A A A A A

Cirkevné: [Diakonov]


1 Timotejovi 3:1-13
[1] Toto slovo je vierohodné: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.[2] Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,[3] nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec;[4] musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou.[5] Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?[6] Biskup nesmie byť novopokrstený, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi .[7] Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla.[8] Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani príliš oddaní vínu, nech sa nepachtia za nepoctivým ziskom.[9] Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí.[10] Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu.[11] Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale triezve a vo všetkom verné.[12] Diakoni nech sú raz ženatí , nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti.[13] Tí totiž, čo dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša.

Filipanom 1:1
Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom.

Skutky Apoštolov 6:1-7
[1] V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.[2] Dvanásti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.[3] Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu.[4] My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe Slovom.[5] Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu; zvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a M ikuláša, prozelytu z Antiochie.[6] Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky.[7] Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru.

Rimanom 16:1
Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchrách,

Títovi 1:7
Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku,

Skutky Apoštolov 6:3
Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu.

Jána 8:32
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Efezanom 4:11
A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov,

Skutky Apoštolov 20:28
Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.

Jána 6:54
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Marka 6:3
Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na tom.

1 Korinťanom 12:28
A v cirkvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, potom dary uzdravovať, pomáhať, viesť a dar rôznych jazykov.

Galaťanom 1:19
Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

Malachiáš 1:11
Od východu slnka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národmi. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kalich a čistý obetný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národmi, vraví Hospodin zástupov.

Hebrejom 13:17
Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo.

Jána 3:3-5
[3] Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.[4] Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?[5] Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Hebrejom 12:14
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Skutky Apoštolov 6:4
My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe Slovom.

1 Timotejovi 3:1-7
[1] Toto slovo je vierohodné: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.[2] Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,[3] nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec;[4] musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou.[5] Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?[6] Biskup nesmie byť novopokrstený, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi .[7] Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla.

1 Timotejovi 2:12
Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti.

Skutky Apoštolov 14:23
A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili.

1 Timotejovi 5:17
Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu.

Hebrejom 13:7
Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia a napodobňujte ich vieru.

Títovi 1:8
musí byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý.

1 Petrov 5:2
Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne!

Títovi 1:6
má to byť bezúhonný muž, raz ženatý, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neporiadneho života a neposlušnosti.

1 Timotejovi 5:22
Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovaj sa čistý.

Títovi 1:5
Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal:

Galaťanom 4:19
Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007