A A A A A

Hriechy: [Závislosť]


1 Korinťanom 10:13-14
[13] Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.[14] Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva.

1 Jánov 2:16
Veď nič z toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.

1 Korinťanom 15:33
Nedajte sa oklamať: Zlé reči kazia dobré mravy!

Jakubov 4:7
Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.

1 Korinťanom 6:12
Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť.

1 Petrov 5:10
Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.

Žalmy 50:15
Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Rimanom 5:3-5
[3] No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,[4] vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji.[5] A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

1 Korinťanom 6:9-11
[9] Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci , Oba pojmy poukazujú na úkony homosexuálov a na pasívnu a aktívnu úlohu takýchto partnerov pri nich.[10] ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.[11] A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

Títovi 2:12
ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne,

Jakubov 1:2-3
[2] Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,[3] veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.

Hebrejom 4:15-16
[15] Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu.[16] Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Jána 3:16-17
[16] Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.[17] Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Filipanom 4:13
Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

Žalmy 95:8
Nezatvrdzujte si srdce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Massy,

Matúša 6:13
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Matúša 26:41
Bedlite a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007