A A A A A

Dobrý Charakter: [Odvaha]


Skutky Apoštolov 4:29-31
[29] A tak teraz, ó, Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo,[30] kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, a aby sa dialy divy a zázraky skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša.[31] A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli shromaždení, a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smele.

2 Korinťanom 3:12
Majúc tedy takú nádej používame veľkú smelosť,

Skutky Apoštolov 14:3
No, ztrávili tam dlhý čas a hovorili smele pri pomoci Pána, ktorý vydával slovu svojej milosti svedoctvo a dával, aby sa dialy divy a zázraky skrze ich ruky.

Skutky Apoštolov 13:46
Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš: Vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie; ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom.

Skutky Apoštolov 19:8
A vošiel do synagógy a hovoril prosto a smele za tri mesiace hovoriac a presviedčajúc o veciach kráľovstva Božieho.

Filemonovi 1:8
A preto, hoci mám veľkú smelosť v Kristovi rozkázať ti, čo náleží,

Skutky Apoštolov 18:26
A ten započal prosto a smele hovoriť v synagóge. A keď ho počuli Priscilla a Akvila, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Marka 15:43
prišiel Jozef z Arimátie, počestný radca, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, odvážil sa a vošiel k Pilátovi a prosil si telo Ježišovo.

Skutky Apoštolov 28:31
a kázal kráľovstvo Božie a učil o Pánu Ježišu Kristovi úplne smele a bez prekážky.

Skutky Apoštolov 4:29-30
[29] A tak teraz, ó, Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo,[30] kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, a aby sa dialy divy a zázraky skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša.

Príslovia 28:1
Bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto honil; ale spravedliví sú smelí jako mladý lev.

Genezis 18:23-32
[23] A Abrahám pristúpil a povedal: Či azda zahladíš spravedlivého s bezbožným?[24] Snáď je päťdesiat spravedlivých v tom meste, či predsa len zahladíš a neodpustíš miestu pre päťdesiatich spravedlivých, ktorí sú v ňom?[25] Kdeže by si učinil takú vec, aby si usmrtil spravedlivého s bezbožným, a aby bol spravedlivý zrovna taký jako bezbožný! Nech je to preč od teba! Či azda sudca celej zeme neučiní súdu?[26] A Hospodin riekol: Ak najdem v Sodome päťdesiat spravedlivých, v tom meste, odpustím pre nich celému tomu miestu.[27] A Abrahám odpovedal a riekol: Hľa, prosím, podujal som sa hovoriť svojmu Pánovi, kým som ja prach a popol.[28] Snáď chýbajú do tých päťdesiatich spravedlivých piati; či zkazíš pre tých piatich celé to mesto? A riekol: Nezkazím, jestli tam najdem štyridsaťpäť.[29] A ešte mu hovoril Abrahám a riekol: Snáď sa tam najdú štyridsiati. - A riekol: Neučiním pre tých štyridsiatich.[30] A zase povedal Abrahám: Prosím, nech sa nehnevá môj Pán, že budem ešte hovoriť: Snáď sa tam najdú tridsiati. - A riekol: Neučiním, jestli tam najdem tridsiatich.[31] A zase povedal: Hľa, prosím, podujal som sa hovoriť svojmu Pánovi. Snáď sa tam najdú dvadsiati. - A riekol: Nezkazím pre tých dvadsiatich.[32] A ešte povedal: Prosím, nech sa neráči nahnevať môj Pán, a nech mi je dovolené už len tento raz hovoriť: snáď sa tam najdú desiati. - A riekol: Nezkazím pre tých desiatich.

Žalmy 138:3
V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a obdaril si moju dušu silou.

Efezanom 3:12
v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vieru.

Jána 4:17
Žena odpovedala a riekla mu: Nemám muža. Ježiš jej povedal: Dobre si povedala, že vraj nemám muža,

Hebrejom 10:19
Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej -

Hebrejom 4:16
Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Hebrejom 13:6
takže môžeme smele hovoriť: Pán mi je spomocníkom, a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!

Efezanom 6:19-20
[19] i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia,[20] za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.

Skutky Apoštolov 4:13
A keď videli Petrovu smelosť i Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom.

1 Timotejovi 3:13
Lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi.

1 Solúnčanom 2:2
ale hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli pohanení, jako viete, vo Filipách, odhodlali sme sa smele vo svojom Bohu hovoriť vám evanjelium Božie v mnohom boji.

Filipanom 1:20
podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahanbený, ale celou smelosťou, jako vždycky tak i teraz bude veličený Kristus v mojom tele buď životom buď smrťou.

2 Timotejovi 1:7
Lebo nám nedal Bôh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.

1 Korinťanom 16:13
Bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte silní.

Príslovia 14:26
V bázni Hospodinovej je pevná nádej, a takého človeka synovia budú mať útočište.

Žalmy 27:14
Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na Hospodina!

Rimanom 1:16
Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.

1 Kroník 28:20
A Dávid riekol Šalamúnovi, svojmu synovi: Buď silný a zmužilý a konaj! Neboj sa ani sa nestrachuj, lebo Hospodin Bôh, môj Bôh, je s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela služby domu Hospodinovho.

1 Korinťanom 15:58
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.

Efezanom 6:10
Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.

Izaiáš 54:4
Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť ani sa nestyď, lebo nebudeš rumenieť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti ani na potupu svojho vdovstva viacej nespomenieš.

Jána 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Marka 5:36
Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver!

Filipanom 1:28
a nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.

Jána 7:26
A hľa, smele hovorí, a nič mu nevravia. Či azda naozaj poznali kniežatá, že je tento skutočne Kristus?

Skutky Apoštolov 5:29
A Peter odpovedal i ostatní apoštolovia a riekli: Viac treba poslúchať Boha ako ľudí.

Jozue 1:7
Len buď silný a pevný veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.

Ezechiel 3:9
Jako diamant, tvrdší ako skala, som učinil tvoje čelo; neboj sa ich ani sa neľakaj ich tvári, lebo sú spurný dom.

Skutky Apoštolov 9:29
A hovoril smele v mene Pána Ježiša a vravel a hádal sa s hellenistami, a oni sa pokúšali zabiť ho.

Filipanom 1:1
Pavel a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi:

1 Timotejovi 3:1
Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo.

1 Korinťanom 3:12
A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu -

Hebrejom 10:1
Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent.

1 Petrov 5:10
Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accomplis, vous affermira, vous fortifiera, et vous établira sur un fondement inébranlable.

French Darby Bible
Public Domain: French Darby Bible