A A A A A

Záhady: [Osud]


Kazateľ 6:10
Čím kto je, bol už dávno pomenovaný svojím menom, a je známe, že je to človek, a nemôže sa pravotiť s tým, kto je mocnejší od neho.

Habakuk 2:3
Lebo ešte bude videnie na určený čas, a spiecha ku koncu a neoklame; keby predlelo, čakaj naň, lebo prijsť istotne prijde; neomešká.

Izaiáš 46:10
ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi,

Izaiáš 55:11
tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.

Jeremiáš 1:5
Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vyšiel zo života, posvätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.

Jeremiáš 17:10
Ja Hospodin zpytujem srdce a zkúšam ľadviny, nato, aby som dal každému podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov.

Jána 16:33
To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

Numeri 23:19
Silný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo?

Príslovia 16:3
Uvaľ na Hospodina svoje diela, a tvoje myšlienky budú stáť pevne.

Príslovia 19:20-24
[20] Poslúchaj radu a prijmi kázeň, aby si bol na koniec múdry.[21] Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova, tá obstojí.[22] Žiadosť človeka je preukazovať svoju milosť; ale lepší je chudobný ako lhár.[23] Bázeň Hospodinova je na život, a ten, kto v nej chodí, prenocuje sýty noc bez toho, že by bol navštívený zlým.[24] Leňoch skrýva svoju ruku vo vačku; ani len k svojim ústam jej nevztiahne.

Žalmy 37:37
Pozoruj nevinného a vidz priameho a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja.

Žalmy 138:8
Hospodin dokoná za mňa. Hospodine, tvoja milosť trvá na veky. Neopusti diela svojich rúk!

Zjavenie 20:12
A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.

Rimanom 12:2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

Rimanom 8:28-29
[28] A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.[29] Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi.

Efezanom 2:8-9
[8] Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,[9] nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

1 Petrov 2:8-9
[8] im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj určení.[9] Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla,

1 Korinťanom 2:7-9
[7] ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Bôh pred veky na našu slávu,[8] ktorej neznal nikto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali.[9] Ale jako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú.

Jeremiáš 29:11-14
[11] Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.[12] Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás.[13] A budete ma hľadať a najdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojím srdcom.[14] A dám sa vám nájsť, hovorí Hospodin, a dovediem nazpät vašich zajatých a shromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí Hospodin, a navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odstehoval.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936