A A A A A

Záhady: [Dinosaury]


Izaiáš 27:1
V ten deň Hospodin krutým mečom, veľkým a mocným, potrestá Leviatana, unikajúceho hada, Leviatana, skrúteného hada, a zabije draka z mora.

Genezis 1:21
Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré.

Žalmy 104:26
Plavia sa po ňom lode a Leviatan, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral.

Rimanom 1:18
Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde.

Genezis 1:24-31
[24] Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo.[25] Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.[26] Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.[27] Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.[28] Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi![29] Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.[30] No všetkým sucozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo.[31] Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Jób 40:15-24
[15] Pozri na behemóta14, ktorého som utvoril tak ako teba; žerie trávu ako dobytok.[16] Pozri, v jeho bedrách je sila, v brušných svaloch má svoju moc.[17] Svoj chvost vzpriamuje ako céder, šľachy na jeho stehnách sú pospletané.[18] Jeho kosti sú ako trubice z bronzu, jeho hnáty sú ako železné tyče.[19] Stojí na začiatku Božích ciest, len jeho Tvorca sa môže k nemu s mečom priblížiť.[20] Vrchy mu poskytujú potravu tam, kde sa všetka poľná zver hráva.[21] Ležiava pod lotosmi, v úkryte z trstiny a v močarisku.[22] Prikrývajú ho lotosy, robia mu tieň, obklopujú ho riečne topole.[23] Rieka môže byť prudká, ale on sa neľaká; má istotu, aj keď sa mu Jordán valí do papule.[24] Chytí ho niekto spredu, hákom mu nos prepichne?

Jób 41:1-10
[1] Nádej, že ho budeš mať, je márna. Či už pohľad na jeho zjav nevyvoláva mdlobu?[2] Nikto nie je taký odvážny, aby sa proti nemu postavil. Kto by už potom predo mnou obstál?[3] Kto mi niečo prvý dal, aby som sa mu musel odmeniť? Veď všetko pod nebom mi patrí.[4] Nebudem mlčať o jeho údoch ani o jeho obrovskej sile, ani o kráse jeho vzrastu.[5] Kto ho zbavil panciera, kto prenikol za dvojitý rad jeho zubov?[6] Kto otvoril vráta jeho papule? Vôkol jeho zubov je hrôza.[7] Jeho chrbát je ako rady štítov, sú tesne uzavreté a zapečatené.[8] Jeden k druhému tak priliehajú, že ani vietor neprenikne medzi ne.[9] Navzájom sú pospájané, sú zopnuté, nedajú sa rozdeliť.[10] Keď kýchne, zapaľuje sa svetlo, oči má ako riasy rannej zory.

Jozue 10:1-10
[1] Keď sa dopočul jeruzalemský kráľ Adonícedek, že Jozua obsadil Aj a vykonal na ňom kliatbu — čo urobil s Jerichom a s jeho kráľom, urobil aj s kráľom Aja — a že obyvatelia Gibeónu uzavreli mier s Izraelom a ostali medzi nimi,[2] veľmi sa zľakol. Gibeón bol totiž veľkým mestom, jedným z kráľovských miest. Bol ešte väčší než Aj a všetci jeho muži boli hrdinovia.[3] Preto jeruzalemský kráľ Adonícedek poslal Hebronskemu kráľovi Hóhamovi, jarmutskému kráľovi Pireámovi, lakíšskemu kráľovi Jafíovi a eglónskemu kráľovi Debírovi toto posolstvo:[4] Príďte ku mne a pomôžte mi poraziť Gibeón, lebo uzavrel mier s Jozuom a s Izraelitmi.[5] Nato sa zhromaždili piati amorejskí králi, kráľ jeruzalemský, Hebronsky, jarmútsky, lakíšsky a eglónsky, a pritiahli s celým vojskom. Utáborili sa oproti Gibeónu a bojovali proti nemu.[6] Gibeónčania však poslali Jozuovi do tábora v Gilgále odkaz: Neodtiahni ruku od svojich služobníkov, rýchlo príď k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo sa proti nám zoskupili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na pohorí.[7] Jozua vyšiel z Gilgálu a s ním všetok bojaschopný ľud i všetci udatní hrdinovia.[8] Hospodin povedal Jozuovi: Neboj sa ich, lebo som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou.[9] Jozua ich nečakane prepadol, celú noc totiž pochodoval z Gilgálu.[10] Hospodin ich uviedol do zmätku pred Izraelom. Pri Gibeóne im pripravil ťažkú porážku, prenasledoval ich cestou hore na Bétchorón a bil ich až po Azéku a Makkédu.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007