A A A A A

Život: [Prijatie]


1 Samuelova 1:27
Za tohoto chlapca som sa modlila, a Hospodin mi dal to, čo som si prosila od neho.

2 Korinťanom 6:18
a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

Deuteronómium 10:18
ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje pohostína dávajúc mu chlieb a odev.

Ozeáš 14:3
Assúr nás nezachráni, nepojdeme na koňoch ani nepovieme viacej dielu svojich rúk: Náš Bôh; lebo len v tebe najde zľutovanie sirota.

Izaiáš 40:31
ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.

Jakubov 1:27
Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.

Jeremiáš 29:11
Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.

Matúša 25:40
A Kráľ odpovedajúc riekne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili.

Príslovia 13:12
Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým; ale splnená žiadosť je stromom života.

Žalmy 82:3
Súďte chudobného a sirotu podľa pravdy; vyhláste biedneho a núdzneho za spravedlivého!

Žalmy 146:9
Hospodin ostríha pohostínov; pomáha sirote a vdove; ale cestu bezbožných prevracia.

Žalmy 68:5-6
[5] Spievajte Bohu! Ospevujte jeho meno! Urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša na hustých oblakoch. Hospodin je jeho meno, a plesajte pred ním![6] Je otcom sirôt a sudcom vdôv, Bôh, v príbytku svojej svätosti.

Príslovia 31:8-9
[8] Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu.[9] Otvor svoje ústa a súď spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho.

Jána 1:12-13
[12] Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;[13] ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

Galaťanom 4:4-5
[4] Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon,[5] aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.

Rimanom 8:14-17
[14] Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.[15] Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče![16] Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.[17] A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými; akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení.

Žalmy 10:14-18
[14] Ale ty vidíš, lebo ty hľadíš na trápenie a na zármutok, aby si dal každému svojou rukou; na teba sa spustí bezmocný; sirote si ty spomocníkom.[15] Polám rameno bezbožníka a vyhľadaj bezbožnosť zlostníka, až viacej nenajdeš.[16] Hospodin je Kráľom na večné veky; pohania vyhynú z jeho zeme.[17] Žiadosť ponížených čuješ, ó, Hospodine; posilňuješ ich srdce a nakláňaš k nim svoje ucho,[18] aby si súdil sirotu a potlačeného, aby viac nestrašil smrteľný človek zo zeme.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936