A A A A A

Cirkevné: [Falošní Učitelia]


Ezechiel 13:9
A tak bude moja ruka proti prorokom, ktorí vídajú márnosť a veštia lož. Nebudú v rade môjho ľudu, ani nebudú zapísaní v popise domu Izraelovho ani nevojdú do zeme Izraelovej. A zviete, že ja som Pán Hospodin.

Jeremiáš 23:16
Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám prorokujú; zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Hovoria videnie svojho srdca, nie slovo z úst Hospodinových.

Lukáša 6:26
Beda vám, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo zrovna tak robievali ich otcovia falošným prorokom.

Matúša 24:24
Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.

Matúša 16:11-12
[11] Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farizeov a sadúceov?[12] Vtedy porozumeli, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizeov a sadúceov.

2 Timotejovi 4:3-4
[3] Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši,[4] a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.

2 Timotejovi 4:3-4
[3] Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši,[4] a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.

Skutky Apoštolov 20:28-30
[28] A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.[29] Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda.[30] Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou.

2 Petrov 3:14-18
[14] Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli najdení nepoškvrnení a bezvadní v pokoji.[15] A zhovievavosť nášho Pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti,[16] jako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie.[17] Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti.[18] Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Ameň.

1 Jánov 4:1-6
[1] Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.[2] Po tomto znajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha;[3] a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že prijde, a je už aj teraz na svete.[4] Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.[5] Oni sú zo sveta, preto hovoria zo sveta, a svet ich čuje.[6] My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás; kto nie je z Boha, nečuje nás. Ztadiaľ známe ducha pravdy a ducha bludu.

Matúša 7:15-20
[15] Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi.[16] Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky?[17] Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie.[18] Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.[19] Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň.[20] A tak ich tedy po ich ovocí poznáte.

2 Petrov 1:12-21
[12] Preto nezanedbávam upomínať vás vždycky na to, hoci to aj viete a ste upevnení v prítomnej pravde.[13] A mám za spravedlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval upomínaním[14] vediac, že odloženie môjho stánku je rýchle, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kristus oznámil.[15] A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom odchode mali jako rozpomínať sa na to.[16] Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale jako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.[17] Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -[18] A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vrchu.[19] Aj máme pevnejšie slovo prorocké, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla dennica vo vašich srdciach,[20] vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti.[21] Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Títovi 1:6-16
[6] že ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepoddajné.[7] Lebo biskup, dozorca sboru, musí byť bezúhonný, jako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku,[8] ale pohostinný, milovník dobrého, rozumný, spravedlivý, svätý, zdržanlivý[9] a ktorý sa drží verného slova, podľa učenia, aby mal moc aj napomínať v zdravom učení a trestať tých, ktorí protirečia.[10] Lebo je mnoho i nepoddajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle, najmä tí z obriezky,[11] ktorým treba zapchať ústa, ktorí prevracajú celé domy učiac, čo sa nemá, pre mrzký zisk.[12] Ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.[13] To svedoctvo je pravdivé. A pre tú príčinu ich prísne tresci, aby boli zdraví vo viere[14] a nedbali na židovské bájky a na prikázania ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.[15] Všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič čisté, ale poškvrnená je aj ich myseľ aj ich svedomie.[16] Vyznávajú, že znajú Boha, a skutkami ho zapierajú ohavní súc a neposlušní, k niktorému dobrému skutku nedokázaní.

2 Petrov 2:1-22
[1] Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.[2] A mnohí budú nasledovať ich prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy.[3] A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť, ktorým odsúdenie nezaháľa od dávna, a ich zahynutie nedrieme.[4] Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu[5] a neušetril ani starodávneho sveta, ale samoôsmeho Noeho, hlásateľa spravedlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných.[6] I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť.[7] I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol.[8] Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu.[9] Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu,[10] najmä tých, ktorí v špinavej žiadosti idú za telom a opovrhujú panstvom. Samoľúbi odvážlivci, ktorí sa netrasú, aby sa nerúhali slávam,[11] kde predsa anjeli, ktorí sú väčší v sile a moci, nenesú proti nim u Pána rúhavého súdu.[12] Ale títo ako nemé a nerozumné zvieratá prírodné, zrodené nato, aby boly jaté a zkazené, tým veciam, ktorým nerozumejú, sa rúhajúc v tej svojej zkazenosti budú zkazení[13] a tak si odnesú odplatu neprávosti, ktorí považujú za rozkoš hýriť vodne, oni, špinavé škvrny a mrzkosti, hýriaci vo svojich zvodných bludoch hostiac sa s vami,[14] ktorí majú oči plné cudzoložstva a nenasýtne hriechu, ktorí vábia neupevnené duše a majú srdce vycvičené v lakomstve, prekliate deti,[15] ktorí opustiac priamu cestu zablúdili a sledovali cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si zamiloval mzdu neprávosti.[16] Ale dostal pokarhanie za svoj bezbožný skutok: jarmu podrobený osol nemý prehovoril ľudským hlasom a prekazil nerozum proroka.[17] Sú to bezvodne pramene, chmáry, hnané víchrom, ktorým je zachovaná mrákava tmy na večnosť.[18] Lebo hovoria naduté veci márne a tak vnadia žiadosťami tela, nestudatosťami tých, ktorí len priam čo naozaj unikli tým, ktorí žijú v blude,[19] ktorí im sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami otrokmi zkazy. lebo kým je ktosi premožený, tomu je i rabom.[20] Lebo ak poznaním Pána a Spasiteľa Ježiša Krista boli unikli poškvrnám sveta a boli nimi zase sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci horšie ako prvé.[21] Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravedlivosti ako poznavším odvrátiť sa od vydaného im svätého prikázania.[22] Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v blate.

Matúša 23:1-29
[1] Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom[2] a riekol: Na stolici Mojžišovej posadili sa zákonníci a farizeovia;[3] tedy všetko, čo by vám povedali, aby ste zachovávali, zachovávajte a čiňte, ale podľa ich skutkov nečiňte, lebo hovoria, ale nečinia.[4] A viažu ťažké bremená a neznesiteľné a uvaľujú ich na plecia ľudí, ale oni sami nechcú ich pohnúť svojím prstom.[5] A všetky svoje skutky činia nato, aby ich ľudia videli. Lebo rozširujú svoje filaktéria a robia veľké podolky svojich plášťov;[6] majú radi prvé miesta na ležanie pri večeriach a prvé stolice v synagógach[7] a pozdravovania na trhoch, a aby ich ľudia volali: Rabbi! Rabbi![8] Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia.[9] A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach.[10] Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus.[11] A ten, kto by bol väčší z vás, bude vaším služobníkom.[12] A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený.[13] Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť.[14] Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zožierate domy vdôv, a to pod zámienkou dlhého modlenia; preto ponesiete ťažší súd.[15] Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože obchádzate more i suchú zem, aby ste učinili jedného novoverca, a keď sa ním niekto stane, činíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.[16] Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nie je nič; ale kto by prisahal na zlato chrámu, ten je povinný držať.[17] Blázni a slepci, veď čože je väčšie, zlato a či chrám, ktorý posväcuje zlato?[18] A kto by vraj prisahal na oltár, to nie je nič; ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, ten je povinný držať.[19] Blázni a slepci, veď čože je väčšie, dar a či oltár, ktorý posväcuje dar?[20] A tak tedy ten, kto prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko. čo je na ňom;[21] a ten, kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý býva v ňom;[22] a ten, kto prisahá na nebo, prisahá na trón Boží, i na toho, ktorý sedí na ňom.[23] Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatky z máty, z kôpru a kmínu a opustili ste to, čo je ťažšieho v zákone, súd, milosrdenstvo a vernosť; toho bolo treba činiť a tamto neopustiť.[24] Slepí vodcovia, ktorí cedíte komára a veľblúda prehlcujete![25] Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože čistíte vonok pohára a misy, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti![26] Farizee, slepče, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonok![27] Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty.[28] Tak aj vy, zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravedliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.[29] Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, že staviate hroby prorokov a ozdobujete pomníky spravedlivých

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936