A A A A A

Boh: [Požehnanie]


Lukáša 6:38
Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.

Matúša 5:4
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Filipanom 4:19
Môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.

Žalmy 67:7
Zem vydala svoju úrodu, Boh nás žehná, náš Boh.

Numeri 6:24-25
[24] Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni![25] Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý!

Filipanom 4:6-7
[6] Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.[7] A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Jakubov 1:17
Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.

Jeremiáš 17:7-8
[7] Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin.[8] Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie.

Izaiáš 41:10
Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.

Jána 1:16
Z jeho plnosti sme my všetci prijali, milosť za milosťou.

Genezis 22:16-17
[16] a povedal: Prisahám na seba samého — znie výrok Hospodina — pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna,[17] určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov.

Genezis 27:28-29
[28] Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme, i hojnosť obilia a muštu![29] Nech ti slúžia národy, nech sa ti klaňajú kmene! Panuj nad svojimi bratmi a nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky! Nech je prekliaty, kto bude teba preklínať, nech je požehnaný, kto ťa bude žehnať!

Žalmy 1:1-3
[1] Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov,[2] ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.[3] Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.

Žalmy 23:1-4
[1] Dávidov žalm. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.[2] Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.[3] Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena.[4] Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

2 Samuelova 22:3-4
[3] Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.[4] Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi.

1 Jánov 5:18
Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a Z lý sa ho ani nedotkne.

Žalmy 138:7
Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov, tvoja pravica ma zachráni.

2 Korinťanom 9:8
Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok,

Filipanom 4:7
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007