A A A A A

Hriechy: [Potrat]


1 Korinťanom 1:27
Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných;

Deuteronómium 24:16
Nech netrestajú otcov smrťou pre synov a ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov. Nech je každý usmrtený za vlastný hriech.

Deuteronómium 30:19
Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom.

Galaťanom 1:15
Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo

Izaiáš 43:25
Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy.

Izaiáš 44:24
Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od matkinho lona. Ja, Hospodin, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi pomáha?

Efezanom 1:7
V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti,

Exodus 4:11
Hospodin mu však odpovedal: Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin?

Izaiáš 64:8
Nehnevaj sa priveľmi, Hospodin, nespomínaj už viac vinu. Hľa, pozri, všetci sme tvoj ľud.

Jeremiáš 1:5
Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa; skôr než si vyšiel z lona, posvätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre pohanov.

Žalmy 100:3
Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.

Žalmy 127:3
Dedičstvo Hospodina sú synovia, odmena je plod života.

Lukáša 2:6-7
[6] Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu.[7] A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.

Efezanom 1:3-4
[3] Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo s Kristom v nebesiach.[4] Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.

1 Korinťanom 6:19-20
[19] A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha?[20] Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Izaiáš 45:9-11
[9] Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, povedať: Čo robíš? V tvojej práci niet zručnosti.[10] Beda tomu, to povie otcovi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš?[11] Takto hovorí Hospodin, Svätý Izraela a jeho tvorca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a rozhodovať o diele mojich rúk?

Exodus 21:22-25
[22] Ak sa muži medzi sebou pobijú a úder pritom zasiahne tehotnú ženu tak, že potratí, no sama nepríde o život, vinník zaplatí také odškodné, aké bude žiadať jej muž, a odovzdá ho podľa rozhodnutia sudcov.[23] Ak príde o život, dáš život za život,[24] oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,[25] popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu.

Žalmy 139:13-16
[13] Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal.[14] Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem.[15] Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme.[16] Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal.

Lukáša 1:41-44
[41] Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý.[42] I zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona![43] Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne?[44] Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone.

Exodus 20:1-13
[1] Boh hovoril všetky tieto slová:[2] Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z E gypta, z domu otrokov.[3] Nebudeš mať iných bohov okrem mňa![4] Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou![5] Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,[6] ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.[7] Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha![8] Pamätaj na deň sobotného odpočinku , že ho máš svätiť![9] Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu.[10] Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.[11] Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.[12] Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh![13] Nezabiješ!

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007