A A A A A

Dodatočný: [Kanibalizmus]


Jeremiáš 19:9
Nakŕmim ich mäsom vlastných synov a mäsom vlastných dcér, takže jeden bude jesť mäso druhého pri obliehaní a trápení, ktorým ich stiesnia ich nepriatelia a tí, čo im siahajú na život.

Ezechiel 5:10
Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov; vykonám na tebe rozsudky, a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov!

Levitikus 26:29
Budete jesť mäso svojich synov a svojich dcér.

2 Kráľov 6:28-29
[28] Potom sa jej kráľ opýtal: Čo ti je? Odpovedala: Táto žena ma nahovorila: Daj svojho syna, zjeme ho dnes. Môjho syna zjeme zajtra. [29] Uvarili sme teda môjho syna a zjedli. Na druhý deň som jej povedala: Daj svojho syna a zjeme ho. Ale ona si syna ukryla.

Náreky 4:10
Ruky žien, čo bývali milosrdné, uvarili vlastné deti; ony sa im stali pokrmom pri skaze dcéry môjho ľudu.

Náreky 2:20
Pozri sa, Hospodine, a všimni si, s kým si tak naložil! Či ženy majú jesť svoj plod, zdravo narodené deti? Či smie byť zavraždený v Pánovej svätyni prorok i kňaz?

Deuteronómium 28:53-57
[53] Počas obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh. [54] Aj najnežnejší a najrozmaznanejší muž spomedzi vás bude hľadieť závistivým okom na svojho brata a na svoju vlastnú ženu i na synov, ktorí mu ešte ostanú, [55] aby nemusel niektorému z nich dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude jesť, keďže mu nezostane nič v obľahnutí a tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich osadách. [56] Aj najnežnejšia a najrozmaznanejšia žena spomedzi vás, ktorá sa nepokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre rozmaznanosť a precitlivenosť, bude závistivým okom hľadieť na svojho vlastného muža, na svojho syna a na svoju dcéru, [57] i na lôžko, ktoré pri pôrode vyjde z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého za obľahnutia a v tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ v tvojich osadách.

Genezis 1:26-27
[26] Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. [27] Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

2 Korinťanom 5:8
Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom.

Lukáša 16:19-26
[19] Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. [20] A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý [21] a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal], len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. [22] Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. [23] Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; [24] zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. [25] Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. [26] Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.

Zjavenie 20:11-15
[11] Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo.[12] Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. [13] Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. [14] Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. [15] A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera.

Deuteronómium 28:53
Počas obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh.

1 Korinťanom 14:34-35
[34] tak aj vo (vašich) zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí. [35] Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa doma spýtajú vlastných mužov, lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom zhromaždení.

Lukáša 1:37
Lebo Bohu nič nebude nemožné.

Jána 1:1
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.

Deuteronómium 28:57
i na lôžko, ktoré pri pôrode vyjde z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého za obľahnutia a v tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ v tvojich osadách.

1 Timotejovi 2:11-15
[11] Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddanosťou. [12] Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala. [13] Adam bol totiž stvorený prvý, potom Eva. [14] A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená, dopustila sa priestupku; [15] bude však spasená rodením detí, ak zotrvá vo viere, láske a posvätnej zdržanlivosti.

1 Timotejovi 5:3-16
[3] Vdovy, ktoré sú skutočne vdovy, maj v úcte. [4] Ak má však niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa naučia mať v zbožnej úcte predovšetkým svoj dom a odvďačovať sa svojim predkom, lebo to je príjemné pred Bohom. [5] Skutočná a osamelá vdova zložila svoju nádej v Boha a dňom-nocou zotrváva v modlitbách a prosbách, [6] ale rozkošnica je zaživa mŕtva. [7] A to im prikazuj, aby boli bez úhony. [8] Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. [9] Do zoznamu nech bude zapísaná (len) vdova, ktorá nemá menej ako šesťdesiat rokov, (bola) ženou jedného muža [10] a má svedectvo o dobrých skutkoch, ak (totiž) vychovala deti, prijímala do domu pocestných, svätým umývala nohy, sužovaným pomáhala, bola snaživá vo všetkom dobrom. [11] Mladšie vdovy odmietaj, lebo keď vzplanuli lás kou k životu na ujmu Kristovej (služby), chcú sa vydať, [12] a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. [13] Pritom sa naučia zaháľať, chodia z domu do domu a nielenže sú záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a hovoria, čo sa nepatrí. [14] Chcem teda, aby sa mladšie (vdovy) vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a protivníkovi nezavdávali podnet na ohováranie. [15] Lebo niektoré sa už obrátili za satanom. [16] Ak [niektorý veriaci muž alebo] niektorá veriaca žena má vdovy, nech im pomáha, ale aby cirkev nebola zaťažená, ale aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne vdovami.

1 Korinťanom 11:2-16
[2] Chválim vás, [bratia], že pamätáte na mňa vo všetkom a zachovávate ustanovenia, ako som vám ich odovzdal. [3] Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. [4] Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje s prikrytou hlavou, zneucťuje si hlavu; [5] ale každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje si hlavu: lebo to je to isté, ako by sa oholila. [6] Lebo ak sa žena nezahaľuje, nech sa aj ostrihá; ak je žene potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje! [7] Muž si totiž nemusí prikryť hlavu, lebo je obrazom Božím a Jeho slávou; žena je však slávou mužovou. [8] Lebo nie muž je zo ženy, ale žena z muža; [9] ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. [10] Preto žena - pre anjelov - má mať na hlave znak mužovej moci. [11] Pravda, v Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy, [12] lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. [13] Usúďte sami medzi sebou: či sa žene patrí modliť sa k Bohu a nezahaliť sa? [14] Či vás neučí sama príroda, že je mužovi na potupu, keď má dlhé vlasy? [15] Ale keď žena má dlhé vlasy, tej je to na česť, lebo dlhé vlasy sú jej miesto závoja. [16] Ak by sa však niekto chcel hádať, my to nemáme v obyčaji, ani cirkevné zbory Božie.

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936