A A A A A

Matematické znaky: [Číslo 10]


1 Kráľov 7:23
Zhotovil aj liate more, ktoré malo priemer desať lakťov, bolo okrúhle a hlboké päť lakťov. Obvod meral tridsať lakťov.

Numeri 11:11
a vyčítal Hospodinovi: Prečo tak zle zaobchádzaš so svojím služobníkom? Prečo som u teba nenašiel priazeň, že si na mňa uvalil všetku ťarchu tohto ľudu?

Deuteronómium 1:11
Nech Hospodin, Boh vašich otcov, ešte stisícnásobí váš počet a nech vás požehnáva, ako vám to sľúbil.

Levitikus 20:13
Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv.

1 Korinťanom 6:9-11
[9] Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci , Oba pojmy poukazujú na úkony homosexuálov a na pasívnu a aktívnu úlohu takýchto partnerov pri nich.[10] ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.[11] A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

1 Korinťanom 10:13
Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.

Rimanom 1:20
Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie,

Filipanom 4:19
Môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.

Žalmy 55:22
jeho ústa sú sladšie než maslo, no bojovné srdce má. N ad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče.

2 Timotejovi 3:16
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti,

Lukáša 23:34
Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš.

Genezis 1:31
Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Žalmy 104:9
Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem.

Genezis 6:12
Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene.

Genezis 7:20
O pätnásť lakťov prevyšovala voda vrchy, ktoré pokryla.

Genezis 8:5-9
[5] Voda ustupovala a opadávala až do desiateho mesiaca. Prvého dňa desiateho mesiaca sa objavili končiare vrchov.[6] Keď uplynulo štyridsať dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil,[7] a vypustil krkavca; ten odlietal a prilietal, kým voda na zemi nevyschla.[8] Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu zeme už ubudlo.[9] No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Na celej zemi bola ešte voda. Vystrel ruku, chytil holubicu a vzal ju do korábu.

Genezis 9:11
Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.

Deuteronómium 11:11
Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte obsadiť, je krajina vrchov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa.

Lukáša 11:11
Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu?

Numeri 1:11
za Benjamínovcov Abídan, syn Gideóniho;

Jozue 1:11
Prejdite cez tábor a prikážte ľudu: Nachystajte si potraviny, lebo po troch dňoch prejdete cez Jordán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlastníctva Hospodin, váš Boh, a obsadili ju.

1 Korinťanom 6:9
Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci , Oba pojmy poukazujú na úkony homosexuálov a na pasívnu a aktívnu úlohu takýchto partnerov pri nich.

Jána 1:8
On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.

Numeri 10:29
Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Midjánčana Reúela: Vyberáme sa na miesto, o ktorom Hospodin povedal: Dám vám ho. Poď s nami, preukážeme ti dobrodenie. Veď Hospodin prisľúbil Izraelitom len dobro.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007