A A A A A

Život: [Krása]


1 Petrov 3:3-4
[3] ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha,[4] ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom.

2 Korinťanom 4:16
Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň.

Efezanom 2:10
Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Genezis 1:27
A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.

Izaiáš 40:8
Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky.

Filipanom 4:8
A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte,

Žalmy 139:14
Oslavovať ťa budem preto, že som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky, a moja duša to zná veľmi dobre.

Rimanom 8:6
Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ Ducha je život a pokoj,

Pieseň Piesní 4:7
Celá si krásna moja priateľko, a nie je na tebe vady.

Matúša 6:28-29
[28] A o odev prečože sa staráte? Povážte poľné ľalie, ako rastú: nepracujú ani nepradú;[29] a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich.

1 Timotejovi 2:9-10
[9] Tak iste aj ženy, v rúchu zdobnom a slušnom, ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom alebo perlami alebo drahým rúchom,[10] ale to, čo sluší ženám, ktoré priznávajúc sa k Bohu sľubujú bohabojnosť, dobrými skutkami.

1 Samuelova 16:7
Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce.

Kazateľ 3:11
Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Bôh, a to tak od počiatku až po koniec.

Galaťanom 3:26-27
[26] Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi.[27] Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli.

Príslovia 3:15-18
[15] Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci.[16] Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva.[17] Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj.[18] Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení.

Ezechiel 28:17-18
[17] Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba.[18] Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli.

Jakubov 1:23
Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle.

Matúša 23:28
Tak aj vy, zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravedliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.

Príslovia 31:30
Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936