A A A A A

Dobrý Charakter: [Láskavý]


1 Timotejovi 5:4
Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu.

1 Timotejovi 3:15
aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.

Jána 8:32
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Zjavenie 17:5
Na čele mala napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme.

Jakubov 1:27
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta.

Jána 6:54
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Marka 6:3
Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na tom.

Jána 14:6
Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.

Genezis 1:1-7
[1] Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.[2] Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal na vodami.[3] Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.[4] Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.[5] Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.[6] Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.[7] Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.

1 Timotejovi 5:8
No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci.

Galaťanom 1:19
Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

Malachiáš 1:11
Od východu slnka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národmi. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kalich a čistý obetný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národmi, vraví Hospodin zástupov.

Genezis 2:7
Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Jána 3:3-5
[3] Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.[4] Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?[5] Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Hebrejom 12:14
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Zjavenie 17:18
Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.

Matúša 16:18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale si postavím Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Genezis 1:1
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Exodus 15:3
Hospodin je bojovník; jeho meno je Hospodin.

Zjavenie 17:9
Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov:

Filipanom 4:6-7
[6] Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.[7] A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Galaťanom 4:19
Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.

1 Petrov 3:15
a Kristus, Pán, nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás,

Zjavenie 17:1
Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, a prehovoril ku mne takto: Poď, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách,

Matúša 18:15-18
[15] Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov.[16] Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik.[17] Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.[18] Amen, opäť vám hovorím: Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Efezanom 1:22-23
[22] A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi,[23] ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.

Efezanom 5:23
pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi.

Skutky Apoštolov 4:32
Množstvo tých, čo uverili, bolo jedno srdce a duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné.

1 Korinťanom 1:10
Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.

Jána 12:48
Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako mám hovoriť a čo mám povedať.

Jána 14:28
Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.

Hebrejom 1:14
Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

Matúša 18:10
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach.

Efezanom 6:12
Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.

Jána 3:16
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Jána 17:17
Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda!

Zjavenie 2:9
Poznám tvoje súženie aj chudobu — ale si bohatý —; poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou satana.

Žalmy 68:5
Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch! Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin!

Žalmy 146:9
Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov.

Galaťanom 2:10
Len aby sme pamätali na chudobných. To som sa aj usiloval robiť.

Rimanom 3:23
lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007