ich zo svojich končín.

Skutky Apoštolov 7:52
Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho Spravodlivého; a Jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy,

Marka 4:17
ale nemajú koreň v sebe, sú chvíľkoví; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršia.

Galaťanom 4:29
Ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz.

Marka 10:30
žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.

Matúša 13:21
nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší.

Skutky Apoštolov 22:4
až na smrť som prenasledoval toto učenie; viazal som a vrhal do väzenia mužov a ženy,

Matúša 5:10
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Galaťanom 6:12
Tí, ktorí sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás dať sa obrezať, ale iba preto, aby ich pre kríž Krista Ježiša neprenasledovali.

Lukáša 21:12
Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.

Marka 10:29-30
[29] Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, [30] žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.

Rimanom 8:35-37
[35] Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? [36] Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.[37] Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.

Skutky Apoštolov 11:19-21
[19] A tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a Antiochie, nikomu však nekázali slovo (Božie), len Židom. [20] Ale niektorí z nich boli z Cypru a z Kyrény, a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom a zvestovali Pána Ježiša. [21] A ruka Pánova bola s nimi, tak že veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi.

Skutky Apoštolov 9:4-5
[4] padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? [5] A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.

Galaťanom 5:11
Ale bratia, prečo ma ešte prenasledujú, ak ešte hlásam obriezku? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža.

Matúša 10:23
Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného, lebo veru vám hovorím, že nepochodíte mestá izraelské, kým nepríde Syn človeka.

Matúša 5:12
radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

1 Timotejovi 1:13
hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere.

Matúša 5:11-12
[11] Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; [12] radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Lukáša 11:49
Preto aj múdrosť Božia povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov, a oni (niektorých) z nich zavraždia a (niektorých) budú prenasledovať,

1 Solúnčanom 3:3-4
[3] aby sa nikto nesklátil v týchto súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení. [4] Veď už keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že nás očakáva súženie; tak sa i stalo, ako viete.

Hebrejom 11:36-38
[36] Iní zase okúsili posmech a bičovanie, ba aj putá a väzenie. [37] Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlak a ubližovanie, [38] oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme.

Jána 15:20-21
[20] Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. [21] Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú Toho, ktorý ma poslal.

Matúša 10:21-23
[21] A brat vydá brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. [22] A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. [23] Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného, lebo veru vám hovorím, že nepochodíte mestá izraelské, kým nepríde Syn človeka.

Matúša 24:8-10
[8] A všetko toto je počiatok bolestí. [9] Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. [10] A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť.

Lukáša 21:12-19
[12] Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. [13] A to sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. [14] Zaumieňte si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, [15] lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. [16] Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia, a niektorých z vás usmrtia. [17] Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, [18] ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. [19] Vytrvalosťou zachováte si životy.

1 Korinťanom 4:8-13
[8] Už ste sa nasýtili; už ste zbohatli; bez nás ste počali kraľovať - no, len by ste kraľovali, aby sme aj my spolu s vami kraľovali! [9] Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť; veď sme sa stali divadlom svetu, aj anjelom aj ľuďom. [10] My sme blázni pre Krista, a vy rozumní v Kristovi. My slabí, a vy silní; vy slávni, a my znevažovaní. [11] Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smädní, aj nahí, aj bití, aj bez prístrešia, [12] aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme; [13] hanobia nás, a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta, vyvrheľmi všetkých až dosiaľ.

Hebrejom 10:32-34
[32] Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste mnoho bojov utrpenia: [33] raz hanobení, raz sužovaní boli ste (svetu) divadlom, inokedy ste spolucítili s tými, ktorých stihlo to isté. [34] Veď ste spolutrpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý.

Hebrejom 11:33-38
[33] ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie, zapchávali tlamu levom, [34] uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk. [35] Ženy svojich mŕtvych dostávali vzkriesených; iní podstupovali muky, a neprijali prepustenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. [36] Iní zase okúsili posmech a bičovanie, ba aj putá a väzenie. [37] Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlak a ubližovanie, [38] oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme.

Skutky Apoštolov 12:1-19
[1] V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru; [2] dal sťať Jakuba, brata Jánovho, [3] a keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal zlapať aj Petra; a boli práve dni nekvasených chlebov. [4] Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a odovzdal štyrom žoldnierskym oddielom po štyroch mužoch, aby ho strážili, lebo po veľkonočných slávnostiach chcel ho dať predviesť ľudu. [5] Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho.[6] V tú noc, keď Herodes mal dať predviesť Petra, spal tento medzi dvoma žoldniermi, zviazaný dvoma reťazami, a strážnici strážili väzenie predo dvermi. [7] A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk. [8] I povedal mu anjel: Opáš sa a obuj! Urobil tak. Anjel hovoril (ďalej): Prehoď si plášť a nasleduj ma! [9] I vyšiel a nasledoval ho; ale nevedel, že je to skutočnosť, čo sa deje skrze anjela; myslel si, že vidí videnie. [10] Ako prešli prvú stráž, aj druhú a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta, otvorila sa im sama. A keď vyšli a prešli prvou ulicou, anjel hneď odstúpil od neho. [11] Vtedy sa Peter spamätal a povedal: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z ruky Herodesovej a zo všetkého, čo ľud židovský očakával. [12] Keď si to uvedomil, išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa. [13] Ako zaklopal na dvere brány, služobná dievka menom Rodé vyšla naslúchať, [14] a ako poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla a oznámila, že Peter stojí pred bránou. [15] Oni jej však povedali: Blázniš! Ale ona tvrdila, že je tak. I povedali: Je to jeho anjel. [16] Peter však neprestával klopať, a keď otvorili a videli ho, užasli. [17] On im dal rukou znamenie aby mlčali, a vyrozprával im, ako ho Pán vyviedol z väzenia, a potom povedal: Oznámte to Jakubovi a bratom. Nato vyšiel a odobral sa na iné miesto.[18] Keď sa rozodnilo, medzi žoldniermi bolo nemalé zdesenie, čo sa stalo s Petrom. [19] Herodes ho totiž hľadal, a keď nenašiel, vyšetroval strážnikov, rozkázal ich odviesť, odišiel z Judska do Cezarey a tam prebýval.

Skutky Apoštolov 9:1-14
[1] A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi [2] a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. [3] Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; [4] padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? [5] A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. [6] Ale [ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal:] Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. [7] A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. [8] Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. [9] A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil.[10] A bol v Damasku učeník menom Ananiáš. Tomu povedal Pán vo videní: Ananiáš! A on povedal: Tu som, Pane! [11] A Pán mu na to: Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, prímenom Tarzenského; lebo, hľa, modlí sa, [12] a videl vo videní muža menom Ananiáš, ako vchádza k nemu a kladie ruky na neho, aby zase videl. [13] Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil Tvojim svätým v Jeruzaleme; [14] aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú Tvoje meno.

Galaťanom 1:13
Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil cirkev Božiu.

Zjavenie 2:8-10
[8] Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil: [9] poznám tvoje súženie a chudobu - ale si bohatý - i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale sú satanovou synagógou. [10] Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

Skutky Apoštolov 26:9-11
[9] Aj ja som sa nazdával kedysi, že sa mi treba všemožne protiviť menu Ježiša Nazaretského. [10] Aj som to robil v Jeruzaleme a mnohých svätých som pozatváral, keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali, schvaľoval som to. [11] Áno, po všetkých synagógach často som ich trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti prenasledoval som ich aj po vidieckych mestách.

1 Korinťanom 4:12
aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme;

Skutky Apoštolov 12:1
V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru;

Filipanom 3:6
horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona.

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936