A A A A A

Boh: [Príď ako si]


Matúša 11:27-30
[27] Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť.[28] Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.[29] Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.[30] Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.

Jána 6:63-65
[63] Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.[64] No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí.[65] A dodal: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec.

Matúša 11:28
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.

Izaiáš 1:18
Poďte, vyjasnime si to! — hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.

Izaiáš 55:1-3
[1] Poďte všetci smädní k vode! Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte! Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko.[2] Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb, a vašu robotu za to, čo nenasýti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty, vaše hrdlo si v hojnosti pochutí.[3] Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi.

Matúša 15:7-9
[7] Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal:[8] Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.[9] Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy.

Marka 10:13-16
[13] K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali.[14] Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.[15] Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.[16] Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Jakubov 4:6-8
[6] Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.[7] Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.[8] Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia!

2 Korinťanom 5:17
Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.

Jána 5:24
Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Rimanom 12:1-2
[1] Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.[2] A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Hebrejom 12:1
Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.

Levitikus 25:44
Otrok a otrokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte otroka a otrokyňu.

Žalmy 32:8-10
[8] Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.[9] Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš.[10] Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou.

Izaiáš 29:13
Pán povedal: Pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom,

Jána 5:40
Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.

Jána 6:44-45
[44] Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.[45] U prorokov je napísané: Všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne.

Jána 7:37-39
[37] Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten,[38] kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.[39] To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

Hebrejom 4:14-16
[14] Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania.[15] Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu.[16] Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Zjavenie 22:16-17
[16] Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jasná ranná hviezda.[17] A Duch i nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech povie: Príď! Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody.

Jána 6:37
Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.

Zjavenie 22:17
A Duch i nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech povie: Príď! Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody.

Izaiáš 13:6-8
[6] Kvíľte, lebo blízko je Hospodinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho.[7] Preto sklesnú všetky ruky a ochabne každé ľudské srdce.[8] Preľaknú sa, zachvátia ich kŕče a bolesti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú pozerať jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom.

Zjavenie 12:9
Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Filipanom 1:6
Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.

Zjavenie 21:4
Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.

Hebrejom 10:19-22
[19] Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne,[20] po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo,[21] a keď máme veľkňaza nad Božím domom,[22] pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.

Joel 2:32
Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prisľúbil Hospodin. Medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povolá.

Žalmy 104:9
Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem.

Genezis 6:12
Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene.

Genezis 8:9
No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Na celej zemi bola ešte voda. Vystrel ruku, chytil holubicu a vzal ju do korábu.

Genezis 9:11
Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.

Genezis 7:20
O pätnásť lakťov prevyšovala voda vrchy, ktoré pokryla.

Genezis 8:5
Voda ustupovala a opadávala až do desiateho mesiaca. Prvého dňa desiateho mesiaca sa objavili končiare vrchov.

Príslovia 31:30
Šarm je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007