A A A A A

Zlý Charakter: [Hnev]


Efezanom 4:26-31
[26] Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. [27] Nedávajte miesto diablovi. [28] Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. [29] Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. [30] Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. [31] Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené.

Jakubov 1:19-20
[19] Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. [20] Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom.

Príslovia 29:11
Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši.

Kazateľ 7:9
Nenáhli sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznov.

Príslovia 15:1
Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Príslovia 15:18
Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku.

Kolosanom 3:8
ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst.

Jakubov 4:1-2
[1] Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ - z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? [2] Túžobne žiadate, ale nemáte; vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť; máte zrážky a boje (medzi sebou) - ale (nič) nemáte, lebo neprosíte;

Príslovia 16:32
Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Príslovia 22:24
Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom,

Matúša 5:22
Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu.

Žalmy 37:8-9
[8] Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.[9] Lebo zlosynovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem.

Žalmy 7:11
Boh mi je štítom, pomocníkom úprimných srdcom.

2 Kráľov 11:9-10
[9] Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jójádá. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v deň sviatočného odpočinku nastupujú do služby, aj tých, čo v deň sviatočného odpočinku vystupujú zo služby, a pri šli ku kňazovi Jójádovi. [10] Kňaz vydal veliteľom stotín kopije a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v dome Hospodinovom.

2 Kráľov 17:18
Vtedy sa Hospodin veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ich spred svojej tváre a ponechal z nich len samotný kmeň Júdov.

Príslovia 14:29
Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo.

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936