A A A A A

Život: [Zver]


Genezis 1:21
A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrýdlené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.

Genezis 1:30
A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak.

Jakubov 3:7
Lebo ľudská príroda krotí a zkrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov i zemeplazov i morských potvôr;

Jeremiáš 8:7
Kým ešte aj bocian na nebesiach zná svoje určené časy, a hrdlička, lastovička i zorav zachovávajú čas svojho príchodu; ale môj ľud nezná poriadku Hospodinovho.

Jób 35:11
ktorý nás vyučuje, aby sme boli rozumnejší ako hovädá zeme, a činí nás múdrejších ako vtáctvo nebies?

Lukáša 3:6
a každé telo uvidí spasenie Božie.

Lukáša 12:24
Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly, a Bôh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákov!

Matúša 6:26
Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú ani neshromažďujú do stodôl, a váš nebeský Otec ich živí! A či ich vy o veľa neprevyšujete?

Príslovia 12:10
Spravedlivý zná dušu svojho hoväda a pečuje oň, ale srdce bezbožných je ukrutné.

Žalmy 104:21
Ľvíčatá revú po koristi a idú hľadať svoj pokrm od silného Boha.

Genezis 2:19-20
[19] A Hospodin Bôh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera poľné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich k človekovi, aby videl ako ktoré pomenuje. A každé jako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa menovalo.[20] A Adam, človek, dal všetkým mená, každému hovädu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň.

Genezis 9:2-3
[2] Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba; to i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky.[3] Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko.

Genezis 1:24-28
[24] A Bôh riekol: Nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu! A bolo tak.[25] A Bôh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.[26] A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.[27] A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.[28] A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.

Príslovia 6:6-8
[6] Idi k mravcovi, leňochu; vidz jeho cesty a zmúdrej.[7] On, ktorý nemá vodcu ani správcu ani panovníka,[8] pripravuje v lete svoj chlieb; shromažďuje svoju potravu včas žatvy.

Žalmy 8:6-9
[6] Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou.[7] Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk; všetko si položil pod jeho nohy:[8] ovce, voly, to všetko, áno, ešte i divú zver poľnú,[9] nebeské vtáctvo a morské ryby - čo chodí stezkami mora.

Jób 12:7-10
[7] Ale nože sa opýtaj hoci hoväda, a poučí ťa, a nebeského vtáka, a oznámi ti,[8] alebo hovor zemi, a poučí ťa, a budú ti o tom rozprávať ryby mora.[9] Ktoré zo všetkého toho by nevedelo, že to učinila ruka Hospodinova?![10] V ktorého ruke je duša každého toho, čo je živé, jako i duch každého tela človeka!

Izaiáš 11:6-9
[6] Vlk bude bývať s baránkom, a pardus bude ležať s kozľaťom, teľa a ľvíča a krmný dobytok budú spolu, a malé chlapča ich povedie;[7] krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu jako vôl,[8] a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad dierou jedovatého hada, a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovu.[9] Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more.

Kazateľ 3:18-21
[18] Povedal som vo svojom srdci: Deje sa to pre synov človeka, aby ich Bôh cúdil, a aby videli, že sú si podobní hovädám.[19] Lebo to, čo prichádza na synov človeka, prichádza i na hovädá; jedno a to isté prichádza na nich. Jako zomiera toto, tak zomiera i tamto, a všetko to má jedného a toho istého ducha, ani nemá človek nič viacej ako hovädo, lebo je všetko márnosť.[20] Všetko ide na jedno a na to isté miesto; všetko povstalo z prachu a všetko sa navráti do prachu.[21] Kto vie, či duch synov človeka vystupuje hore, alebo či duch hoviad sostupuje dolu do zeme?

Žalmy 148:7-12
[7] Chváľte Hospodina, vy zo zeme, veľryby a všetky priepasti,[8] oheň a hrád, sneh i para, búrlivý vietor, ktorý vykonáva jeho slovo,[9] vrchy a všetky brehy, ovocné stromy a všetky cedry,[10] divá zver a všetky hovädá, plazy a okrýdlené vtáctvo,[11] kráľovia zeme a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme,[12] mládenci i panny, starci s deťmi.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936