A A A A A

Cirkevné: [Diakonov]


1 Timotejovi 3:1-13
[1] Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo.[2] Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť,[3] nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz,[4] ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou.[5] Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?![6] Nie novák, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie diablovo.[7] Ale musí mať aj dobré svedoctvo od tých vonku, aby neupadnul do pohanenia a do smečky diablovej.[8] Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku,[9] ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí,[10] a nech sú aj oni najprv zkúšaní, až potom nech konajú službu diakona súc bez úhony.[11] Tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom.[12] Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy.[13] Lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi.

Filipanom 1:1
Pavel a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi:

Skutky Apoštolov 6:1-7
[1] A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, povstalo reptanie hellenistov proti Hebrejom, že pri každodennej obsluhe venuje sa ich vdovám menej pozornosti.[2] Vtedy si svolali tí dvanásti množstvo učeníkov a povedali: Neľúbi sa to, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali stoly.[3] A tak obzrite sa, bratia, po siedmich dobropovestných mužoch zpomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci,[4] a my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova.[5] A ľúbilo sa slovo všetkému množstvu, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, a Filipa a Prochóra a Nikanora a Timóna a Parména a Mikuláša, antiochenského prozelyta,[6] ktorých postavili pred apoštolov a pomodliac sa vzložili na nich ruky.[7] A slovo Božie rástlo, a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zástup kňazov bol poslušný viere.

Rimanom 16:1
A odporúčam vám našu sestru Fojbu, služobnicu sboru v Kenchreách,

Títovi 1:7
Lebo biskup, dozorca sboru, musí byť bezúhonný, jako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku,

Skutky Apoštolov 6:3
A tak obzrite sa, bratia, po siedmich dobropovestných mužoch zpomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci,

Jána 8:32
a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.

Efezanom 4:11
A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov

Skutky Apoštolov 20:28
A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.

Jána 6:54
Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Marka 6:3
Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.

1 Korinťanom 12:28
A síce jedných postavil Bôh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov; potom divotvorné moci, potom milosti dary uzdravovania, ujímania sa potrebných, správy, druhy jazykov.

Galaťanom 1:19
A iného z apoštolov som nevidel okrem Jakoba, brata Pánovho.

Malachiáš 1:11
Lebo od východu slnca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mieste sa kadí a obetuje môjmu menu, a to čistý obetný dar obilný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí Hospodin Zástupov.

Hebrejom 13:17
Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.

Jána 3:3-5
[3] A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.[4] A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?[5] Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Hebrejom 12:14
Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána,

Skutky Apoštolov 6:4
a my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova.

1 Timotejovi 3:1-7
[1] Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo.[2] Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť,[3] nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz,[4] ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou.[5] Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?![6] Nie novák, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie diablovo.[7] Ale musí mať aj dobré svedoctvo od tých vonku, aby neupadnul do pohanenia a do smečky diablovej.

1 Timotejovi 2:12
A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho.

Skutky Apoštolov 14:23
A keď im vyvolili starších po sboroch a vše sa pomodlili s pôstom, poručili ich Pánovi, v ktorého uverili.

1 Timotejovi 5:17
Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení.

Hebrejom 13:7
Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru.

Títovi 1:8
ale pohostinný, milovník dobrého, rozumný, spravedlivý, svätý, zdržanlivý

1 Petrov 5:2
paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne,

Títovi 1:6
že ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepoddajné.

1 Timotejovi 5:22
Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého.

Títovi 1:5
Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriadku, a po mestách ustanovil starších, ako som ti nariadil,

Galaťanom 4:19
Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás!

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936