A A A A A

Matematické znaky: [Číslo 8]


Zjavenie 13:18
V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.

Deuteronómium 6:4
Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.

Levitikus 20:13
Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv.

1 Korinťanom 6:9-11
[9] Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci , Oba pojmy poukazujú na úkony homosexuálov a na pasívnu a aktívnu úlohu takýchto partnerov pri nich.[10] ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.[11] A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

Zjavenie 11:2-3
[2] Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú štyridsaťdva mesiacov pustošiť sväté mesto.[3] Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.

Levitikus 20:27
Keby spomedzi vás niektorý muž či žena vyvolával duchov zomrelých alebo bol veštcom, musí zomrieť. Ukameňujte ich. Sami ponesú vinu za svoju krv.

Deuteronómium 18:10-12
[10] Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň : ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník,[11] ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych.[12] Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin, tvoj Boh, práve pre tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou.

2 Kráľov 21:6
Dal si upáliť vlastného syna, zaoberal sa veštbou, robil čary, zaopatril si množstvo vyvolávačov duchov a vidcov, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň a urážali ho.

Micheáš 5:12
vyhubím tvoje tesané modly aj posvätné stĺpy spomedzi teba. Nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk.

Izaiáš 47:12
Postav sa so svojimi čarami a s množstvom svojich kúziel, ktorými si sa unúvala od mladosti! Možno sa ti to podarí, azda mi naženieš strach.

Skutky Apoštolov 8:11-24
[11] Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi ohromoval.[12] Keď však uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy.[13] Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a zázraky sa tu dejú, bol ohromený.[14] Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána.[15] Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého,[16] lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli len pokrstení v mene Pána Ježiša.[17] Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého.[18] Keď Šimon videl, že kladením rúk apoštolov sa udeľuje Duch, priniesol im peniaze[19] a povedal: Dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky.[20] Peter mu však povedal: Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze.[21] Nemáš nijaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné.[22] Rob teda pokánie za túto svoju neprávosť a pros Pána, azda ti bude odpustené, čo si zamýšľal.[23] Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti.[24] Šimon mu odpovedal: Proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali.

Genezis 1:24-31
[24] Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo.[25] Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.[26] Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.[27] Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.[28] Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi![29] Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.[30] No všetkým sucozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo.[31] Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

1 Korinťanom 6:9
Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci , Oba pojmy poukazujú na úkony homosexuálov a na pasívnu a aktívnu úlohu takýchto partnerov pri nich.

Jána 1:8
On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.

Zjavenie 4:6-8
[6] a pred trónom bolo akoby sklenené more podobné krištáľu. Uprostred trónu i vôkol trónu boli štyri živé bytosti, plné očí odpredu i odzadu.[7] Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi.[8] Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť krídel; dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Genezis 3:15
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!

Zjavenie 13:5
Dostala tlamu, aby hovorila bezočivé a rúhavé slová a mala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov.

Exodus 7:11
Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007