A A A A A

Zlý Charakter: [Šikanovania]


1 Jánov 2:9
Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz.

1 Jánov 3:15
Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe.

2 Timotejovi 1:7
Lebo nám nedal Bôh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.

Deuteronómium 31:6
Buďte zmužilí a silní, nebojte sa a nedeste sa pred nimi, lebo Hospodin, tvoj Bôh, ide s tebou; neopustí ťa ani ťa nezanechá.

Efezanom 4:29
Nech nevychádza nijaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú.

Efezanom 6:12
Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Levitikus 19:18
Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.

Matúša 5:11
Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé, pre mňa.

Príslovia 17:9
Ten, kto prikrýva prestúpenie, hľadá lásku; ale ten, kto obnovuje vec, rozlučuje priateľov.

Príslovia 22:10
Zažeň posmievača, a vyjde s ním aj zvada, a prestane spor i hanba.

Príslovia 24:16
Lebo i keď sedem ráz padne spravedlivý, predsa povstane; ale bezbožníci klesajú vo zlom.

Žalmy 138:7
Keby som chodil aj prostred súženia, i tak ma obživíš; na hnev mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku, a tvoja pravica ma zachráni.

Rimanom 2:1
Preto si neomluviteľný, ó, človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš.

Rimanom 12:18-19
[18] Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi.[19] Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán.

Rimanom 12:20-21
[20] A tak keď je hladný tvoj nepriateľ, nakŕm ho; keď je smädný, napoj ho; lebo to robiac shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu.[21] Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé.

Lukáša 6:27-28
[27] Ale vám hovorím, ktorí čujete: milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte tým, ktorí vás nenávidia,[28] dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Matúša 5:44-45
[44] Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,[45] aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých.

Izaiáš 41:11-13
[11] Hľa, budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí horia zlosťou na teba; budú jako nič a zahynú tí, ktorí sa s tebou pravotia.[12] Budeš ich hľadať, ale ich nenajdeš, tých, ktorí sa s tebou pravotia; budú jako nič, jako holé nič tí, ktorí bojujú proti tebe.[13] Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Matúša 5:38-41
[38] Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub.[39] Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé;[40] a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť.[41] A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve.

Žalmy 34:12-18
[12] Lamed. Poďte, deti, počujte ma; budem vás vyučovať bázni Hospodinovej.[13] Mem. Kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dobré?[14] Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily lesti![15] Samech. Odstúp od zlého a čiň dobré; hľadaj pokoj a stíhaj ho![16] Ajin. Oči Hospodinove hľadia na spravedlivých, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu.[17] Pé. Tvár Hospodinova je obrátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vyťal ich pamiatku zo zeme.[18] Tsadé. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936