A A A A A

Zlý Charakter: [Horkosť]


Skutky Apoštolov 8:23
Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti.

Kolosanom 3:8-13
[8] Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst.[9] Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami[10] a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.[11] Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.[12] Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť,[13] navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!

Kazateľ 7:9
Nenáhli sa v duchu za mrzutosťou, lebo mrzutosť spočíva v hrudi bláznov.

Efezanom 4:26
Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.

Ezechiel 3:14
Duch ma zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu; zatiaľ ruka Hospodina mocne doliehala na mňa.

Izaiáš 38:17
Hľa, moja veľká trpkosť mi dodala pokoj. Ty si mi zachránil život pred hrobom záhuby, lebo všetky moje hriechy si zahodil za chrbát.

Jób 7:11
Takže ja si nejdem krotiť ústa, prehovorím z bolesti svojho ducha, s trpkou dušou sa budem sťažovať.

Jób 10:1
Z tej duše sa mi zhnusil život, vypustím zo seba svoju sťažnosť, z horkej duše prehovorím.

Jób 21:25
Iný zomiera so zatrpknutou dušou a neužil si blahobytu.

Marka 11:25
Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.

Príslovia 10:12
Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky.

Príslovia 14:10
Srdce pozná vlastnú trpkosť a nikto cudzí sa s ním nedelí o radosť.

Príslovia 15:1
Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Príslovia 17:25
Pomätený syn prináša svojmu otcovi len trápenie a trpkosť tej, čo ho porodila.

Rimanom 3:14
Ich ústa sú plné kliatby a horkosti.

Matúša 6:14-15
[14] Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva naveky. Amen.[15] Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.

Jakubov 1:19-20
[19] Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.[20] Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.

Hebrejom 12:14-15
[14] Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.[15] Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nijaký koreň horkosti, čo by spôsobil zmätok a mnohých nakazil.

Efezanom 4:31-32
[31] Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou.[32] A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Telo je obrazom Cirkvi.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007