A A A A A

Anjeli a démoni: [Anjeli strážcov]


1 Korinťanom 4:9
Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anjelom i ľuďom.

1 Jánov 4:1
Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Skutky Apoštolov 8:26
Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy, je opustená.

Skutky Apoštolov 12:15
Oni jej povedali: Šalieš?! No ona tvrdila, že je to tak. Oni však povedali: To je jeho anjel.

Kolosanom 2:18
Nech vás nikto nepripraví o odmenu samoľúbou poníženosťou a uctievaním anjelov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojím telesným zmýšľaním.

Daniel 9:21
Kým som sa ešte modlil, Gabriel, ten muž, ktorého som videl predtým vo videní, priblížil sa ku mne v čase večernej pokrmovej obety.

Ozeáš 10:13
Zaorávali ste podlosť, neprávosť ste zožínali, jedli ste ovocie lži, lebo si sa spoliehal na svoju jazdu, na množstvo svojich udatných bojovníkov.

Ozeáš 12:1
Klamstvom ma obohnal Efrajim, podvodom dom Izraela, aj Júda sa stále potuluje s bohmi, svätým bohom ostáva verný.

Hebrejom 1:14
Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

Hebrejom 13:2
Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.

Júdov 1:6-9
[6] Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.[7] Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.[8] Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, neuznávajú autoritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzemským mocnostiam.[9] Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: Nech ťa Pán potrestá !

Lukáša 16:22
Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.

Matúša 18:10
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach.

Žalmy 34:7
Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.

Žalmy 91:11
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;

Žalmy 103:20
Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.

Zjavenie 5:11
M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.

Zjavenie 19:10
Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: "Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)"

Zachariáša 5:9
Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania