A A A A A

Dodatočný: [Ohavnosť]


Daniel 11:31
Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu.

Daniel 12:11
Od času zastavenia ustavičnej obety a postavenia ohavnej modly uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní.

Deuteronómium 22:5
Nech žena nenosí mužské veci a muž nech si neoblieka ženské šaty, lebo pred Hospodinom, tvojím Bohom, je ohavný každý, kto tak robí.

Deuteronómium 23:18
Nech sa nijaká izraelská deva nestane modloslužobnou smilnicou ani nijaký izraelský mládenec modloslužobným smilníkom.

Deuteronómium 24:4
potom si ju prvý muž, ktorý ju poslal preč, nesmie znova vziať za ženu, lebo je poškvrnená. To by bola ohavnosť pred Hospodinom. Neuvaľ hriech na krajinu, ktorú ti do dedičstva dáva Hospodin, tvoj Boh.

Izaiáš 1:13
Neprinášajte už bezcennú obetu, odporné je mi kadidlo, novmesiac, soboty a zvolané zhromaždenia. Nemôžem vystáť zlo so slávnosťami!

Levitikus 7:18
Keby niekto jedol mäso z obety spoločenstva na tretí deň, obeta nebude od darcu priaznivo prijatá, nebude uznaná, bude zavrhnutá. Kto by však z nej predsa jedol, musí znášať následky svojho previnenia.

Levitikus 18:22
Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť.

Príslovia 11:1
Falošná váha sa protiví Hospodinovi, záleží mu na presnom závaží.

Príslovia 11:20
Skazení srdcom sa Hospodinovi protivia, lež bezúhonní v správaní sa mu páčia.

Príslovia 12:22
Lživé pery sa protivia Hospodinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa verne správajú.

Príslovia 15:8
Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči.

Príslovia 15:26
Podlé zámery sú pre Hospodina ohavnosťou, kým príjemné slová sú pre neho čisté.

Príslovia 16:5
Hospodinovi sa protiví každý namyslenec zaručene ho trest neminie.

Príslovia 17:15
Vyhlásenie bezbožníka za spravodlivého a spravodlivého za bezbožníka — jedno aj druhé sa Hospodinovi protiví.

Príslovia 20:10
Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi.

Príslovia 20:23
Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá.

Príslovia 28:9
Ak si niekto zapcháva uši, aby nepočul zákon, jeho modlitba je ohavnosťou.

Zjavenie 21:27
A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Marka 13:14
Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť — kto číta, nech rozumie — vtedy tí, čo budú v J udsku, nech utekajú do hôr.

Matúša 24:15
Keď teda uvidíte stáť na svätom mieste ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, — kto číta, nech pochopí —,

Rimanom 1:26-27
[26] Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.[27] Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

Levitikus 20:12-13
[12] Keby niekto mal pomer so svojou nevestou, obaja musia zomrieť. Dopustili sa ohavnosti. Sami nesú vinu za svoju krv.[13] Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv.

Príslovia 6:16-20
[16] Šesť vecí nenávidí Pán, sedem je pre neho ohavnosťou:[17] pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv,[18] srdce, čo snuje podlé plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom,[19] falošný svedok, čo šíri lži, a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi.[20] Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej matky!

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007