A A A A A

Boh: [Prekliatie]


Levitikus 20:9
Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Preklial totiž svojho otca alebo svoju matku, sám nesie vinu za svoju krv.

Deuteronómium 28:15
Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať.

Exodus 21:17
Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.

Jeremiáš 15:10
Beda mi, matka moja, že si ma porodila, muža škriepok a muža hádok pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani pôžičku neprijímal, všetci ma však preklínajú.

Galaťanom 3:13
Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,

Exodus 34:7
Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Trestá vinu otcov na synoch a vnukoch do tretieho a štvrtého pokolenia.

Lukáša 6:28
Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Numeri 14:18
Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia.

Genezis 3:17
Mužovi povedal: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života.

Príslovia 26:2
Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ.

Deuteronómium 5:9
Nebudeš sa im klaňať ani sa nedáš nimi zotročovať, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh. Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,

Galaťanom 5:1
Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

Exodus 20:5
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,

2 Korinťanom 5:17
Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.

1 Jánov 4:4
Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.

2 Samuelova 16:5-8
[5] Keď sa kráľ Dávid blížil k Bachurímu, práve odtiaľ vychádzal muž zo Saulovho domu menom Šimei, syn Gérov. Cestou stále zlorečil.[6] Hádzal kamene do Dávida a do všetkých jeho služobníkov, hoci kráľa Dávida sprava i zľava obklopoval všetok ľud i všetci hrdinovia.[7] Kliatby vyjadroval takto: Strať sa, strať sa, vrah a lotor akýsi![8] Hospodin ti odpláca za všetku krv, ktorú si prelial v dome Saula, namiesto ktorého si vládol. Hospodin odovzdáva kráľovstvo tvojmu synovi Absolónovi. Stíha ťa nešťastie, lebo si vrah.

Deuteronómium 21:23
nenecháš jeho mŕtvolu na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesenec je Bohom prekliaty. Preto si nepoškvrň pôdu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva.

Exodus 20:5-6
[5] Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,[6] ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

1 Samuelova 17:43
Filištínec povedal Dávidovi: Vari som pes, že ideš proti mne s palicami? Nato preklínal Dávida v mene svojich bohov.

Ezechiel 18:20
Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom.

Jeremiáš 31:29-30
[29] V tých dňoch nebudú viac hovoriť: Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom stŕpli zuby.[30] Každý zomrie pre svoj hriech, každému človeku stŕpnu zuby, keď bude jesť nezrelé hrozno.

Exodus 20:6
ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

Deuteronómium 18:10-12
[10] Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň : ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník,[11] ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych.[12] Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin, tvoj Boh, práve pre tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou.

Rimanom 8:37-39
[37] Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.[38] Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti,[39] ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

1 Petrov 5:8-9
[8] Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.[9] Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.

Genezis 3:17-19
[17] Mužovi povedal: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života.[18] Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny.[19] V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš.

Genezis 4:10-12
[10] Opäť sa ho spýtal: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme.[11] Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata.[12] Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.

Genezis 9:18-27
[18] Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šem, Chám a Jefet. Chám bol otcom Kanaána.[19] Títo traja boli N oachovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi.[20] Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu.[21] Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane.[22] Chám, Kanaánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom.[23] Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého.[24] Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn,[25] povedal: Buď prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom![26] Dodal: Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán otrokom![27] Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch! Kiež mu je Kanaán otrokom!

1 Kráľov 2:32-46
[32] Ním preliatu krv nech Hospodin uvalí na jeho hlavu, pretože zabil dvoch spravodlivejších a hodnejších mužov, než bol on. Bez vedomia môjho otca Dávida zavraždil mečom Nérovho syna Abnéra, veliteľa izraelského vojska, a Jeterovho syna Amásu, veliteľa judského vojska.[33] Ich krv nech trvalo padne na hlavu Jóaba a na hlavu jeho potomstva. Dávid však, jeho potomstvo, jeho dom a jeho trón nech dostanú stály pokoj od Hospodina.[34] Nato odišiel Jehojádov syn Benája, udrel ho a usmrtil. Potom ho pochovali v jeho dome na púšti.[35] Miesto neho ustanovil kráľ nad vojskom Jehojádovho syna Benáju a kňaza Cádoka kráľ ustanovil na miesto Ebjatára.[36] Potom si dal kráľ predvolať Šimeiho. Povedal mu: Postav si v Jeruzaleme dom, tam bývaj a nikam sa odtiaľ nehni![37] Pamätaj, ak by si sa niekedy vzdialil a prekročil potok Kidrón, určite zomrieš! Sám si budeš na vine.[38] Šimei odpovedal kráľovi: Slovo, ktoré si vyriekol, môj pán a kráľ, je dobré. Tvoj služobník sa ním bude riadiť. Tak sa Šimei zdržiaval dlhší čas v Jeruzaleme.[39] Po troch rokoch ušli Šimeimu dvaja sluhovia ku gatskému kráľovi Akíšovi, synovi Maakovmu. Šimeimu oznámili: Tvoji sluhovia sú v Gate.[40] Šimei vstal, osedlal si osla a odišiel do Gatu k Akíšovi hľadať svojich sluhov. Šimei odišiel a priviedol si z Gatu sluhov.[41] Šalamúnovi oznámili, že Šimei odišiel z Jeruzalema do Gatu a vrátil sa.[42] Kráľ si dal predvolať Šimeiho a povedal mu: Neprisahal som na Hospodina a nedal som ti výstrahu: Ak by si sa niekedy vzdialil, niekam odišiel, pamätaj si, že ťa určite stihne smrť. Ty si na to odpovedal: Slovo, ktoré som počul, je dobré.[43] Prečo si teda nedodržal prísahu na Hospodina a príkaz, ktorý som ti dal?[44] Kráľ Šimeimu ešte vyčítal: Uvedomuješ si všetko to zlo, ktoré si vedome napáchal na mojom otcovi? Hospodin obrátil všetko to zlo na tvoju hlavu.[45] Kráľ Šalamún však bude požehnaný a Dávidov trón zostane pred Hospodinom trvalo pevný.[46] Kráľ potom prikázal Jehojádovmu synovi Benájovi, ten šiel, udrel ho, takže zomrel. Tak sa kráľovstvo pod vládou Šalamúna upevnilo.

Jób 2:9
Manželka mu povedala: Čo sa ešte stále pridŕžaš svojej dokonalosti? Rúhaj sa Bohu a zomri!

Jób 19:17
Môj dych je odporný aj vlastnej žene a hnusím sa vlastným súrodencom.

Jób 1:10
Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho majetok sa rozrástol po celej krajine.

Efezanom 6:10-17
[10] Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.[11] Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.[12] Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.[13] Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.[14] Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti[15] a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.[16] Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.[17] Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.

Matúša 5:22
Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: Hlupák, musí ísť pred Veľradu. Kto by povedal: Blázon, musí ísť do ohnivého pekla.

Rimanom 3:23
lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.

Rimanom 6:23
Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Genezis 9:25
povedal: Buď prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom!

Žalmy 104:9
Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem.

Genezis 6:12
Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene.

Genezis 7:20
O pätnásť lakťov prevyšovala voda vrchy, ktoré pokryla.

Genezis 8:5-9
[5] Voda ustupovala a opadávala až do desiateho mesiaca. Prvého dňa desiateho mesiaca sa objavili končiare vrchov.[6] Keď uplynulo štyridsať dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil,[7] a vypustil krkavca; ten odlietal a prilietal, kým voda na zemi nevyschla.[8] Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu zeme už ubudlo.[9] No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Na celej zemi bola ešte voda. Vystrel ruku, chytil holubicu a vzal ju do korábu.

Genezis 9:11
Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.

Rimanom 12:14
Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007