A A A A A

Anjeli a démoni: [Démoni]


1 Jánov 4:4
Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.

1 Timotejovi 4:1
Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov

2 Korinťanom 2:11
aby nás neoklamal satan, veď jeho zámery poznáme.

2 Korinťanom 4:4
V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.

Jakubov 2:19
Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa.

Jób 4:15
Nejaký duch prešiel predo mnou, až sa mi chlpy na tele zježili.

Matúša 8:31
Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň.

Matúša 12:45
Vtedy odíde a vezme so sebou sedem iných duchov, horších ako on, vojdú dnu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Takto to bude aj s týmto zlým pokolením.

Lukáša 8:30
Ježiš sa ho spýtal: Ako sa voláš? Légia, — odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov.

Zjavenie 20:10
Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

1 Korinťanom 10:20-21
[20] Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi.[21] Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov.

Žalmy 106:37-38
[37] obetovali svojich synov i svoje dcéry démonom;[38] prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám, a zem bola poškvrnená krvou.

Jób 1:20-21
[20] Vtedy Jób vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa[21] a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina.

Efezanom 6:10-12
[10] Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.[11] Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.[12] Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.

Izaiáš 14:12-15
[12] Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si na zemi, vládca nad národmi![13] Veď v srdci si si povedal: Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe.[14] Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k Najvyššiemu.[15] Do podsvetia si však zvrhnutý, do najhlbšej jamy.

Skutky Apoštolov 19:13-16
[13] Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol.[14] Robili to siedmi synovia istého Skevu, židovského veľkňaza.[15] Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy?[16] A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahí a doráňaní.

2 Petrov 2:4-10
[4] Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty pekla , aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.[5] Ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noacha, ohlasovateľa spravodlivosti, zachránil ako ôsmeho spolu s inými siedmimi.[6] Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov,[7] ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezuzdným správaním nemravníkov, zachránil.[8] Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skutky.[9] Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia, a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať,[10] a to najmä tých, čo sa ženú za telom s nečistými žiadosťami a pohŕdajú Pánovou autoritou. Sú to opovážliví bezočivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam,

Zjavenie 9:1-7
[1] Zatrúbil piaty anjel: videl som padajúcu hviezdu z neba na zem. Dostala kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti.[2] Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil taký dym akoby z veľkej pece. Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj vzduch.[3] Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny.[4] Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.[5] Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich päť mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom.[6] V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie.[7] Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí.

Marka 1:21-27
[21] Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.[22] Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.[23] Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol:[24] Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Boží Svätý.[25] No Ježiš mu pohrozil slovami: Mlč a vyjdi z neho![26] Vtom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.[27] Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom, a poslúchajú ho.

Matúša 7:14-20
[14] Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú.[15] Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci.[16] Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy?[17] Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.[18] Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.[19] Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.[20] Po ich ovocí ich teda poznáte.

Lukáša 4:31-41
[31] Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval.[32] Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc.[33] V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol:[34] Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Si Boží Svätý.[35] Ježiš pohrozil démonovi: Mlč a vyjdi z neho! Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel, ale neublížil mu.[36] Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili si medzi sebou: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú?[37] A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji.[38] Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu.[39] Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď vstala a posluhovala im.[40] Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.[41] Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží Syn. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš.

Efezanom 6:1-18
[1] Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé.[2] Cti si otca i matku, — to je prvé prikázanie s prisľúbením —[3] aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi.[4] A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.[5] Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením.[6] Neslúžte naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu.[7] Ochotne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom.[8] Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný.[9] A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje.[10] Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.[11] Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.[12] Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.[13] Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.[14] Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti[15] a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.[16] Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.[17] Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.[18] V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých,

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007