A A A A A

Boh: [Finančné Požehnanie]


1 Samuelova 2:7
Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje,

2 Korinťanom 8:9
Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli.

3 Jánov 1:2
Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.

Kazateľ 9:10
Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.

Galaťanom 6:9
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas.

Genezis 13:2
Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato.

Ozeáš 4:6
môj ľud je zničený pre nevedomosť. Keďže ty si odmietol poznanie, odmietam ťa ako svojho kňaza. Zabudol si na zákon svojho Boha, ja tiež zabudnem na tvojich potomkov —

Jakubov 5:12
Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vašeáno nech jeáno a vaše nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu.

Jána 6:12
Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar!

Lukáša 6:38
Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.

Lukáša 12:34
Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

Príslovia 10:22
Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nijaké trápenie.

Príslovia 11:14
Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve radcov však spočíva záchrana.

Príslovia 19:17
Kto sa zľutuje nad biednym, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť.

Príslovia 21:17
Kto obľubuje radovánky, bude trieť biedu, kto má rád víno a olej, nezbohatne.

Príslovia 22:9
Kto hľadí vľúdnym okom, bude požehnaný, lebo dáva bedárovi zo svojho chleba.

Príslovia 28:22-27
[22] Závistlivec sa naháňa za majetkom, no netuší, že doľahne na neho bieda.[23] Kto napomína človeka, neskôr nájde u neho viac priazne ako ten, čo sa mu líška jazykom.[24] Kto zdiera svojho otca i matku a hovorí, že to nie je previnenie, je spoločníkom ničiteľa.[25] Chamtivec vyvoláva hádky, ale kto dúfa v Hospodina, bude sa vzmáhať.[26] Kto sa spolieha na seba, je hlupák, kto však kráča podľa múdrosti, bude zachránený.[27] Kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatok, no toho, čo si zakrýva pred ním oči, postihne veľa kliatieb.

Žalmy 24:1
Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.

Matúša 6:33
Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.

Matúša 23:23
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať.

Matúša 25:21
Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!

Rimanom 13:8
Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš

Príslovia 3:9-10
[9] Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody;[10] potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt.

Žalmy 121:1-2
[1] Pútnická pieseň. S voje oči dvíham k vrchom; príde mi odtiaľ pomoc?[2] Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.

Marka 11:22-23
[22] Ježiš im odpovedal: Majte vieru v Boha![23] Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora!, a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to.

Genezis 1:26-27
[26] Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.[27] Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

2 Korinťanom 9:6-8
[6] Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať.[7] Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.[8] Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok,

Lukáša 14:28-30
[28] Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie?[29] Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy, a pritom nemá na dokončenie stavby:[30] Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť.

Lukáša 6:34-36
[34] Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť.[35] Ale milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.[36] Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.

Jakubov 5:1-3
[1] A vy, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás.[2] Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole,[3] vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo.

Genezis 12:1-20
[1] Hospodin povedal Abrámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.[2] Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním![3] Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.[4] Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Cháranu.[5] Abrám vzal svoju ženu Sáraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Chárane. Pohli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu,[6] Abrám prešiel krajinou až k posvätnému miestu v S ícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.[7] Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.[8] Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval Hospodinovo meno.[9] Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu.[10] Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad.[11] Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Sáraj: Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu.[12] Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: Toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive.[13] Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive.[14] Keď Abrám prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krásna.[15] Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vychválili ju pred faraónom a odviedli ju do jeho paláca.[16] Ten pre ňu s Abrámom dobre zaobchádzal, takže mal ovce, dobytok, osly, sluhov, slúžky, oslice a ťavy.[17] Hospodin však postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Sáraj, Abrámovu ženu.[18] Faraón zavolal Abráma a povedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena?[19] Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď![20] Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.

Matúša 6:1-34
[1] Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach.[2] Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu.[3] Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka,[4] aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.[5] Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu.[6] Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.[7] Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.[8] Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.[9] Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,[10] príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.[11] Chlieb náš každodenný daj nám dnes[12] a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.[13] A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.[14] Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva naveky. Amen.[15] Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.[16] Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám: Oni už majú svoju odmenu.[17] Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy,[18] aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí.[19] Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú.[20] Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú.[21] Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.[22] Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla.[23] Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma![24] Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.[25] Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?[26] Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?[27] A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?[28] A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa a nepradú.[29] No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich.[30] Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?[31] Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?[32] Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.[33] Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.[34] Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.

Deuteronómium 28:1-68
[1] Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.[2] Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať.[3] Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.[4] Požehnaný bude plod tvojho života, plodiny tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďatá tvojich zvierat a prírastky tvojho stáda.[5] Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto.[6] Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.[7] Hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí povstanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a siedmimi cestami budú pred tebou utekať.[8] Hospodin prikáže, aby bolo požehnanie v tvojich zásobárňach i vo všetkom, čoho sa chopí tvoja ruka. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.[9] Ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po jeho cestách, Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal.[10] Potom všetky národy zeme uvidia, že nosíš Hospodinovo meno a budú sa ťa báť.[11] Hospodin ti dá hojnosť blaha, a to v plode tvojho života, v plode tvojho dobytka i v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej Hospodin pod prísahou sľúbil tvojím otcom, že ti ju dá.[12] Hospodin ti otvorí štedrú pokladnicu, nebesia, a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dážď; bude požehnávať každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od nikoho.[13] Ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, zachovávať a uskutočňovať ich, Hospodin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vystupovať čoraz vyššie a nebudeš upadať.[14] Neodchyľuj sa ani napravo, ani naľavo, ani od jediného slova, ktoré vám dnes prikazujem, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil.[15] Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať.[16] Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli.[17] Prekliaty bude tvoj kôš i tvoje koryto.[18] Prekliaty bude plod tvojho života i plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho dobytka i prírastky stáda.[19] Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať.[20] Hospodin pošle na teba kliatbu, hrôzu a neúspech vo všetkom, na čo položíš ruku a čo budeš podnikať, kým ťa nevyhubí a nezničí pre tvoje zlé skutky, lebo si ma opustil.[21] Hospodin dopustí na teba mor, kým ťa celkom nezničí v krajine, ktorú ideš teraz obsadiť.[22] Hospodin ťa bude biť suchotinami, zimnicou, silnou horúčkou, páľavou, mečom, obilnou hrdzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš.[23] Nebesia budú nad tvojou hlavou ako meď a zem pod tebou bude ako železo.[24] Namiesto dažďa Hospodin dá tvojej krajine piesok a prach bude na teba padať z neba, kým ťa nezničí.[25] Hospodin dopustí, aby ťa tvoji nepriatelia porazili. Jednou cestou sa vydáš proti nim, siedmimi cestami budeš pred nimi utekať. Budeš odstrašujúcim príkladom pre všetky kráľovstvá zeme.[26] Tvoja mŕtvola bude pokrmom všetkému nebeskému vtáctvu i zemským zvieratám, nikto ich neodoženie.[27] Hospodin ťa bude trestať egyptskými vredmi, pľuzgiermi, svrabom a prašivosťou, nebudeš sa môcť z nich vyliečiť.[28] Hospodin ťa bude trestať šialenstvom, slepotou a pomätenosťou.[29] Na jasné poludnie budeš tápať ako slepý v tme. Na cestách sa ti nebude dariť. Budeš utláčaný a okrádaný po všetky dni a nikto ťa neochráni.[30] Zasnúbiš sa so ženou, ale iný muž ju poškvrní, postavíš si dom, no nebudeš v ňom bývať, vysadíš si vinicu, nebudeš ju však užívať.[31] Pred očami ti zabijú vola, no nebudeš z neho jesť. Pred očami ti ukradnú osla, ale nevrátia ho. Nepriatelia ti odcudzia stádo, nebude však nikto, kto by ti pomohol.[32] Tvojich synov a dcér sa zmocní cudzí národ, budeš musieť na to hľadieť a pre nich sa budeš umárať, ale tvoje ruky nič nezmôžu.[33] Plodiny tvojej pôdy i všetku tvoju úrodu zje národ, ktorý si nepoznal, bude ťa neustále utláčať a týrať.[34] Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať.[35] Hospodin ťa bude trestať zhubnými vredmi na kolenách a stehnách, od spodu nôh až po temeno hlavy, takže sa nebudeš môcť vyliečiť.[36] Hospodin odvedie teba i tvojho kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť modlám, drevu a kameňu.[37] Budeš odstrašujúcim príkladom a terčom posmechu pre všetky národy, ku ktorým ťa Hospodin zavedie.[38] Mnoho osiva vyseješ na poli, ale málo zožneš, lebo ho obhryzú kobylky.[39] Vinice vysadíš a obrobíš, ale víno z nich nebudeš piť ani uskladňovať, lebo vinice obhryzú červy.[40] Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa nebudeš natierať, lebo olivy ti opadajú.[41] Synov a dcéry splodíš, ale nebudú ti patriť, lebo pôjdu do zajatia.[42] Všetky tvoje stromy a plodiny napadne hmyz.[43] Cudzinec, ktorý je v tvojom prostredí, sa bude ustavične vzmáhať, ty však budeš stále upadať.[44] On ti bude požičiavať, ty mu však požičiavať nebudeš. On bude hlavou a ty budeš chvostom.[45] Prídu na teba všetky tieto kliatby, budú ťa prenasledovať, zastihnú ťa a zničia, pretože si neposlúchol Hospodina, svojho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal.[46] Budú na tebe a na tvojom potomstve naveky znakom a výstražným znamením.[47] Pretože si neslúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, radostne a s vďačným srdcom, keď si mal hojnosť všetkého,[48] budeš slúžiť svojmu nepriateľovi o hlade a smäde, v nahote a vo všetkom nedostatku, ktorý pošle na teba Hospodin. On ti bude klásť železné jarmo na šiju, kým ťa nezahubí.[49] Hospodin privedie na teba národ zďaleka, od končín zeme. Ako orol priletí národ, ktorého jazyku nebudeš rozumieť,[50] národ krutej tváre, ktorý nebude brať ohľad na starca a nezľutuje sa ani nad dieťaťom.[51] Bude požierať plod tvojho dobytka, plodiny tvojej pôdy, kým ťa nevyhubí. Nenechá ti obilie ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvojho dobytka, ani prírastok tvojho stáda, kým ťa nezničí.[52] Bude ťa sužovať vo všetkých tvojich bránach, kým nepadnú tvoje vysoké a opevnené hradby, na ktoré sa budeš spoliehať v celej svojej krajine, bude ťa sužovať vo všetkých bránach v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh.[53] Pri obliehaní a v úzkosti, ktorou ťa zovrie tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh.[54] Aj jemný a citlivý muž medzi vami bude závistlivo hľadieť na svojho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zostanú,[55] aby niektorému z nich nemusel dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude sám jesť, keďže mu nezostane nič v tiesni obliehania, ktorým ťa zovrie nepriateľ vo všetkých tvojich bránach.[56] Aj jemná a citlivá žena medzi vami, ktorá sa pre rozmaznanosť a precitlivenosť ani nepokúsila položiť nohu na zem, bude so závisťou pozerať na svojho muža, syna a dcéru,[57] na plodový koláč, ktorý pri pôrode vychádza z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého počas obliehania a tiesne, ktorými ťa zovrie nepriateľ v tvojich bránach.[58] Ak nebudeš zachovávať a uskutočňovať všetky slová tohto zákona napísané v tejto knihe, a nebudeš sa báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha,[59] Hospodin dopustí na teba a na tvoje potomstvo strašné rany, veľké a trvalé pohromy, zhubné a nevyliečiteľné choroby.[60] Obráti na teba všetky choroby Egypta, ktorých sa bojíš, no predsa ich dostaneš.[61] Hospodin bude na teba posielať všelijaké choroby a pohromy, o ktorých sa ani nepíše v knihe tohto zákona, kým ťa nezničí.[62] Zostane vás málo, hoci vás bolo toľko ako nebeských hviezd, pretože si neposlúchol Hospodina, svojho Boha.[63] Ako sa z vás tešil Hospodin, keď vám robil dobre a rozmnožoval vás, tak sa bude Hospodin radovať, že vás zničí a vyhubí. Budete vytrhnutí z krajiny, ktorú idete obsadiť.[64] Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy z jedného konca zeme až na druhý. Tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia.[65] No ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoj, ani tvoja noha si tam neodpočinie. Hospodin ti tam dá rozochvené srdce, smutné oči a ustrašenú dušu.[66] Tvoj život bude visieť na vlásku, v noci i vo dne budeš prežívať úzkosti a nebudeš si istý životom.[67] Pre úzkosť srdca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlastné oči, ráno povieš: Kiežby bol už večer! A večer povieš: Kiežby už bolo ráno![68] Na lodiach, cestou, o ktorej som povedal, že ju už neuvidíš, ťa Hospodin zavedie späť do Egypta. Tam sa sami budete predávať za otrokov a otrokyne, no nikto vás nekúpi.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007