A A A A A

Život: [Starnutie]


1 Timotejovi 5:8
Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

2 Korinťanom 4:16
Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň.

Deuteronómium 32:7
Rozpomeň sa na dni minulého veku! Porozumejte rokom pokolenia a pokolenia! Opýtaj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov, a povedia ti!

Deuteronómium 34:7
A Mojžišovi bolo sto dvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oko nebolo zoslablo, ani nebola ušla od neho jeho sila.

Kazateľ 7:10
Nepovedz: Ako je to, že predošlé dni boly lepšie, ako sú tieto? Lebo by si sa nepýtal na to z múdrosti.

Exodus 20:12
Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh

Genezis 6:3
A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov.

Genezis 25:8
A tak dokonal Abrahám a zomrel v dobrej starobe, starý a sýty veku, a bol pripojený k svojmu ľudu.

Izaiáš 40:29
On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci.

Izaiáš 46:4
A tak až do staroby ja ten istý, ba až do šedín ja ponesiem; ja som vás učinil a ja budem nosiť; ja ponesiem a vyslobodím.

Jób 5:26
Vojdeš v plnej sile do hrobu, jako ide ta hore snop zbožia svojím časom.

Jób 12:12-20
[12] Pri starcoch je múdrosť a pri ľuďoch dlhého veku rozumnosť.[13] U neho je múdrosť a hrdinská sila; jeho je rada a rozumnosť.[14] Hľa, sborí, a nepostaví sa; zavrie človeka, a neotvorí sa.[15] Hľa, zahatí vody, a vyschnú, a keď ich pošle, podvrátia zem.[16] U neho je sila i bytie; jeho je ten, kto blúdi, i ten, kto uvodí do bludu.[17] Vodí radcov za sebou bosých a zo sudcov robí bláznov.[18] Rozväzuje kázeň kráľov a pútajúc ich pripasuje opasok na ich bedrá.[19] Uvodí kňazov v nerozum a vyvracia mocných.[20] Odníma rty ľuďom, ktorí sa na ne spoliehajú, a berie starcom rozumný súd.

Jób 32:7
a povedal som: Nech hovorí vek a množstvo rokov, tí nech dajú znať múdrosť.

Joel 2:28
A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia,

Levitikus 19:32
Pred šedivou hlavou povstaneš a budeš ctiť osobu starca a budeš sa báť svojho Boha. Ja som Hospodin.

Filemonovi 1:9
pre lásku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Krista,

Žalmy 71:9
Neodvrhni ma v čase staroby; neopusti ma, keď zhynie moja sila.

Žalmy 71:18
A tak až do staroby a do šedín, ó, Bože, ma neopusti, dokiaľ neoznámim svojmu pokoleniu tvojho ramena a každému, ktoré prijde, tvojej hrdinskej sily.

Žalmy 73:26
Moje telo i moje srdce hynie, ale skalou môjho srdca a mojím dielom je Bôh na veky.

Žalmy 90:10-12
[10] Dní našich rokov je v tom sedemdesiat rokov, a keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá osemdesiat rokov, a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná práca a márnosť; lebo sa rýchle pominie, a my ta zaletíme.[11] Ale kto zná silu tvojho hnevu, a že jaká je tvoja bázeň, taký je aj tvoj búrlivý hnev?[12] Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca.

Žalmy 91:16
Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie.

Príslovia 17:6
Korunou starcov sú synovia synov, a ozdobou synov sú ich otcovia.

Príslovia 20:29
Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny.

Príslovia 23:22
Poslúchaj svojho otca, toho, ktorý ťa splodil, a nepohŕdni, keď sa zostarie, svojou matkou.

Žalmy 37:35
Videl som ukrutného bezbožníka ohromnej sily, rozvetveného jako samorastlý strom zelený v domácej zemi.

1 Kroník 29:28
A zomrel v dobrej starobe, sýty dní, bohatstva a slávy, a kraľoval Šalamún, jeho syn, miesto neho.

1 Kráľov 3:14
A keď budeš chodiť po mojich cestách ostríhajúc moje ustanovenia a moje prikázania, ako chodil Dávid, tvoj otec, predĺžim aj dni tvojeho života.

Žalmy 103:5
ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol.

Títovi 2:3
Staršie ženy tak podobne, v držaní sa jako svedčí svätým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobré a krásne,

1 Timotejovi 5:1-2
[1] Staršieho netresci, ale napomínaj ako otca, mladších ako bratov,[2] staršie ako matky, mladšie ako sestry v celej čistote.

Žalmy 71:8-9
[8] Nech sú moje ústa naplnené tvojou chválou, každý deň tvojou nádherou.[9] Neodvrhni ma v čase staroby; neopusti ma, keď zhynie moja sila.

Filipanom 3:20-21
[20] Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,[21] ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.

Izaiáš 46:3-4
[3] Počujte mňa, dome Jakobov, a všetok ostatok domu Izraelovho, ktorí ste mnou pestovaní od života matky, ktorí ste nosení od narodenia.[4] A tak až do staroby ja ten istý, ba až do šedín ja ponesiem; ja som vás učinil a ja budem nosiť; ja ponesiem a vyslobodím.

Žalmy 92:12-15
[12] A moje oko sa podíva na tých, ktorí ma strežú; moje uši počujú o zlostníkoch, ktorí povstávajú proti mne.[13] Spravedlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka jako cedra na Libanone.[14] Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha.[15] Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení,

Kazateľ 12:1-7
[1] A pamätaj na svojho Stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprijdú dni zlého, a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľuby;[2] kým sa nezatmie slnko i svetlo i mesiac i hviezdy, a kým sa nenavrátia husté oblaky po daždi,[3] toho dňa, keď sa budú triasť strážcovia domu, a nakrivia sa silní mužovia, a prestanú pracovať melúce, pretože ich bude málo, a zatmia sa tie, ktoré vyzerajú z okien,[4] a zavrú sa dvere do ulice pri slabom zvuku mlyna a človek povstane na hlas vtáka, a mlčiac budú sa krčiť všetky dcéry veselého spevu;[5] aj vysokého miesta sa budú báť a budú vidieť strachy na ceste; kvitnúť bude mandlový strom, a ťažko sa povlečie kobylka, a poruší sa žiadosť, lebo človek ide do domu svojej večnosti, a po ulici budú vôkol chodiť oplakávajúci;[6] kým sa neroztrhne strieborný povraz, a nerozrazí sa zlatá čaša, a nerozbije sa vedierce nad prameňom, a nerozláme sa kolo a padne do jamy,[7] a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936