A A A A A

Dobrý Charakter: [Láskavý]


1 Timotejovi 5:4
Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu a odplácať sa rodičom, lebo to je dobré a príjemné pred Bohom.

1 Timotejovi 3:15
ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy.

Jána 8:32
a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.

Zjavenie 17:5
a na svojom čele mala napísané meno: Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater smilníc a ohavností zeme.

Jakubov 1:27
Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.

Jána 6:54
Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Marka 6:3
Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.

Jána 14:6
A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Genezis 1:1-7
[1] Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.[2] A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.[3] A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.[4] A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy.[5] A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň.[6] A Bôh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd![7] A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak.

1 Timotejovi 5:8
Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

Galaťanom 1:19
A iného z apoštolov som nevidel okrem Jakoba, brata Pánovho.

Malachiáš 1:11
Lebo od východu slnca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mieste sa kadí a obetuje môjmu menu, a to čistý obetný dar obilný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí Hospodin Zástupov.

Genezis 2:7
A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.

Jána 3:3-5
[3] A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.[4] A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?[5] Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Hebrejom 12:14
Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána,

Zjavenie 17:18
A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme.

Matúša 16:18
A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;

Genezis 1:1
Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.

Exodus 15:3
Hospodin je udatný bojovník; Hospodin je jeho meno.

Zjavenie 17:9
Tu je zmysel, ktorý má múdrosť: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých sedí žena.

Filipanom 4:6-7
[6] O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.[7] A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Galaťanom 4:19
Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás!

1 Petrov 3:15
ale posväcujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou

Zjavenie 17:1
A prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a prehovoril so mnou a riekol mi: Poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách,

Matúša 18:15-18
[15] A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata.[16] A keby nepočúvnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo.[17] A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi; a keby nepočúvnul ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán.[18] Ameň vám hovorím: Všetko, čo by ste sviazali na zemi, bude sviazané aj na nebi; a všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi.

Efezanom 1:22-23
[22] A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi,[23] ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.

Efezanom 5:23
lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela.

Skutky Apoštolov 4:32
A toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša, a ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné.

1 Korinťanom 1:10
Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.

Jána 12:48
Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň;

Jána 14:28
Počuli ste, že som vám ja povedal: Idem a zase prijdem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal: Idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.

Hebrejom 1:14
Či nie sú všetci svätoslužobnými duchami, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie?

Matúša 18:10
Hľaďte, aby ste neopovrhli niktorým z týchto maličkých! Lebo vám hovorím, že ich anjelia v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Efezanom 6:12
Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Jána 3:16
Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Jána 17:17
Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.

Zjavenie 2:9
Znám tvoje skutky aj tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý - aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi, a nie sú, ale sú shromaždením satanovým.

Žalmy 68:5
Spievajte Bohu! Ospevujte jeho meno! Urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša na hustých oblakoch. Hospodin je jeho meno, a plesajte pred ním!

Žalmy 146:9
Hospodin ostríha pohostínov; pomáha sirote a vdove; ale cestu bezbožných prevracia.

Galaťanom 2:10
len vraj aby sme pamätali na chudobných, čo som sa tiež práve usiloval robiť.

Rimanom 3:23
Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936