A A A A A

Záhady: [Osud]


Kazateľ 6:10
Čo bolo, dávno bolo pomenované, a je známe, že človek sa nemôže súdiť s tým, kto je silnejší než on.

Habakuk 2:3
Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.

Izaiáš 46:10
Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.

Izaiáš 55:11
tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal.

Jeremiáš 1:5
Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa; skôr než si vyšiel z lona, posvätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre pohanov.

Jeremiáš 17:10
Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.

Jána 16:33
Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!

Numeri 23:19
Povstaň, Balák, a počúvaj, dávaj pozor, syn Cippóra. Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?

Príslovia 16:3
Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.

Príslovia 19:20-24
[20] Počúvaj radu a prijmi výčitku, napokon zmúdrieš.[21] V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá.[22] Od človeka sa žiada vernosť, preto je na tom lepšie bedár ako podvodník.[23] Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, spokojne spí ten, čo ju má, nezasiahne ho nešťastie.[24] Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už nepritiahne.

Žalmy 37:37
Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokojamilovnému.

Žalmy 138:8
Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk!

Zjavenie 20:12
Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov.

Rimanom 12:2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Rimanom 8:28-29
[28] Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.[29] Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

Efezanom 2:8-9
[8] Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.[9] Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.

1 Petrov 2:8-9
[8] a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo nepočúvajú slovo, — na to boli aj určení.[9] Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.

1 Korinťanom 2:7-9
[7] ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.[8] Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal; veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy.[9] Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.

Jeremiáš 29:11-14
[11] Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia, dám vám budúcnosť a nádej.[12] Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.[13] Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.[14] Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina — zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil — znie výrok Hospodina — a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007