A A A A A

Dobrý Charakter: [Zodpovednosť]


Rimanom 14:12
A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.

Rimanom 1:20
Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie,

Príslovia 27:17
Železo sa brúsi železom, charakter blížneho obrusuje človek.

Jakubov 5:16
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.

Rimanom 2:12
Všetci, ktorí zhrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a všetci, ktorí zhrešili pod zákonom, zákonom budú súdení.

Lukáša 12:47-48
[47] Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý.[48] Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať.

1 Solúnčanom 5:11
Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

Jakubov 4:17
A tak kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech.

Rimanom 4:15
Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok.

1 Timotejovi 1:10
pre smilníkov, pre súložníkov mužov, pre obchodníkov s ľuďmi, pre luhárov a krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu

Matúša 12:36
Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu.

Lukáša 12:48
Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať.

Ezechiel 18:20
Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom.

Efezanom 5:21
Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom.

Hebrejom 10:25
Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.

Ezechiel 33:8
Ak poviem bezbožnému: Bezbožný, určite zomrieš! ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky.

Matúša 12:36-37
[36] Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu.[37] Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený.

Galaťanom 6:1-2
[1] Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia. pozn.: to tvrdili apoštolovi protivníci.[2] Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon.

Hebrejom 10:24
Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom.

Žalmy 51:5
Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli.

1 Jánov 2:2
On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

2 Korinťanom 5:10
Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.

2 Korinťanom 4:17-18
[17] Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy,[18] keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.

Efezanom 4:25
Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi.

Galaťanom 6:2
Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon.

Skutky Apoštolov 14:17
no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.

2 Korinťanom 2:6
Takému stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny.

1 Samuelova 16:7
Hospodin však povedal Samuelovi: Nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce.

1 Korinťanom 1:10
Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.

2 Kráľov 12:4-5
[4] No, výšiny ešte nezmizli. Ľud na nich stále obetoval a pálil tymian. Oprava chrámu[5] Joáš povedal kňazom: Všetky peniaze z posvätných darov, prinesených do Hospodinovho domu, príspevok od jednotlivcov, vyrúbené dávky i všetky milodary, obetované na ciele Hospodinovho domu,

Žalmy 82:1
Asáfov žalm. Postavil sa Boh v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi:

Žalmy 82:6
Povedal som si: Ste bohovia, všetci ste synmi Najvyššieho.

Jób 1:6-12
[6] Jedného dňa, keď boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan.[7] Hospodin sa opýtal satana: Odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal: Z potuliek a prechádzok po zemi.[8] Vtedy Hospodin povedal satanovi: Dobre si si všimol môjho služobníka Jóba? Veď na zemi niet nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého.[9] Satan odpovedal Hospodinovi: Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha?[10] Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho majetok sa rozrástol po celej krajine.[11] Veď len vystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať!?[12] Hospodin odvetil satanovi: Pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách, len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy satan odišiel spred Hospodina.

Jób 2:1-7
[1] Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan , aby sa ukázal Hospodinovi.[2] Hospodin sa pýta satana: Odkiaľ prichádzaš? Satan hovorí: Satan označuje v hebr. odporcu, žalobcu. JÓB prológ Z potuliek a prechádzok po zemi.[3] Vtedy Hospodin povedal satanovi: Dobre si si všimol môjho služobníka Jóba? Veď na zemi niet nikoho ako on, kto by bol taký dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej dokonalosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil.[4] Satan odpovedal Hospodinovi: Kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život.[5] Veď len polož naňho svoju ruku a dotkni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať!?[6] Hospodin odpovedal satanovi: Nech je teda v tvojich rukách, len ušetri jeho život.[7] Potom satan odišiel spred Hospodina a ranil Jóba boľavými vredmi od hlavy po päty.

1 Kroník 28:8
Teraz pred zrakom celého Izraela a zhromaždenia Hospodina a v prítomnosti nášho Boha vás napomínam: Pozorne skúmajte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť túto krásnu krajinu a odovzdali ju do trvalého dedičstva svojim potomkom.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007