A A A A A

Anjeli a démoni: [Anjeli]


Genezis 2:1
Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy.

Kolosanom 1:16
Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

Jób 38:1-7
[1] Takto odpovedal Hospodin Jóbovi z búrky:[2] Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami?[3] Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš.[4] Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš![5] Kto určil jej rozmery — veď to vieš! — kto nad ňou natiahol šnúru na meranie?[6] Do čoho sú zapustené jej piliere, kto položil jej uholný kameň,[7] keď ranné hviezdy spoločne jasali a všetci Boží synovia radostne výskali?

Lukáša 20:35-36
[35] Ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmŕtvychvstanie, už sa viac neženia ani nevydávajú.[36] Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

Zjavenie 4:8
Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť krídel; dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Matúša 22:30
Veď pri zmŕtvychvstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.

2 Samuelova 14:17
Tvoja služobnica si povedala: Nech slovo môjho pána a kráľa prinesie uspokojenie. Veď môj pán a kráľ je ako Boží anjel: rozlišuje dobré od zlého. Hospodin, tvoj Boh, nech je s tebou.

Lukáša 15:10
Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.

Zjavenie 14:6
Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.

Jób 4:15-18
[15] Nejaký duch prešiel predo mnou, až sa mi chlpy na tele zježili.[16] Zastal, ale nepoznal som jeho zjav, podobu som mal pred očami. Bolo ticho, keď som začul hlas:[17] Môže byť smrteľník spravodlivejší ako Boh a muž čistejší ako jeho Tvorca?[18] Keď sa ani na svojich sluhov nespolieha a svojich anjelov obviňuje z omylu,

Izaiáš 14:12-14
[12] Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si na zemi, vládca nad národmi![13] Veď v srdci si si povedal: Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe.[14] Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k Najvyššiemu.

Júdov 1:6
Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.

1 Petrov 3:21-22
[21] To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista,[22] ktorý po svojom odchode do neba je po Božej pravici a podmanil si anjelov, vlády, mocnosti a sily.

1 Petrov 1:12
Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teprekl.: na koho. utrpenie pre Krista. raz toto všetko ohlasujú tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anjeli.

Hebrejom 12:22
No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom anjelov, k veľkolepej slávnosti,

Zjavenie 5:11-12
[11] A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov.[12] Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.

Žalmy 78:25-49
[25] Sýtiť sa smeli anjelským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti.[26] Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou.[27] Spustil na nich spŕšku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok.[28] Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov.[29] Najedli, ba presýtili sa; doprial im, čo si žiadali.[30] Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach,[31] keď Boží hnev vzplanul proti nim, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela.[32] Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom.[33] V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.[34] Kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho, opätovne vyhľadávali Boha;[35] rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh Najvyšší je ich vykupiteľ.[36] Ústami ho však klamali, jazykom mu luhali,[37] ani svojím srdcom neboli pri ňom, nezostali verní jeho zmluve.[38] On však bol milosrdný, odpúšťal vinu, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť.[39] Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa.[40] Čo sa mu len navzpierali na púšti a natrápili ho na pustatine![41] Znova pokúšali Boha, zarmucovali Svätého Izraela.[42] Nepripomínali si jeho mocnú ruku ani deň vyslobodenia z útlaku,[43] keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na coánskom poli.[44] Ramená riek a toky premenil na krv, aby sa nemohli napiť.[45] Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili.[46] Ich úrodu vydal napospas hmyzu a plody ich námahy kobylkám.[47] Ich vinič zbil krupobitím a sykomory ľadovcom.[48] Ich dobytok vydal krupobitiu a ich stáda bleskom.[49] Poslal na nich páľavu svojho hnevu, prudkého hnevu, prchkosti a súženia, húf poslov záhuby.

Žalmy 91:11
Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Žalmy 103:20
Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova!

Matúša 4:6-11
[6] a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.[7] Ježiš mu odpovedal: Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.[8] Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu[9] a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.[10] Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.[11] Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali.

Matúša 16:27
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.

Matúša 18:10
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach.

Matúša 24:31-35
[31] On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý.[32] Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko.[33] Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.[34] Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.[35] Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.

Lukáša 4:10
Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili.

Jána 20:11-12
[11] Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu[12] a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo; jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Kolosanom 2:18
Nech vás nikto nepripraví o odmenu samoľúbou poníženosťou a uctievaním anjelov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojím telesným zmýšľaním.

Hebrejom 1:14
Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

Hebrejom 2:6-13
[6] Tak o tom ktosi kdesi svedčí: Čo je človek, že naňho pamätáš, alebo syn človeka, že oňho dbáš?[7] Postavil si ho nakrátko nižšie, ako sú anjeli, potom si ho ovenčil slávou a cťou[8] a všetko si mu položil pod nohy. To preto, lebo si mu podriadil všetko a nenechal si nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko.[9] Hľadíme však na Ježiša, postaveného nakrátko nižšie ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého.[10] Veď sa patrilo, aby Boh, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy.[11] Veď aj ten, kto posväcuje, ako aj tí, čo sú posväcovaní, pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi,[12] keď hovorí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť.[13] A znova: Ja budem v neho dúfať. A zasa: Hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh.

Hebrejom 13:2
Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.

2 Petrov 2:4
Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty pekla , aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007