A A A A A

Dobrý Charakter: [Prijatie]


1 Korinťanom 5:11-13
[11] Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.[12] Lebo čože je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku?! Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri?[13] A tých, ktorí sú vonku, súdi Bôh. Vylúčte toho zlého sami zpomedzi seba!

1 Jánov 1:9
Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.

1 Petrov 3:8-9
[8] A konečne buďte všetci rovnako smýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyseľní a pokorní,[9] neodplacujúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte vediac, že ste nato povolaní, aby ste zdedili požehnanie.

Jána 3:16
Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Príslovia 13:20
Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí.

Rimanom 2:11
pretože Bôh nehľadí na osobu.

Rimanom 5:8
Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Rimanom 8:31
Čo tedy povieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?!

Rimanom 14:1-2
[1] A slabého vo viere prijímajte, nie na posudzovania myšlienok.[2] Lebo niekto verí, že smie jesť všetko, a zase niekto súc slabý jie zeliny.

Hebrejom 10:24-25
[24] A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom[25] neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.

Jána 6:35-37
[35] A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.[36] Ale povedal som vám, že ste ma aj videli aj neveríte.[37] Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.

Kolosanom 3:12-14
[12] A tak si oblečte jako vyvolení Boží, svätí a milovaní srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť[13] znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, jako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy.[14] Ale nad to nado všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti.

Matúša 5:38-42
[38] Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub.[39] Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé;[40] a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť.[41] A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve.[42] Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj.

Matúša 25:34-40
[34] Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta.[35] Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a prijali ste ma;[36] nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou.[37] Vtedy mu odpovedia spravedliví a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a napojili sme ťa?[38] A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa?[39] A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou?[40] A Kráľ odpovedajúc riekne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili.

Rimanom 15:1-7
[1] A my mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní, a nie ľúbiť sa sami sebe.[2] Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dobré ku vzdelaniu;[3] lebo ani Kristus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je napísané: Hanenia haniacich teba padly na mňa.[4] Lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej.[5] A Bôh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša,[6] aby ste jednomyseľne jednými ústy oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Krista.[7] Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu.

Rimanom 14:10-19
[10] A ty prečože súdiš svojho brata? Alebo aj ty, prečo pohŕdaš svojím bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou.[11] Lebo je napísané: Jako že ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno, a každý jazyk bude oslavovať Boha.[12] Tak tedy jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet.[13] Nesúďme tedy viacej jedni druhých, ale radšej usúďte to, aby ste nekládli bratovi do cesty toho, na čom by sa potknul alebo pohoršil.[14] Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné čiže nečisté; iba tomu, kto myslí o niečom, že je obecné, tomu je obecným.[15] Ale ak zarmucuje sa tvoj brat pre pokrm, už nechodíš v láske. Neveď do záhuby svojím pokrmom toho, za ktorého Kristus zomrel![16] Nech sa tedy nerúhajú vášmu dobrému![17] Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.[18] Lebo kto v tomto slúži Kristovi, je ľúby Bohu a dokázaný ľuďom.[19] A tak tedy sa žeňme za tým, čo je vecou pokoja a vzájomného vzdelania.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936