A A A A A

Anjeli a démoni: [Archanjelov]


Júdov 1:9
Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: Nech ťa Pán potrestá !

Daniel 10:13-21
[13] Knieža perzského kráľovstva sa však stavalo proti mne dvadsaťjeden dní. Ale Míchaél, jeden z najvyšších ochrancov, mi prišiel na pomoc. Zanechal som ho tam s kniežaťom perzského kráľovstva[14] a prišiel som, aby som ťa poučil o tom, čo sa má stať tvojmu ľudu v budúcich dňoch, lebo je to videnie, ktoré sa vzťahuje na tieto dni.[15] Kým mi tieto slová hovoril, sklonil som sa po zem a onemel som.[16] Vtom sa mi niekto ako ľudská bytosť dotkol pier a otvoril mi ústa, takže som prehovoril k tomu, čo stál predo mnou: Pán môj, pri tom videní sa ma zmocnili kŕče a neudržal som si silu.[17] Ako by mohol služobník môjho pána hovoriť teraz s mojím pánom? Od toho času ma opustila sila, ba ani dych vo mne nezostal.[18] Opäť sa ma dotkol ten, čo vyzeral ako človek, a dodal mi silu.[19] Povedal: Neboj sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou! Vzchop sa! Buď pevný! Keď takto ku mne hovoril, vzchopil som sa a povedal som: Hovor, môj pán, lebo si ma posilnil.[20] Spýtal sa: Vieš, prečo som prišiel za tebou? Ale teraz sa vrátim, aby som bojoval s perzským kniežaťom. Ja odchádzam, ale práve prichádza grécke knieža.[21] Oznámim ti však, čo je napísané v Knihe pravdy: Okrem vášho ochrancu Míchaéla niet nikoho, kto by ma vedel posilňovať proti týmto.

Daniel 12:1
V tom čase povstane veľké knieža, Míchaél, ochranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz. Božstvá Tamúz alebo Adonis. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud i každý, kto sa nájde zapísaný v knihe.

1 Solúnčanom 4:16
Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi;

Daniel 9:21
Kým som sa ešte modlil, Gabriel, ten muž, ktorého som videl predtým vo videní, priblížil sa ku mne v čase večernej pokrmovej obety.

Daniel 8:11-16
[11] Dorástol až na knieža tých zástupov, zrušil ustavičnú obetu a zbúral miesto jeho svätyne.[12] Do vzbury proti ustavičnej obete bolo nasadené vojsko. Pravdu zmietol na zem a čo robil, podarilo sa mu.[13] Vtedy som počul hovoriť jedného svätého. Iný svätý sa pýtal toho, ktorý hovoril: Dokedy bude platiť to videnie o ustavičnej obete, o pustošiacej vzbure a o vydaní svätyne, po ktorej šliape vojsko?[14] Odpovedal: Až keď prejde dvetisíctristo večerov a rán, bude svätyňa opäť obnovená.[15] Keď som, ja, Daniel, vnímal to videnie a usiloval som sa mu porozumieť, stál predo mnou niekto ako muž.[16] Počul som ľudský hlas nad Úlajom. Ten zavolal: Gabriel, vysvetli mu to videnie!

Zjavenie 12:7-9
[7] Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali.[8] No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi.[9] Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Lukáša 1:26
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta,

Hebrejom 1:14
Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?

Jozue 5:13-15
[13] Keď bol Jozua pri Jerichu, podíval sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: Patríš k nám alebo k naším nepriateľom?[14] On odpovedal: Nie tak. Ja som vodcom Hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol tvárou na zem, klaňal sa mu a spýtal sa: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?[15] Vodca Hospodinovho voja povedal Jozuovi: Vyzuj sa, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. Jozua tak urobil.

Matúša 18:10
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach.

Exodus 3:2
Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára.

Zjavenie 1:4
Ján siedmim cirkvám, ktoré sú v Ázii : Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde , aj od siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,

Matúša 22:30
Veď pri zmŕtvychvstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.

Jób 1:6
Jedného dňa, keď boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan.

Lukáša 20:36
Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007